Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/poze.jpg

Informace o podpoře

Vážení výrobci,
pro lepší orientaci v novém systému registrace a následném vykazování výroby a spotřeby elektřiny přes portál CS OTE na základě zákona č. 165/2012 Sb. jsme pro vás připravili popis jednotlivých kroků, které je potřeba uskutečnit pro úspěšné získání podpory od 1. 1. 2013, případně pro splnění povinnosti dle ustanovení §27 vyhlášky č. 541/2005 Sb.

 

1. Zřízení bezpečnostního certifikátu

Prvním krokem před samotnou registrací je zřízení certifikátu, kterým je na základě vyhlášky č. 346/2012 Sb., §3 nutné elektronicky podepsat registrační formulář. Bez tohoto certifikátu není výrobci umožněn přístup do CS OTE a nebude tedy ani možné zadávat měsíční výkazy, které jsou nezbytné pro vyplácení podpory z obnovitelných zdrojů.

Pro zřízení bezpečnostního certifikátu je možné využít První certifikační autority, a. s. (I.CA) či certifikační autority PostSignum. Registrace je možná s certifikátem:

 
a) s identifikačním číslem shodným s IČ uvedeným na licenci vydané Energetickým regulačním úřadem

- fyzické osoby a OSVČ naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- právnické osoby naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od I.CA zde


b) bez identifikačního čísla, ovšem pouze v kombinaci s datovou schránkou vedenou na IČ z licence na výrobu, která má aktivovánu placenou službu Poštovní datová zpráva.


Certifikát může být vystaven také na jméno zplnomocněné osoby, pokud ji výrobce bude chtít pověřit komunikací s OTE – ovšem stále platí nutnost ověření licence na výrobu dle IČ výrobce.


Důležité:
Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Internet Explorer ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Možnosti internetu => Obsah => Certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA!


Pokud máte certifikát pouze v záložce Ostatní uživatelé či s jiným vystavitelem, je nutné kontaktovat technickou podporu PostSignum (tel. 840 111 244) či I.CA (tel. 284 081 932).

 

2. Registrace do CS OTE

Registrace výrobců probíhá pouze zabezpečenou elektronickou formou. Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnění registračního formuláře podle manuálu, jeho podepsání elektronickým podpisem a následné odeslání buď přímo (máte-li certifikát s IČ), nebo datovou schránkou (máte-li certifikát bez IČ).

Formulář nevyplňujte v internetovém prohlížeči! Pro uložení do počítače klikněte na odkaz Registrační formulář.pdf (530 KB) pravým tlačítkem myši, zvolte „Uložit cíl/odkaz jako“ a uložte soubor na vámi zvolené místo (např. na Plochu). Upozorňujeme, že před vyplněním registračního formuláře je nutné nastavit zabezpečení dle pokynů v Manuálu pro registraci.


a) výrobci, kteří mají vystavený certifikát s uvedeným IČ z licence na výrobu elektřiny, naleznou manuál k registraci.pdf (1,10 MB)


b) výrobci, kteří mají vystavený certifikát bez IČ naleznou manuál k registraci.pdf (890 KB)


Pokud registrace proběhla úspěšně, bude vám ihned po odeslání přiděleno registrační číslo, které se vepíše také do spodní části registračního formuláře. Poté obdržíte automatický e-mail s potvrzením a odkazem, jak se můžete do systému CS OTE přihlásit.

 

3. Přístup do CS OTE a pohyb v systému

Do CS OTE se přihlásíte buď přímo z internetových stránek https://portal.ote-cr.cz nebo přes úvodní stránku společnosti OTE, a.s. www.ote-cr.cz (žlutý obdélník vpravo dole => Portál CS OTE). Certifikát je standardně nainstalován v prohlížeči Internet Explorer. Pro přístup přes prohlížeč Mozilla Firefox je třeba certifikát manuálně nahrát, včetně certifikátů dané certifikační autority. Postup naleznete v manuálu pro nastavení Firefoxu.pdf (840 KB) nebo ve videu. Upozorňujeme, že pro odesílání dat přes portál CS OTE nelze použít prohlížeč Google Chrome, Safari ani Operu, jelikož nepodporují podepisování dat certifikátem. Jednotlivé manuály pro nastavení přístupu dle konfigurace počítače naleznete v sekci Dokumentace.


Důležité: Jakmile se přihlásíte do systému, zkontrolujte vaše základní data v záložce Registrace => Kmenová data => kliknout na řádek s „ID RÚT – EAN – Jméno/Název společnosti“. U zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013, jejichž data byla do databáze OTE zaslána distributorem, je důležité zkontrolovat údaje (zejména číslo účtu) v záložce POZE => Nárok pro podporu => Hledat => rozkliknout řádek s daným nárokem.


Pokud výrobce chce předat správu svých nároků na podporu či zadávání výkazů na jiný subjekt, může si po vzájemné domluvě vybrat svého Zprostředkovatele na určité období v záložce POZE => Oprávnění na zprostředkovatele. Informace o tom, jak se stát zprostředkovatelem, naleznete v záložce Zprostředkovatel.

 

4. Založení nároku na podporu

Výrobci, jejichž zdroje byly uvedeny do provozu až po roce 2013, si musí nejprve založit nárok na podporu v menu POZE => Nárok na podporu. Bez tohoto kroku není možné zadávat výkazy, tedy ani čerpat podporu. Založení a odeslání nároku k PDS zároveň slouží jako pokyn pro povinně vykupujícího (v režimu povinného či vynuceného výkupu) pro vystavení smlouvy. Postup pro vytvoření a odeslání nového nároku pro podporu je popsán v kapitole 5.3 kompletního uživatelského manuálu.pdf (6,30 MB).

 

5. Vyplnění měsíčního výkazu – podporovaná výroba

Pro vyplnění měsíčního výkazu se výrobce musí přihlásit do Portálu CS OTE a v menu POZE => Měsíční výkaz – podporovaná výroba zvolit měsíc, za který chce hodnoty zadat. Dále je třeba kliknout na tlačítko Hledat zdroj, vybrat svůj zdroj dle označení CS OTE a kliknout na tlačítko Nový výkaz. Podrobné informace k vyplnění měsíčního výkazu naleznete od strany 74 kompletního uživatelského manuál.pdf (6,30 MB). Po vyplnění výkazu, jeho podepsání a odeslání bude výrobci na e-mail zaslána opisová zpráva k zadaným hodnotám. Výkaz je možné následně nalézt v POZE => Zadané výkazy – Vyhledávání, případně si ho vytisknout či exportovat.

Poznámka: Výkazy je nutné zadávat postupně a za všechny měsíce jednotlivě, i kdyby v daném měsíci byla výroba nulová.

Jelikož má distributor 5 pracovních dní na zaslání konečných hodnot do řádku GCR_6 a GCR_7, je ideální doba na vyplnění měsíčního výkazu mezi 5. pracovním a 10. kalendářním dnem (ačkoliv data mohou být zaslána i dříve). Obsahuje-li výkaz červené hodnoty v řádcích GCR_6 nebo GCR_7 i po pátém pracovním dni, doporučujeme výrobcům obrátit se na e-mail poze@ote-cr.cz s požadavkem na prověření zaslaných dat ze strany distributora.


Důležité:

a) Do měsíčního vyúčtování (tj. pro inst. výkon 10 kW a více) podpory formou zeleného bonusu a podpory decentrální výroby elektřiny budou zahrnuty hodnoty z výkazů, které výrobce nebo jeho zprostředkovatel zadá do systému CS OTE nejpozději do 10. kalendářního dne, do 23:59:59 hodin měsíce následujícího po měsíci, jehož se hodnoty týkají.


b) Do čtvrtletního vyúčtování (tj. pro inst. výkon do 10 kW) budou zahrnuty hodnoty z výkazů pouze, pokud je výrobce nebo jeho zprostředkovatel zadá do CS OTE za všechny měsíce daného čtvrtletí (tj. např. za leden, únor a březen), a to nejpozději do 10. kalendářního dne, do 23:59:59 hodin měsíce následujícího po konci daného čtvrtletí.
 

6. Finanční vypořádání

Čerpá-li výrobce podporu formou zeleného bonusu, bude mu po včasném a řádném vyplnění měsíčních výkazů vystaven doklad o výplatě podpory. Ten je možné stáhnout v CS OTE => POZE => Finanční vypořádání po vybrání požadovaného období a stisknutí tlačítka Hledat.

Doklad o výplatě podpory je do systému načten vždy po zúčtování, které probíhá mezi 11. a 15. dnem v měsíci (s výjimkou podpory KVET); v případě zdrojů s instalovaným výkonem pod 10kW vždy jednou za čtvrtletí. Výplata podpory formou zelených bonusů a bonusů na decentrální výrobu elektřiny není zdanitelným plněním ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a bude vyplácena bez DPH v souladu se zápisem z jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23. 10. 2012 (zápis je k nahlédnutí na stránkách Finační správy).


Důležité:
Splatnost tří čtvrtin částky podpory je dle obchodních podmínek.pdf (90 KB) stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu. Splatnost zbývající jedné čtvrtiny částky podpory je stanovena na poslední den druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.


Fakturaci v režimu povinného výkupu výrobce řeší s příslušným povinně vykupujícím, do CS OTE je ovšem nutné registrovat se pro spravování nároku na podporu a zadávání měsíčních výkazů.

 

Více informací naleznete v ostatních sekcích POZE, případně můžete využít níže uvedených kontaktů:

Kontakt na odbor Správa podporovaných zdrojů energie

     Emailové dotazy
Odbor Správa podporovaných zdrojů energie poze@ote-cr.cz
Telefonní kontakt  
Helpdesk Odboru Správa podporovaných zdrojů energie 296 579 330