Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
27.02.2017 15:23:31

Konzultace Nominovaných organizátorů trhů s elektřinou

V souladu s článkem 9 Nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále v textu jako Nařízení CACM), předložili dne 14. února 2017 nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (dále v textu jako NEMO) národním regulačním autoritám následující návrhy podmínek a metodik, které byly připraveny ve spolupráci s příslušnými provozovateli přenosových soustav (dále v textu jako TSO):

  • Společný návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmus pro párování při kontinuálním obchodování (Návrh algoritmu), který zohledňuje společný soubor požadavků algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů (Algoritmus denních trhů) a algoritmus pro párování při kontinuálním obchodování (Algoritmus vnitrodenních trhů), v souladu s čl. 37 odst. 4 Nařízení CACM;
  • Společný návrh produktů, jež byly vzaty v úvahu pro jednotné propojení denních trhů a jednotné propojení vnitrodenních trhů, v souladu s čl. 40 odst. 3 a čl. 53 odst. 4 Nařízení CACM;
  • Návrh metodiky náhradních postupů ke splnění povinností stanovených v článcích 39 a 52, v souladu s čl. 36 odst. 3 Nařízení CACM;
  • Návrh harmonizovaných a maximálních a minimálních zúčtovacích cen, jež se použijí ve všech nabídkových zónách, které účastní jednotného propojení denních trhů a jednotného propojení vnitrodenních trhů, v souladu s čl. 41 odst. 1 a čl. 54 odst. 1 Nařízení CACM;


Předložení konečných návrhů podmínek a metodik předcházela online konzultace, která probíhala v souladu s článkem 9 nařízení CACM v termínu od 3. listopadu do 2. prosince. Workshop ke konzultaci pro zúčastněné strany se konal ve spolupráci s TSO v pondělí 14. listopadu.

V souladu s Nařízením CACM, tedy 18 měsíců od doby kdy nařízení vstoupilo v platnost, tj. 14. února 2017, byly návrhy předloženy národním regulačním autoritám ke schválení.

Zpětná vazba, jež zúčastněné strany v průběhu konzultačního období poskytnuly, byla náležitě zohledněna. Zdůvodňující dokument popisuje, do jaké míry byly (či nebyly) žádosti zúčastněných stran v konečných návrzích přijaty a jejich odůvodnění.

Návrhy podmínek a metodik byly připraveny a schváleny všemi NEMO skrze Výbor NEMO, organizaci všech NEMO pro diskuzi a implementaci požadavků plynoucích z Nařízení CACM, ve spolupráci s příslušnými TSO a v souladu s Nařízením CACM.

V případě dalších otázek nás můžete kontaktovat na emailové adrese: consultation@nemo-committee.eu


Konečné návrhy předložené regulačním autoritám:

  • Návrh algoritmu, obsahující požadavky Denních a Vnitrodenních trhů
  • Návrh produktů
  • Návrh záložních postupů
  • Návrh harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen

Konečné návrhy podmínek a metodik (2,80 MB)


Související materiály:


Konzultační workshop:


Zpětná vazba z konzultace


Nahrané dokumenty jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.