Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vybraná legislativa ČR

ZÁKONY

 • č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).
  Novely: č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č. 299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 90/2014 Sb., č. 250/2014 Sb. a č. 131/2015 Sb.
 • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  Novely: č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002 Sb., č. 439/2004 Sb., č. 480/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 468/2011 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 301/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
  Novely: č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.393/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 299/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb., č. 103/2015 Sb., č. 131/2015 Sb. a 183/2017 Sb.
 • č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (zrušil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, a jeho novely: č. 281/2009 Sb., č. 137/2010 Sb., č. 330/2010 Sb., č. 402/2010 Sb.)
  Novely: č. 407/2012 Sb., č. 310 /2013 Sb., č. 90/2014 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 107/2016 Sb., č. 190/2016 Sb., č. 103/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
  Novely: č. 2/2009 Sb., č. 206/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 282/2009 Sb., č. 292/2009 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 366/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 463/2012 Sb., č. 313/2013 Sb., zákonná opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., č. 234/2014 Sb., č.331/2014 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 382/2015 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
  Novely: č. 216/1994 Sb., č. 105/1995, č. 70/2000 Sb., č. 285/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006, č. 296/2007 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 247/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 407/2012 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  Novely: 257/2014 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 505/1990 Sb., o metrologii
  Novely: č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 85/2015 Sb.,č. 264/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  Novely: č. 368/2016 Sb., 147/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.
 • č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zrušil zákon č. 137/2006Sb., a jeho novely 
  Novely: č. 298/2016 Sb. a č. 249/2017 Sb.
 • č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
  Novely: č. 119/2007 Sb., č. 177/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 250/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 255/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 375/2015 Sb., č. 135/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 205/2017 Sb. a č. 256/2017 Sb.
 • č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  Novely: č. 104/2017 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 205/2017 Sb.

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energiemi a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů
  Novela č. 428/2006 Sb.
 • č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022
 • č. 418/2010 Sb., který se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
 • č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
  Novela: č. 315/2014 Sb.
 • č. 429/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 (změnilo se jím předchozí Nařízení vlády č. 355/2012 Sb.),
 • č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv (zrušilo Nařízení vlády č. 446/2011 Sb.)
 • č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
 • č. 231/2014 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
 • č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
 • č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
 • č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického n regulačního úřadu
 • č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
  Novely: č. 155/2015 Sb., č. 11/2016 Sb. a č. 296/2016 Sb.
 • č. 310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 • č. 311/2017 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

 

VYHLÁŠKY MPO

a) pro oblast elektroenergetiky

 • č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
  Novely: č. 344/2002 Sb., č. 229/2010 Sb. a 125/2015 Sb.
 • č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci (zrušila vyhl. č. 218/2001 Sb., kterou se stanovily podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhl. č. 450/2003 Sb. a č. 326/2005 Sb. a také novelizovala vyhl. č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě)
  Novely: č. 476/2012 Sb., č. 152/2016 Sb.
 • č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (zrušila vyhl. č. 349/2010 Sb., kterou se stanovila minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie)
 • č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
  Novely: č. 65/2006 Sb., č. 259/2007 Sb., č. 204/2010 Sb., č. 285/2011 Sb. a č. 120/2015 Sb.
 • č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (zrušila vyhlášku č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie)
 • č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů (zrušila vyhl. č. 353/2012 Sb., o elektřině z vysoko účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů)
 • č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení (zrušila vyhl. č. 220/2001 Sb.)
  Novela: č. 388/2012 Sb.
 • č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu (zrušila vyhl. č. 219/2001 Sb., č. 221/2001 Sb., č. 222/2001 Sb. a č. 226/2001 Sb.)
 • č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

 

b) pro oblast plynárenství

 • č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí (zrušila vyhl. č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení nebo zrušení a její novely- vyhlášky č. 118/2005 Sb. a č. 52/2010 Sb.)
 • č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (zrušila vyhl. č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství)
  Novela: č. 215/2015 Sb.
 • č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení (zrušila vyhl. č. 481/2005 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky)
  Novela: č. 418/2017 Sb.
 • č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu (zrušila vyhl. č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra)
  Novela: č. 325/2013 Sb., č. 216/2015 Sb.
 • č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu (zrušila vyhl. č. 251/2001 Sb. a její novelu – vyhl. č. 62/2011 Sb.)
  Novely: č. 289/2013 Sb. a 236/2017 Sb.
 • č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

 

 

VYHLÁŠKY ERÚ

a) pro oblast elektroenergetiky a plynárenství nebo teplárenství

 • č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (nahradila vyhl. č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, a její novely – vyhlášky č. 363/2007 Sb., č. 358/2009 Sb., č. 392/2011 Sb. a č. 445/2012 Sb.)
 • č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence (zrušila vyhl. č. 377/2001 Sb. a č. 366/2002 Sb.)
 • č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví (zrušila vyhl. č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví)
  Novela: č. 50/2017 Sb.
 • č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
  Novela: č. 330/2017 Sb.
 • č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (zrušila vyhl. č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb)
 • č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství (zrušila vyhl. č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, a její novelu – vyhlášku č. 195/2014 Sb.)
 • č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
 • č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

 

b) pro oblast elektroenergetiky

 • č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (nahradila vyhl. č. 306/2001 Sb.)
  Novela: č. 41/2010 Sb.
 • č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (zrušila vyhl. č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, a její novely – vyhlášky č. 552/2006 Sb., č. 365/2007 Sb., č. 454/2008 Sb., č. 468/ 2009 Sb., č. 400/2010 Sb., č. 371/2011 Sb. a č. 438/2012 Sb. a také vyhl. 193/2014 Sb. o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie)
  Novela: č. 127/2017 Sb.
 • č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (zrušila od 1. 2. 2016 vyhl. č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, včetně její novely- vyhl. č. 81/ 2010 Sb.)

 

c) pro oblast plynárenství

 • č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství (zrušila vyhl. č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky)
  Novela: č. 396/2011 Sb.
 • č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (zrušila vyhl. č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a její novely – vyhlášky č. 370/2010 Sb., č. 442/2011 Sb., č. 436/2012 Sb. a č. 291/2014 Sb.)
  Novela: č. 416/2016 Sb.
 • č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhl. MPO č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
 • č. 30/2012 Sb., o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
 • č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (zrušila vyhl. č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství)

 

 

Další vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb.

 • Vyhláška ERÚ č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) (zrušila vyhl. č. 346/2012 Sb. )
 • Vyhláška MPO č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů (zrušila vyhlášku MŽP č. 482/ 2005 Sb. a její novely – vyhlášky č. 5/2007 Sb. a č. 453/2008 Sb.)
 • Vyhláška MPO č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) - zrušila vyhl. MPO č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.
 • Vyhláška ERÚ č. 296/2015 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů (zrušila vyhl. č.347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů její novelu – vyhl. č. 350/2013 Sb.)
  Novela: č. 266/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
 • Vyhláška MPO č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie

 

 

CENOVÁ ROZHODNUTÍ ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU

a) pro oblast elektroenergetiky

 • č. 7/2016 (zrušilo od 1.1.2017 CR č. 7/2015, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny)
  Novela: č. 10/2016 Sb.
 • č. 8/2016 (zrušilo od 1.1.2017 CR č. 8/2015, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí)
 • č. 6/2017 (zruší od 1. 1. 2018 CR č. 7/2016 a jeho novelu – CR č. 10/2016)
 • č. 7/2017 (zruší od 1. 1. 2018 CR č. 8/2016)

 

b) pro oblast plynárenství

 • č. 6/2016 (zrušilo od 1.1.2017 CR č. 6/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu a jeho novely - CR č. 1/2016 a CR č. 2/2016)
  Novela: č. 1/2017
 • č. 5/2017 (zruší od 1. 1. 2018 CR č. 6/2016 a jeho novelu – CR č. 1/2017)

 

c) pro oblast podporovaných zdrojů energie

 • č. 5/2016
  Novely: CR č. 9/2016, CR č. 11/2016, CR č. 2/2017 (účinnost od 1. 4. 2017) a CR č. 8/2017 (účinnost od 21. 12. 2017)
 • č. 4/2017, kterým se od 1.1.2018 stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zrušilo od 1.1.2018 CR 3/2016)
 • č. 3/2017 (zrušílo od 1. 1. 2018 CR č. 5/2016 a jeho novely - CR č. 9/2016, CR č. 11/2016, a CR č. 2/2017 a CR č. 8/2017)
  Novela: CR č. 9/2017 (účinnost od 1. 1. 2018)

 

 

SDĚLENÍ ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU

 • č. 219/2012 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011
 • č. 152/2013 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
 • č. 111/2014 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
 • č. 149/2015 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
 • č. 4/2016 Sb., o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
 • č. 200/2016 Sb., o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
 • č. 181/2017 Sb., o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

 
 

Další vyhlášky

 


Vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra

 

 • č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
  Novela: 205/2016 Sb.