Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Elektrické sítě

Střednědobý horizont

  • V případových studií Koncepční a Konzervativní neindikuje uvažovaný rozvoj elektroenergetiky potřebu výrazných změn v plánovaném rozvoji elektrických sítí nad rámec toho, jak jej aktuálně připravují jejich provozovatelé. Změny ve zdrojích a spotřebě na hladině vn a nn vyvolají nutnost investic v konkrétních dotčených lokalitách, ne celosystémově.
  • V případové studii Nové technologie se již ve střednědobém horizontu začíná projevovat vliv provozu nových decentrálních zdrojů, i přes odstavování stávajících zdrojů vyvedených do distribučních sítí klesá dodávka energie z přenosové do distribučních sítí, klesá zatížení sítí 110 kV. Přesto požadavky na dostatečnou kapacity transformační vazby trvale platí. Podmínkou uplatnění nových decentrálních zdrojů je jejich zapojení do řízení provozu soustavy.


Dlouhodobý horizont

  • Rozvoj a budoucí provoz elektrických sítí je ovlivňován decentralizací elektroenergetiky. Změny ve zdrojové základně, v lokalizaci spotřeby, ve velikosti a tvarech diagramů zatížení, ve výkonovém saldu a přeshraničních tocích elektřiny, v zavádění a využívání akumulace vyvolají v dlouhodobém horizontu výrazné změny v charakteru provozu sítí a v požadavcích na jejich další rozvoj.
  • Rozvoj přenosové sítě bude ovlivněn realizací nových jaderných zdrojů zejména v případové studii Konzervativní. Obdobně bude ovlivněna i Koncepční případová studie výstavbou a skladbou dalších zdrojů připojených do PS. Ve studii Nové technologie se po dožití velkých zdrojů role přenosové sítě zaměřuje hlavně na realizaci mezistátních přenosů elektřiny a zajištění spolehlivosti zásobování distribučních sítí.
  • Koncepce rozvoje přenosové sítě v dlouhodobém horizontu předpokládá do roku 2040 postupný přechod na jednotnou napěťovou úroveň 400 kV. Posílení přenosových sítí novými vedeními 400 kV spolu s rostoucím podílem decentrálních zdrojů povede k nižšímu zatěžování prvků přenosové sítě. Udržení napěťových poměrů v provozních mezích si vyžádá instalaci nových kompenzačních prostředků v PS o výkonu až 1 300 MVAr. Celková roční dodávka elektřiny z PS do DS v roce 2030 v případové studii Koncepční činí 48 TWh a je obdobná i ve studii Konzervativní. Ve studii Nové technologie je o 4 TWh nižší. V roce 2060 je přenos elektřiny z PS do DS v případové studii Koncepční 64 TWh, v případové studii Nové technologie je tento přetok o 19 TWh nižší a v případové studii Konzervativní o 3 TWh nižší.
  • Další rozvoj distribučních soustav nn a vn bude ovlivněn pokračujícím nárůstem instalovaných decentrálních zdrojů a změnou ve struktuře spotřeby – především se jedná o elektromobilitu. Decentralizace výrobní základny si vyžádá výrazné posilování distribučních soustav na nižších napěťových úrovních. Výraznější bude také nutnost změn v organizaci provozu a způsobu řízení DS – využívání akumulace elektřiny spolu s využíváním možností řízení výroby i odběru.
  • V případových studiích Koncepční a Konzervativní bude nutno aktuálně plánované investice do sítí všech napěťových hladin doplnit lokálními investicemi v oblastech s vyšším nárůstem decentrálních zdrojů a nových odběrů. Provoz sítí v případové studii Nové technologie je bez výrazných investic do rozvoje a posílení distribučních sítí nezabezpečený.
  • Pro úspěšnou integraci decentrálních zdrojů, především v případové studii Nové technologie, bude nutné podstatným způsobem změnit způsob provozu a řízení sítí všech napěťových hladin. Kromě investičních opatření, jako je posilování sítí a výstavba akumulace, je nutná implementace řízení spotřeby i výroby na úrovni sítí vn a nn, pro které se předpokládá využití technologií chytrých sítí.  Napěťové poměry a zatěžování vedení v distribučních sítích bude nutné řešit nejen posilování síťových prvků, ale též flexibilitou využívající regulačních možností decentrálních zdrojů, a to jak v oblasti řízení napětí, tak v oblasti regulace činných a jalových výkonů. Bez vhodně implementované flexibility decentrálních zdrojů do provozu sítí nebudou moci být splněna technická kritéria pro bezpečný a spolehlivý provoz sítí nn, vn i 110 kV. Při uvažovaném objemu nových zdrojů v distribučních sítích nebude technicky ani ekonomicky schůdně zajistit v každém okamžiku vyvedení celé výroby těchto zdrojů a část jejich výroby nebude moci být využita.

Obrázek 9.1     Četnost výskytu zatížení vedení PS v bezporuchovém stavu – rok 2060

9.1_2019.png

Obrázek 9.2     Četnost výskytu zatížení vedení PS při kontrole N-1 – rok 2060

9.2_2019.png