Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Poptávka elektřiny

Obrázek 5.1     Tuzemská netto spotřeba

5.1_2019.png

Nejvýraznějšími prediktory poptávky elektřiny jsou tradičně ekonomika, demografie a z nových oblastí elektromobilita spolu s náhradou fosilních paliv v energetické bilanci. Přes snahu o energetické úspory a navyšování venkovních teplot převládají střednědobě i dlouhodobě na celoevropské úrovni prorůstové vlivy na poptávku elektřiny. Růst poptávky je očekáván také pro ČR. Vývoj spotřeby je řešen pro několik konkrétních oblastí: výrobní sféra, domácnosti, elektromobilita a přechod k DZT.

Střednědobý horizont

Vývoj poptávky výrobní sféry závisí především na tvorbě přidané hodnoty a je velmi podobný ve všech řešených případových studiích. Patrná je prorůstová tendence a v roce 2030 lze očekávat poptávku přibližně 53,8 TWh (nárůst o 13 %). Poptávku sféry domácnosti velmi ovlivňují demografické aspekty, respektive očekáváný výhled počtu domácností (oproti minulé verzi studie výrazně vzrostl výhled počtu obyvatel i domácností) a v roce 2030 jich bude okolo 4,8 mil. Ve střednědobém horizontu dojde opět k obdobnému nárůstu u všech případových studií a poptávka domácností vzroste o necelých 12 % na 17,1 TWh. V případě elektromobility jsou již patrné rozdíly, které jsou dány tím, že v nízkouhlíkových studiích dojde k rozvoji elektromobility dříve než v Koncepční studii. Pro rok 2030 lze očekávat poptávku přibližně 2 TWh, resp. 0,9 TWh. Celkově poptávka na úrovni TNS vzroste přibližně o 15 % (oproti roku 2018) a bude okolo 72 TWh (včetně elektromobility), mezi jednotlivými případovými studiemi jsou malé rozdíly.

Dlouhodobý horizont

Podobné trendy jako ve střednědobém horizontu jsou patrné i pro ten dlouhodobý. Poptávka výrobní sféry do roku 2060 vzroste na 63 TWh (nárůst o třetinu ve srovnání s rokem 2018), přitom disproporce mezi jednotlivými případovými studiemi jsou opět minimální. Počet domácností bude kulminovat mezi roky 2040 až 2050, měrná spotřeba domácností poroste po celý dlouhodobý horizont a v důsledku toho lze vidět nárůst také u poptávky domácností. Nejvyšší poptávka 22,2 TWh se očekává pro studii Nové technologie, 20 TWh pro studii Konzervativní a 18,6 TWh pro Koncepční studii. Nejvyšší nárůst ve srovnání s dneškem je patrný u elektromobility. Velmi výrazně vzroste podíl elektromobilů na vozovém parku (zde jsou podíly zmíněny jen pro nejvýraznější kategorii vozidel M1): u Koncepční studie to bude v roce 2060 přibližně 61 % a u obou nízkouhlíkových 74 %. To bude znamenat nárůst poptávky na 13,1 TWh, resp. 10,3 TWh u Koncepční studie. Nejvyšší poptávku v roce 2060 na úrovni TNS (včetně elektromobility) dosáhne studie Nové technologie 98,5 TWh (nárůst o 57 % oproti roku 2018), u Konzervativní studie bude poptávka 95,6 TWh (nárůst o 52,3 %) a u Koncepční studie 91,6 TWh (nárůst o 46 %).