Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Poptávka plynu

Cesta, kterou se česká energetika vydá, bude mít na poptávku zemního plynu zásadní dopad. Důležitost zemního plynu spočívá především v nahrazování tuzemského hnědého uhlí určeného na monovýrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Největší nárůst poptávky je očekávaný v Koncepční případové studii, která je v souladu se SEK. U dalších dvou případových studiích, kde je výraznější důraz na snižování emisí, je zemní plyn nahrazován jádrem (včetně SMR) a OZE (hlavně slunce a vítr) a celková poptávka po zemním plynu je tak nižší. Pro střednědobý i dlouhodobý horizont je očekáváno, že poptávka po plynu poroste.

Střednědobý horizont

Do roku 2030 je nárůst poptávky pro všechny řešené případové studie velmi podobný a bude se pohybovat okolo 108 TWh (v roce 2018 byla poptávka 90,5 TWh). Velmi podobná poptávka ve všech případových studiích je způsobena tím, že se nepředpokládá instalace nových zdrojů určených pro monovýrobu elektřiny a je podobný rozvoj KVET. Mírný růst poptávky je patrný například ve výrobní sféře nebo v dopravě.

Dlouhodobý horizont

Nejvýraznější nárůst poptávky po zemním plynu je patrný od roku 2035 do 2041 pro obě nízkouhlíkové případové studie a u Koncepční taktéž od roku 2035 až do roku 2044. Největší poptávka po plynu v roce 2060 bude v Koncepční případové studii 223,3 TWh, u případové studie Nové technologie to bude 165,6 TWh a u Konzervativní 164,3 TWh. Klíčová bude poptávka plynu pro monovýrobu elektřiny. Případové studie Nové technologie a Konzervativní kladou důraz na jádro a OZE (proto je poptávka 9,3 TWh, resp. 5,8 TWh). Naopak Koncepční případová studie stejně jako SEK očekává vyvážený rozvoj zdrojů (nejenom jádra a OZE), a nárůst je zde až na 53 TWh. Velmi podobná je poptávka ve všech případových studiích u KVET, vlivem snah o zachování současné podoby CZT dojde k výraznému nárůstu až na přibližně 63 TWh (dnes okolo 8,6 TWh). Nárůst poptávky se očekává také v dopravě, u CNG/LNG dojde k nárůstu až na 18,8 TWh v roce 2060 a nízkouhlíkové případové studie jsou na polovině této hodnoty. U zbylých řešených kategorií poptávky jako je přechod k DZT nebo poptávka domácností nedochází ve srovnání s dneškem k tak výrazným změnám v poptávaném množství jako u předešlých kategoriích. 

Obrázek 11.1    Celková spotřeba plynu

11.1_2019.png