Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh a ekonomika elektroenergetiky

Vedle rozhodnutí vyplývajících z plnění cílů energetické politiky zůstává základním parametrem pro investici do nového zdroje pro výrobu elektřiny kalkulace budoucích výnosů a nákladů. K porovnání rentability nových výrobních zdrojů elektřiny slouží hodnota LCOE pro určitou diskontní sazbu. Z analýz vyplývá, že při diskontní sazbě 5%, tedy nižší, než je běžné u komerčních projektů, a ceně silové elektřiny 60 EUR/MWh, nejsou kromě vodních a větrných elektráren rentabilní žádné jiné typové výrobní zdroje. Jaderné zdroje jsou sice z pohledu investic nejnáročnější, ale z hlediska LCOE jsou nejvýhodnějšími výrobními jednotkami pro krytí základního zatížení za předpokladu nízké diskontní sazby a doby provozu 60 let. Významně negativní vliv na výhodnost jaderných zdrojů může mít pokles jejich využití vlivem rostoucího podílu OZE, další zvyšování investičních nákladů nebo zkrácení technické životnosti.

Dlouhodobě se rozvoj dle případových studií výrazně liší očekávanými výrobními náklady. Po roce 2030 se složení výrobní základny začne diferencovat dle případových studií, a tím se začnou diferencovat i výrobní náklady. Nejvýraznější růst je očekáván pro studii Obnovitelnou, u které může cena silové elektřiny mezi roky 2017 a 2050 narůst o více než 140%. Pro případové studie Koncepční a Plynovou je očekáván nárůst o více než 60, resp. 80%.

V koncovém roce 2050 při diskontní sazbě 5% dosahují náklady na výrobu 1 MWh u případové studie Koncepční 101 EUR2016. Nákladově podobně vychází případová studie Plynová (115 EUR2016), zatímco u studie Obnovitelná jsou náklady o 51% vyšší (153 EUR2016). V nákladech jsou zahrnuty rovněž nutné náklady na realizaci a provoz prostředků flexibility (například denní a sezónní akumulace). Celkové investice do obnovy a rozvoje výrobní základny a přenosové a distribuční infrastruktury se budou v období let 2019 až 2050 pohybovat mezi 1,8 až 3,1 bil. CZK2016. Odhad ročních investic v roce 2050 je ukázán na následujícím obrázku.

Odhad ročních investic v roce 2050

CZ 9.1.png