Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úvod

Elektroenergetika a plynárenství jsou nejdůležitějšími energetickými systémy a zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou je celospolečenským zájmem. Operátor trhu (OTE, a.s.) je povinen zpracovávat a předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Zprávy, prezentace na setkáních odborných skupin a další informační materiály poskytují decizní sféře České republiky oporu pro politická rozhodnutí o budoucí koncepci energetiky. Tato zpráva je stručným výtahem určeným pro veřejnost; detailní výsledky studie byly předány zákonem stanoveným subjektům.

Studie pracovala s daty ze září 2018 a byla vydána v prosinci 2018.

Úkolem Dlouhodobé rovnováhy je prověřit detailně provoz české energetiky pro možné rozvojové cesty, nalezení problematických či nebezpečných tendencí a stanovení limitů a rizik, a to pro období 2019 až 2050, a to vše prostřednictvím případových studií. Dlouhodobá rovnováha nepredikuje vývoj elektroenergetiky a plynárenství, protože ten závisí na mnoha faktorech a politických rozhodnutích, nemá ambici předpovědět stav české energetiky v roce 2050 a ani se nevyjadřuje k pravděpodobnosti vývoje dle té či oné případové studie, a v neposlední řadě si neklade za cíl ani stanovit jedinou optimální cestu rozvoje české elektroenergetiky. Čtveřice případových studií, které jsou ve studii představeny, je založena na provázaných předpokladech a ukazuje možné dopady jednotlivých rozhodnutí při zvoleném energetickém mixu. Dlouhodobá rovnováha díky tomuto přístupu umožňuje identifikovat možná rizika a nabídnout způsoby jejich ošetření. Při analýzách se vychází z dostupných statistik a z dat poskytnutých jednotlivými subjekty a dále pak zejména ze Státní energetické koncepce a na ni navázaných národních akčních plánů a z desetiletých plánů provozovatelů energetické infrastruktury. Tyto materiály jsou v Dlouhodobé rovnováze zasazeny do aktuálního evropského i světového kontextu a dále je v nich navrhovaný vývoj analyzován a jsou navrhována opatření umožňující jeho uskutečnění.

Provázané řešení elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství je podmínkou nutnou nejen pro kvalitní zpracování Dlouhodobé rovnováhy, ale především výchozím krokem k úspěšnému sector couplingu. Nosným tématem studie v této etapě, zpracované v roce 2018, bylo provozování nynějších a výstavba nových jaderných elektráren v ČR. Závěry studie jsou členěny na střednědobý horizont (do roku 2030) a dlouhodobý horizont (do roku 2050).

Při zpracování studie byla využita data účastníků trhu ze září 2018. Všem účastníkům trhu, kteří se na poskytnutí nezbytných dat podíleli nebo přispěli svým odborným názorem, děkujeme. Bez této spolupráce by studie tohoto typu nemohla vzniknout.