Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling Project)

Propojením trhů pod názvem DE-AT-PL-4M MC (jinak také Interim Coupling Project, 'ICP') rozumíme propojení denních trhů na základě metody NTC na hranicích dříve dvěma oddělenými regiony propojení denních trhů – 4M Market Coupling ('4M MC') a Multi Regional Coupling ('MRC'), které byly provozovány do června 2021 odděleně, a to se zahrnutím hranic mezi následujícími členskými státy EU: Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Tento přechod na implicitní alokaci představuje zásadní posun k dosažení jednotného denního trhu s elektřinou v rámci EU ('SDAC'), a to již před zavedením metody FB, ustanovené v Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (Nařízení 'CACM'). Celý projekt byl úspěšně spuštěn dne 17. června 2021 a SDAC tím pokročil do své stálé fáze, tzv. Enduring Phase. Celkově probíhala implementace ICP od prosince 2018 do června 2021 27 měsíců a podílelo se na ní kromě OTE dalších 15 stran z Polska, Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. SDAC dnes tvoří celkem 47 projektových stran z téměř všech států EU a Norska.

MRC.png

Obrázek 3 – propojení projektů MRC a 4M MC na PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT a HU-AT hranicích

 

NTC metoda výpočtu přenosové kapacity 

NTC metoda představuje výpočet kapacity založené na maximálním objemu elektrické energie, který je možné přenést mezi jednotlivými nabídkovými zónami bez ohrožení bezpečnosti obou systémů, a při respektování některých technických omezení týkajících se budoucích podmínek sítě. Tato fyzikální přenosová omezení je nutné transformovat do obchodních omezení nazývaných čistá přenosová kapacita (Net Transmission Capacity, 'NTC'). 

Time line of implementation of ICP.png

 

Obrázek 4 – časová osa propojování trhů až do současného stavu implementace ICP

 

Výhody ICP jsou následující:

  • generuje sociální prospěch (díky implicitní alokaci, kdy nákup či prodej elektřiny a alokace přeshraničních kapacit probíhá na jednom místě) až do uvedení do provozu Core FB MC;
  • zvyšuje a přispívá k likviditě přeshraničního objemu denního obchodu;
  • provozní zkušenosti získané účastníky projektu i účastníky trhu;
  • některé prvky ICP mohou být zcela nebo částečně znovu využity pro projekt Core FB MC, což usnadňuje jeho implementaci;
  • může pozitivně přispět k dalšímu geografickému rozšíření SDAC.