Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

    Povolenky

    OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky již od roku 2005.

    Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla, osobních vkladových účtech nebo obchodních účtech. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Osobní vkladový nebo obchodní účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele.

    Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ve znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.


    Webové stránky Rejstříku naleznete zde.