Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Zásady používání

Navštívením webových stránek dostupných na adrese www.ote-cr.cz (dále jen „OTE Web“) nebo webových stránek dostupných na adrese portal.ote-cr.cz (dále jen „OTE Portál“), povolenky.cz (dále jen ,,OTE Povolenky") (OTE Web, OTE Portál a OTE Povolenky) společně dále jen „webové stránky“), vyjadřují návštěvníci webových stránek (dále jen „Uživatelé“) svůj souhlas s následujícími Zásadami používání webových stránek (dále jen „Zásady“).


Autorská práva

OTE, a.s. (dále jen „Provozovatel“), je vlastníkem a provozovatelem webových stránek. Veškerý obsah webových stránek (texty, obrázky, grafické znázornění, grafy, HTML kód a ostatní) se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. Provozovatel má výhradní přístup ke všem datům, která zveřejňuje na webových stránkách.

Uživatelé nemají právo, jakkoliv reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, nedohodne-li se Provozovatel s Uživateli jinak.


Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na webové stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy či závaznými pravidly, která budou na úrovni Evropské unie nebo v České republice přijaty za účelem provedení nebo adaptace GDPR. V případě dle předchozí věty bude Provozovatel s osobními údaji nakládat v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel sdílí tyto informace, respektive osobní údaje, se svými poskytovateli IT služeb, společností CGI IT Czech Republic s.r.o.


Odkazy

Na webových stránkách Provozovatele jsou odkazy na jiné internetové stránky. Nad obsahem těchto internetových stránek nemá Provozovatel žádnou kontrolu. Uživatelé by se proto měli také seznámit s pravidly a zásadami používání údajů těchto internetových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neseznámení se s těmito pravidly.


Publikované informace

Provozovatel vynakládá veškeré úsilí k zajištění správnosti prezentovaných informací a údajů na webových stránkách s péčí, odborností a předvídatelností, která je běžná a rozumná za obdobných podmínek v dané oblasti podnikání. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu, ztrátu, náklady nebo výdaje způsobené, mimo jiné, chybějícími, nepřesnými a/nebo nekorektními údaji, jakož i obsahem a informacemi dostupnými na webových stránkách. Uživatel bere na vědomí, že provoz webových stránek může být z jakýchkoliv důvodů kdykoliv přerušen a bere na vědomí, že toto přerušení (odstávka) není porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele, přičemž Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu, ztrátu, náklady nebo výdaje způsobených takovým přerušením (odstávkou). Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu, škodu či nemajetkovou újmu způsobenou činnostmi Uživatelů nebo třetích stran, a to na základě využití údajů, obsahu a informací dostupných na webových stránkách.

Údaje, obsah a veškeré informace dostupné na webových stránkách jsou zveřejňovány pouze pro informaci a k naplnění povinností Provozovatele jakožto operátora trhu dané legislativou. Jakékoliv využití informací nebo obsahu webových stránek je na vlastní odpovědnost Uživatele, přičemž jejich případné využití by mělo být podmíněno kontrolou úplnosti a správnosti ze strany Uživatele. Žádná z informací nebo údajů dostupných na webových stránkách, pokud tak není výslovně uvedeno, nemá za cíl směřovat Uživatele k určitému jednání či nekonání nebo jej dokonce poškozovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu informací na webových stránkách.

Ustanovení této části Zásad se nepoužijí na OTE Portál.


Cookies

Provozovatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, tímto informuje Uživatele, že za účelem zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům využívají webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do internetového prohlížeče. Umožňují webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvě Uživatele, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva webových stránek tak může být snazší a produktivnější. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na webových stránkách a další statistické údaje.

Jaké cookies a k čemu je Provozovatel používá?

Cookies pomáhají k jednoduchému prohlížení webových stránek. Konkrétně Provozovatel používá:

  • Nezbytné – jsou nezbytné pro zajištění technického chodu webových stránek, bez těchto informací by webové stránky nefungovaly správně.
  • Analytické – jsou využívány zejména pro účely statistik používání webových stránek. Sběr těchto dat probíhá pomocí služby Google Analytics.

Google Analytics:

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 Cookies používané našimi webovými stránkami OTE Web (ote-cr.cz):

Název cookies Platnost cookies Typ cookies Popis cookies

_gat_gtag_UA_*

1 minuta

Analytické Umožňuje načítání dalších skriptů a kódů na stránku díky systému Google Tag Manager.
 _ga 1 rok Analytické Umožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu pro systém Google Analytics.
 _gid 1 den Analytické Umožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu pro systém Google Analytics.
 Analytic-cookie 1 rok Nezbytné Udělení souhlasu sběru analytických cookies
 Cookies-bar 30 dnů Nezbytné Slouží ke skrytí lišty o lišty cookies
 Cookierbar 30 dnů  Nezbytné Slouží k zobrazení lišty s cookies 

 

Cookies používané našimi webovými stránkami OTE Portál (portal.ote-cr.cz)

Název cookies Platnost cookies Typ cookies Popis cookies

ice.connection.lease

Sezení

Nezbytné Technická cookie nutná pro korektní zobrazení stránek
ice.connection.contextpath Sezení Nezbytné Technická cookie nutná pro korektní zobrazení stránek
ice.pushids Sezení Nezbytné Technická cookie nutná pro korektní zobrazení stránek
ice.push.browser Sezení Nezbytné Technická cookie nutná pro korektní zobrazení stránek
 ice.connection.running Sezení Nezbytné Technická cookie nutná pro korektní zobrazení stránek
 JSESSIONID Sezení Nezbytné Slouží k session managementu.
APP_LANGUAGE 10 let Nezbytné Zvolený jazyk pro zobrazení textů na portále.
ROUTEID  Sezení   Nezbytné  Technická cookie pro směrování požadavků v rámci aplikačního clusteru.
 delayTimes Sezení  Nezbytné Hodnoty zpoždění požadavků pro korekci času zobrazovaného v hlavičce stránek.
SESSIONTOKEN Sezení  Nezbytné Enkryptovaný řetězec sloužící k autentizaci požadavků. 

  

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání:

V okamžiku, kdy Uživatel poprvé navštívil webové stránky se zobrazila v dolní části prohlížeče výzva k nastavení souhlasu s používáním cookies souborů. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný, nicméně určité druhy cookies jsou nutné pro správnou funkčnost webových stránek (tzv. nezbytné cookies). V případě, že Uživatel chce změnit či odvolat souhlas ohledně použití tzv. analytických cookies, může zabránit jejich shromažďování změnou jejich nastavení, které je dostupné v patičce kterékoli stránky uprostřed dole pod odkazem „Nastavení cookies“.