Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vybraná legislativa EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

 • č. 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně Směrnice Rady 96/61/ES
  Novela: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/101/ES
 • č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
 • č. 2004/8/ES o podpoře společné výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice Rady č. 92/42/EHS
 • č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů (MiFID I)
 • č. 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu - byla zrušena Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 994/2010
 • č. 2004/101/ES, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice č. 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES
 • č. 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury
 • č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
 • č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES
  Novela: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2015/1513/EU (kterou se mění také směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty)
 • č. 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice č. 2003/54/ES
 • č. 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice č. 2003/55/ES
 • č. 2010/30/ES o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (zrušila Směrnici Rady 92/75/EHS a bod 32 přílohy III Nařízení (ES) č. 1882/2003)
 • č. 2010/31/ES o energetické náročnosti budov (zrušila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES a bod 9.9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008)
 • č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (EED) - nahradila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (ESD)
 • č. 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu) (CSMAD)
 • č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění) (MiFID II)
  Novela: Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/1034/EU
 • č. 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z OZE
 • č. 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
 • č. 2016/2284/EU, o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES
 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE

 • č. 1364/2006/ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí č. 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES
 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

 • č. 1099/2008 o energetické statistice
 • č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003
  Novela: č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě
 • č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
  Novela: č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě
 • č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005
  Novely: č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, Rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/715, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
 • č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96
 • č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES
 • č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech
  Novely: Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 2016/172, kterým se doplňuje nařízení č. 691/2011 pokud jde o specifikaci energetických produktů
 • č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
 • č. 174/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
 • č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
  Novela: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1391/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/89
 • č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96
 • č. 596/2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/E (MAR)
 • č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (MiFIR))
 • č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
 

ROZHODNUTÍ KOMISE (ES)

 • č. 2006/770/ES, kterým se mění příloha nařízení č.1228/2003/ES, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
 • č. 2006/6817/ES, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES
 • č. 2007/742/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn
 • č. 2009/548/ES, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES
 • č. 2011/280/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství
 • č. 2013/114/EU, kterým se stanoví pokyny pro členské státy pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel využívajících různé technologie tepelných čerpadel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES
  Novela: Oprava rozhodnutí Komise 2013/114/EU
 • č. 2013/442/ES o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů na rok 2014
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2013, kterým se stanoví vzor pro vnitrostátní akční plány energetické účinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU
 • č. 2015/715, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
 • Prováděcí rozhodnutí Komise 2015/1960/EU ze dne 29. října 2015 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016
 • č. 2017/89 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 - Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)
 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES)

 • č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice č. 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí č. 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady
 • č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
 • č. 838/2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos
 • č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
 • č. 543/2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009
 • č. 1391/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
 • č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích
 • č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
 • č. 2015/703, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů
 • č. 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení
 • č. 2015/2402, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla
 • č. 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě
 • č. 2016/1388, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby
 • č. 2016/1447, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě
 • č. 2016/1719, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu
 • č. 2017/459, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013
 • č. 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn
 • č. 2017/1485, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav