Selected Legislation CZ and EU

Business Partners Selected Legislation CZ Only in the Czech Language

Zákony ČR

 • 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon);
 • 406/2000 Sb., o hospodaření s energií;
 • 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie;
 • 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;
 • 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů;
 • 505/1990 Sb., o metrologii;
 • 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
 • 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv;
 • 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti;
 • 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů;
 • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Nařízení vlády

 • 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu;
 • 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů;
 • 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (vč. novely č. 343/2022Sb., účinné od 1.1.2023);
 • 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie;
 • 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 (účinnost od 1.1.2023);
 • 212/2022 Sb., o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022;
 • 201/2022 Sb., o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021;
 • 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie;
 • 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022;
 • 214/2021 Sb., o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020;
 • 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny;
 • 383/2020 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021;
 • 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

 

Vyhlášky ministerstev, úřadů

 • 328/2022 Sb., o zárukách původu energie (účinnost od 1.1.2023);
 • 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (k 1.1.2023 bude zrušena);
 • 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů;
 • 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy;
 • 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie;
 • 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny;
 • 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů;
 • 489/2021 Sb., registrační vyhláška;
 • 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích;
 • 359/2020 Sb., o měření elektřiny;
 • 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů;
 • 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích;
 • 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou;
 • 404/2015 Sb., o kompenzaci;
 • 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;
 • 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví;
 • 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství;
 • 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství;
 • 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství;
 • 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie;
 • 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny;
 • 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení;
 • 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu;
 • 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

 

Energetický regulační úřad

Viz. www.eru.cz

 


Business Partners Selected Legislation EU Only in Czech Language

SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT);
 • Nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (CACM);
 • Nařízení Evropské komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (FCA);
 • Nařízení Evropské komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (EB GL);
 • Nařízení Evropské komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (SO GL);
 • Nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (NC ER);
 • Připojovací síťové kodexy (RfG NC, DCC NC, HVDC NC);
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu;
 • Nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství;
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.