Glossary


 
Czech short Czech EN in short English Description

A

 

       
    A - kupující bez souhlasu   C - buyer without approval anulace/odstranění - jen účastník uvedený na straně nákupu má právo provádět anulace/odstranění realizací a to bez souhlasu strany prodeje. Strana prodeje má možnost provádět pouze návrh na anulaci/odstranění.
    A - obě strany bez souhlasu
 
C - both parties without approval anulace/odstranění - jak účastník uvedený na straně nákupu, tak účastník uvedený na straně prodeje mají právo provádět anulace/odstranění realizací bez spolupráce druhé strany
    A - prodávající bez souhlasu   C - seller without approval anulace/odstranění - jen účastník uvedený na straně prodeje má právo provádět anulace/odstranění realizací a to bez souhlasu strany nákupu. Strana nákupu má možnost provádět pouze návrh na anulaci/odstranění.
    A - se souhlasem protistrany   C - with counterparty approval anulace/odstranění - obě strany vstupují do procesu anulace/odstranění; strana provede návrh na anulaci/odstranění a druhá strana provede potvrzení; návrh na anulaci provádí kterákoliv ze stran.
    A - zodpovědný za realizaci   C - responsible for submission anulace/odstranění - jen účastník uvedený jako zodpovědný za oznamování realizací má právo provádět anulace/odstranění realizací bez spolupráce druhé (dalších) stran(y). U realizací vytvářených burzou je použit pouze tento princip.
    Absolutní čas otevření obchodní hodiny   Absolute time of trading hour opening časový okamžik, ve kterém se otevírá obchodní hodina na trhu VDT; Pokud jsou obchodní hodiny otevírány formou absolutního času otevření, pak jsou veškeré obchodní hodiny jednoho obchodního dne otevřeny v identický časový okamžik.
    Agregace   Aggregation proces, ve kterém dochází k sestavení výsledné obchodní pozice účastníka na daném trhu
    Agregovaná data   Aggregated data  
    Akceptace   Acceptation proces vytvoření obchodu na VDT případně VT
    Akceptační nabídka   Accepting bid nabídka, která vzniká v procesu akceptace nabídky na vývěskách. Úspěšným spojením nabídky a akceptační nabídky vzniká obchod
    Akceptovaná cena   Accepted price cena, za kterou je akceptovaná nabídka
    Akceptované množství   Accepted volume množství nabídky, které je předmětem vzniklého obchodu v procesu akceptace
    Akceptované nabídky   Accepted bids nabídky a poptávky na DT, které jsou obsaženy v konečném řešení; nabídky a poptávky na VDT a/nebo VT, které jsou akceptovány
    Aktivní definice   Active definition platná definice odsouhlasená oběma SZ. K aktivní definici lze registrovat realizace
    Aktivní nabídka   Active bid platná nabídka/poptávka nevyřazená z procesu vyhodnocení nabídek/poptávek
    Aktivní realizace   Active realization platná realizace odsouhlasená oběma SZ. Aktivní realizace bude zahrnuta do vyhodnocení odchylek
    Anulace   Cancellation zrušení pokynu pro definovaný obchodní den (u pokynů definovaných pro právě jeden obchodní den ruší celý pokyn, u defaultních pokynů zůstává pokyn nadále v platnosti vyjma anulovaných dní)
    Autentizace  

Authentication

proces jednoznačné identifikace uživatele

B

 

 

 

 

 

   

Bankovní záruka

  Bank guarantee  
    Blokové obchody   Block trades typ obchodu, kdy je obchodováno více hodin jako jeden celek (base, peak, off-peak produkty)
    Bloky nabídky  

Bid blocks

na DT definují bloky logické uskupení hodnot v rámci jednoho pokynu a umožňují modulovat nabídkovou a poptávkovou křivku
    Burza   Exchange právnická osoba zřízená podle zákona 229/92 Sb. k organizování burzovních obchodů a ve smyslu Pravidel trhu, zprostředkující obchodování s elektřinou mezi Subjekty zúčtování
    Burzovní obchody   Exchange Trades dvoustranné smlouvy uzavřené na burze mezi Subjekty zúčtování v souladu s Pravidly trhu, převzaté ze závěrkového listu, případně doplněné v rozsahu a formátu nezbytně nutném pro zadání do IS OTE

C

 

 

 

 

 

    Celková akceptace bloku 1   Total block 1 acceptance specifikace uplatnění podmínky akceptace kompletního prvního bloku (platí jen pro prodej na DT)
    Celková akceptace nabídky   Total bid acceptation specifikace, zda-li všechny obchodní hodiny nabídky mohou být obchodovány samostatně, nebo pouze jako jeden nedělitelný blok (platí pro VDT a VT)
    Celková částka   Total amount Vždy ve významu kalkulované částky k úhradě, před tím, než je stanovená výsledná platba.
    Cena   Price Vždy ve významu jednotkové ceny.
    Cenový Index   Price Index  
  CDS Centrum datových služeb CDS Centre of Data Services nedílná součást informačního systému Operátora trhu
    Certifikační autorita   Certificate Authority Organizace, která se zabývá vydáváním certifikátů
    Certifikát   Certificate  
    Časová platnost nabídky   Bid's time validity datum, hodina, minuta dokdy nabídka zadaná na VDT a VT platí
    Částka   Amount Finanční částka
    Čipová karta   Chip card  
    Číselník   Code list Datový číselník (PSČ, tituly, apod.)
    Číslo účtu   Account Number  

D

 

 

 

 

 

    Datum platnosti   Validity date den, kdy realizace nabývá účinnosti; neplatí pro defaultní realizace
    Defaultní realizace   Implicit realization defaultní realizace budou platné pro jakoukoli definici a obchodní den v případě, že neexistuje normální (tj. realizace, která není defaultní) platná realizace pro tento den, která byla zavedena před nebo po zavedení defaultní realizace. Normální realizace tedy mají u každé definice a každého obchodního dne vždy přednost před realizacemi defaultními.
    Definice   Definition Definice dvoustranné smlouvy spočívá v identifikaci obou SZ a doby platnosti smlouvy
    Dělitelný  

Divisible

Definuje možnost dělitelnosti energie ve specifikované hodině
    Den vyhodnocení/zúčtování   Settlement day den, ve kterém dochází k zúčtování (vyhodnocení) trhu
    Den vypořádání   Clearing day Finanční vypořádání plateb (EIS)
  DT Denní Trh DM Day-ahead market spotový trh, na kterém se obchoduje v čase blízkém fyzické dodávce energie
    Denní trh s elektřinou   Day-ahead electricity market organizovaný OTE
    Denní vyhodnocení/zúčtování   Daily settlement proces stanovení výsledku trhu na denní bázi
    Derivátový Trh   Derivatives market Organizovaný Pražskou burzou cenných papírů
    Detail nabídky   Bid detail oblast pokynu, ve které jsou uváděny informace o cenách a energiích
  DIČ DIČ   Vat ID Daňové identifikační číslo
    Disponibilní finanční zajištění   Available financial security součet finančního zajištění odchylek a finančního zajištění obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
    Dispozice na OKO     Tento pojem již nebude používán.
  DS Distribuční soustava DS Distribution system vzájemně  propojený  soubor  vedení a zařízení 110  kV, s výjimkou vybraných  vedení a zařízení 110 kV,  která jsou součástí  přenosové soustavy
    Dodavatel 2-5   Supplier 2-5  dodavatel, jež nepřebírá odpovědnost za odchylku, tj. nejedná se o primárního dodavatele
  DPI Dodavatel poslední instance SLR Supplier of Last Resort je  držitel  licence na obchod  s elektřinou, který je povinen dodávat elektřinu domácnostem  a malým  zákazníkům, kteří  o to  požádají.
    Dodávka   Supply  
  DÚF Doplňkové údaje pro fakturaci DGI Data for grid-usage invoicing Nepřesné označení souboru údajů pro fakturaci distribuce, používána je zejména zkratka DÚF
  DÚF VO Doplňkové údaje pro fakturaci, velkoodběr DGI ICS Data for grid-usage invoicing, for industrial consumer segment  
  DÚF MO Doplňkové údaje pro fakturaci, maloodběr DGI RCS Data for grid-usage invoicing, for retail customer segment  
  DPH DPH VAT VAT Daň
    Držitel licence na přenos elektřiny   Electricity transmission licence holders  
    Držitelé licence na distribuci elektřiny   Electricity distribution licence holders  
    Držitelé licence na obchod s elektřinou   Electricity trade licence holders  
    Držitelé licence na výrobu   Production licence holders  
    Důvěrnost   Confidentiality  
  DVS Dvoustranná smlouva BC Bilateral contract smlouva o dodávce elektřiny nebo burzovní obchod nebo smlouva o přeshraničním přenosu, pokud není uvedeno jinak

E

 

 

 

 

 

  EAN EAN EAN EAN celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací
  EDI EDI EDI Electronic Data Interchange mezinárodní formát pro elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange)
    Elektronický podpis   Digital signature způsob jedinečného označení dat
    Emailová adresa   E-mail address  
    Energetický trh   Energy market  
    Energie   Energy objemová jednotka obchodované komodity, standardně MWh, v CS OTE bude použito v daném významu Množství/Volume

F

 

 

 

 

 

    Faxové číslo   Fax number  
    Filtr   Filter filtr pro vyhledávání
    Finanční řízení   Financial management  
    Float (n,d)   Float (n,d) hodnota skládající se z n číslic před a d za desetinnou čárkou, kde desetinný oddělovač je tvořen znakem . (tečka)

G

 

 

 

 

 

  GUI Grafické uživatelské rozhraní GUI Graphical user interface  

H

 

 

 

 

 

    Heslo   Password  
    Hlavička nabídky   Bid header oblast pokynu, ve které jsou uváděny základní identifikační údaje
    Hodina uzávěrky   Close hour datum a čas uzávěrky aktuální seance
/

CH

 

                                  

 

 

 

    Char   Char/character jeden znak, může nabývat hodnot: A-Z a-z 0-9 ! “ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] : ; ‘ # , . / ? \ @

I

 

 

 

 

 

  IC   Company ID Identifikační číslo organizace (právního subjektu)
  ID Identifikátor ID Identifier Všeobecně
    Indikativní poptávka   Indicative bid zvláštní typ poptávky, identifikující požadavek na uvedenou regulační energii zasílaný ČEPS
    Index   Index obecně  - pořadové označení položky
    Integer (n)   Integer (n) hodnota skládající se z n číslic

J

 

 

 

 

 

    Jednotkový koeficient finančního zajištění odchylek   Unit factor of financial security for imbalances Koeficient pro stanovení minimální výše FZ
    Jméno   First name  

K

 

 

 

 

 

    Kauce   Deposit Jistina složena na účte OTE
  IEP Kladná odchylka IEP Positive imbalance vzniká, pokud rozdíl sumy obchodního měření a sumy smluvní pozice je kladný
  RE+ Kladná regulační energie RE+ Positive relating energy Sfvot používá zkratku AC+ (tato zkratka zůstane jen pro interní použití)
    Kladný   Positive  
    Kmenová data OPM   Point of delivery master data Soubor údajů charakterizujících odběrné / předávací místo
    Kód   Code číselný identifikátor pokynu (nabídky, poptávky), definice nebo realizace
  RÚT ID Kód účastníka trhu PID Participant ID jednoznačný identifikátor účastníka trhu přidělovaný OTE
  KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHPG Combined heat and power generation přeměna primární energie  na   energii  elektrickou  a   užitečné  teplo  ve společném současně  probíhajícím procesu v  jednom výrobním zařízení
    Komplexní podmínka     . Pojem bude nahrazen „Celková akceptace bloku 1“
    Komunikace   Communication část systému určená pro komunikaci mezi OTE a účastníky, např. reklamace
    Koncový plán   Final plan Celkový plán výroby nebo spotřeby energie (obsahuje výsledek sesouhlasení nabídek a poptávek denního trhu, výsledek agregace dvoustranných
smluv a výsledek obchodování na vnitrodenním trhu) k určitému obchodnímu dni po jednotlivých hodinách
    Kontinuální obchodování   Continuous trading způsob obchodování, kdy  obchody nevznikají aukčním principem, nýbrž postupně v čase na základě aktivity účastníků
    Kontinuální trh   Continuous Market trh na kterém probíhá kontinuální obchodování
    Konzultovat   Consult proces prohlížení dříve vložených dat, případně dat generovaných výpočetními algoritmy systému
    Kotace   Quotation Jednotky, ve kterých je obchodován produkt (Kč/MWh)
  OKO Krátkodobý trh   Short-term Market Pojem vyjadřuje krátkodobé organizované obchodování OKO (VDT+DT). Nadále se v systému již nepoužívá.
    Krátký název   Short identification Krátký textový název sloužící k identifikaci DVS
    Křivky sesouhlasení   Matching curves Křivky nabídek a poptávek jež stanovujíc akceptované množství a akceptovanou cenu
    Kupující   Buyer kód účastníka dvoustranné smlouvy na straně nákupu (ID RÚT)

L

 

 

 

 

 

    Limitní čas   Limit time období, ve kterém lze reklamovat výsledky činnosti Operátora trhu (část 8 Obchodních podmínek)
  LDS Lokální distribuční soustava LDS Local distribution system Je distribuční soustava, která není přímo připojená k přenosové soustavě

M

 

 

 

 

 

  MC Marginální cena MCP Market Clearing Price cena elektřiny na denním trhu pro jednotlivé obchodní hodiny stanovená Operátorem trhu v souladu s Obchodními podmínkami
    Měření   Metering  
    Mez varování při čerpání celk. limitu  

Utilization limit warning

Úroveň limitu, při kterém je zobrazeno varování o výši utilizace
    Minimální cenový krok   Tick Minimální cenový krok, který je možno zadávat pro pokyny (1.00 Kč)
    Minimální výše disponibilního finančního zajištění   Minimum amount of available financial security trojnásobek součinu jednotkového koeficientu finančního zajištění odchylek a očekávané denní pozice obchodování SZ
    Množství   Volume  
    Mobilní číslo   Mobile number  

N

 

 

 

 

 

    Nabídka   Bid  
    Nabídková cena   Bid price Cena nabídky podané na některý z trhů OKO
    Nabídková křivka   Supply curve křivka vytvořena geometrickým součtem nabídek pro danou obchodní hodinu
    Nabídková oblast   Bidding area Používá se  v případě nutnosti řešení congestion managementu, není v současnosti relevantní pro ČR
    Nahrazení   Replacement proces, ve kterém dochází k nahrazení stávajícího pokynu novým pokynem
    Nákup   Purchase  
    Napěťová úroveň   Voltage level  
    Nápověda   Help  
    Neaktivní definice   Inactive definition platná definice neodsouhlasená oběma SZ. K neaktivní definici nelze registrovat realizace
    Neaktivní nabídka   Inactive bid platná nabídka/poptávka vyřazená z procesu vyhodnocení nabídek/poptávek (část 4 Obchodních podmínek)
    Neaktivní realizace  

Inactive realization

platná realizace neodsouhlasená oběma SZ. Neaktivní realizace nebude zahrnuta do vyhodnocení odchylek
    Nedělitelná nabídka   Indivisible bid v případě DT (část 4 Obchodních podmínek) - podmínka nedělitelnosti jednotlivých hodinových nabídek náležících k první nabídce, která deklaruje zájem nabízejícího realizovat tuto první nabídku v dané obchodní hodině pouze v celku (nelze ji krátit v jednotlivých obchodních hodinách)
v případě VDT a VT (části 4 a 5 Obchodních podmínek) - podmínka nedělitelnosti nabízeného množství v jednotlivých obchodních hodinách dané nabídky/poptávky, která deklaruje zájem nabízejícího realizovat tuto nabídku v dané obchodní hodině daného obchodního dne pouze v celku (nelze ji krátit v jednotlivých obchodních hodinách)
    Nedělitelný   Indivisible definuje možnost nedělitelnosti energie ve specifikované hodině
    Nedodávka     RE- (nahradit Negativ Regulating Energy) Pojem se nebude používat. Bude nahrazen pojmem „Záporná regulační energie (RE-)“
    Neplatná akceptace   Invalid acceptance akceptace, která neprošla procesem kontroly a příslušná nabídka/poptávka zůstává zobrazena ostatním Účastníkům VDT a VT k akceptaci
    Neplatná definice   Invalid definition definice dvoustranné smlouvy, která neprošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek)
    Neplatná nabídka   Invalid bid nabídka/poptávka, která neprošla procesem kontroly a nebude v případě DT zahrnuta do procesu vyhodnocení nabídek/poptávek a v případě VDT a VT nebude nabídnuta k akceptaci
    Neplatná realizace   Invalid realization realizace dvoustranné smlouvy, která neprošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek)
    Neprůběhové měření   Non-interval metering Měření, kdy nejsou hodnoty měřeny a předávány kontinuálně (v 15 min. intervalech)
  NT Nízký tarif LT Low tariff Časové pásmo v rámci kterého je účtována nižší sazba za dodávku elektřiny
  TDDn Normalizovaný typový diagram dodávek STP Standardized load profile  

O

 

 

 

 

 

    Obchod   Trade  
    Obchodní den   Trading day den, ve kterém dochází k fyzické dodávce energie
    Obchodní hodina   Trading hour obchodní hodina je minimální časový úsek na který je možno zadávat pokyn nebo data měření
    Obchodní podmínky   Business terms  
    Obchodník   Trader RÚT s uzavřenou smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
    Obnovení   Restoration proces, ve kterém dochází k vytvoření nové pokynu na základě již existujícího pokynu
  OZE Obnovitelný zdroj energie RES Renewable energy source  
    Odběr   Consumption proces odebírání elektřiny z distribuční či přenosové soustavy
  OPM Odběrné / předávací místo PDT Point of delivery / transfer definována ve smlouvě o připojení oprávněných zákazníků, místa připojení definována ve smlouvě o připojení zařízení výrobce, předávací místa mezi přenosovou a regionálními distribučními soustavami, předávací místa mezi regionálními a lokálními distribučními soustavami, předávací místa mezi regionálními distribučními soustavami a předávací místa mezi přenosovou soustavou České republiky a sousedními přenosovými soustavami
    Odečet   Meter reading hodnota odběru elektrické energie vztahující se ke konkrétnímu časovému okamžiku
    Odchylka   Imbalance součet rozdílů  skutečných a  sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku
    Odchylka z  TDD   LP Reconciliation Zúčtování TDD
    Odpovědnost za odchylku   Imbalance responsibility  
    Odstranění   Removal zrušení defaultního pokynu v celém jeho rozsahu, počínaje příští seancí
    OTE, operátor trhu   OTE, market operator Akciová společnost OTE, a.s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů.
    Oprávněný zákazník   Eligible customer fyzická či  právnická osoba, která má právo   přístupu  k   přenosové  soustavě   a  distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny
    Oznámení   Notification zpráva na obrazovce nebo e-mail oznamující výsledek prováděné akce

P

 

 

 

 

 

    Panel rychlého přístupu   Fast access board plocha (levé menu), sloužící k rychlému přístupu k požadované funkci v SIOM
  PeD Pevný diagram FD Fixed diagram Původní název „Pevný Diagram“
    Plán sesouhlasení   Matching plan výsledek sesouhlasení týkající se sesouhlaseného množství energie nabídek/poptávek k určitému obchodnímu dni po jednotlivých hodinách
    Plánovaná odstávka   Planned outage (maintenance) období, kdy je zařízení mimo provoz
    Platba   Payment  
    Platná akceptace   Valid acceptance akceptace, která prošla procesem kontroly a bude zahrnuta do vypořádání VDT a VT
    Platná definice   Valid definition definice dvoustranné smlouvy, která prošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek)
    Platná do   Valid to datum označující ukončení platnosti dvoustranné smlouvy
    Platná od   Valid from datum označující zahájení platnosti dvoustranné smlouvy
    Platná nabídka   Valid bid nabídka/poptávka, která prošla procesem kontroly a bude v případě DT zahrnuta do procesu vyhodnocení nabídek/poptávek a v případě VDT a VT bude nabídnuta k akceptaci
    Platná realizace   Valid realization realizace dvoustranné smlouvy, která prošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek)
    Platné reklamace   Valid claim reklamace, které úspěšně prošly všemi kontrolami (část 8 Obchodních podmínek), a Operátor trhu je bude následně vyřizovat
    Platnost od-do   Validity from-to  
    Podmíněná nabídka   Conditioned bid nabídka s komplexní podmínkou Obchodníka na DT
nedělitelná nabídka Obchodníka na DT a/nebo VDT a/nebo VT
    Podpisový certifikát   Signature certificate  
  PpS Podpůrné služby AC Ancillary services Služby používány k zajištění systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy
    Pohledávka   Receivable finanční pojem
  PP4 Poplatek za přístup k CDS PP4 CDS access fee poplatek účtovaný za přístup k centru datových služeb
  PP5 Poplatek za přístup na VDT PP5 IM access fee není v současnosti aktivní
  PP6 Poplatek za přístup na VT PP6 BM access fee není v současnosti aktivní
  PP3 Poplatek za DT PP3 DM fee (Day-ahead market fee) poplatek účtovaný za každou MWh zobchodovanou na DT
  PP1 Poplatek za zúčtování PP1 Settlement fee poplatek účtovaný za přístup do IS OTE pro SZ (dnes označován jako měsíční poplatek)
    Poptávková křivka   Demand curve křivka vytvořena geometrickým součtem poptávek pro danou obchodní hodinu
    Poskytovatel RE   RE provider účastník trhu s elektřinou, který má s Operátorem trhu uzavřenou smlouvu o zúčtování regulační energie
    Poskytovatel služeb   Service provider  
    Poslední dostupné výsledky   Latest results identifikuje poslední výsledky daného trhu např. agregace DVS
    Potvrzení   Confirmation proces týkající se dvoustranných smluv, kdy jedná strana potvrzuje údaje zadané druhou stranou
    Pravidla trhu   Market Rules vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu stanovená podle energetického zákona v platném znění
    Právo akceptace   Right to accept právo, umožňující účastníkovi akceptaci pokynů (platí pro VDT a VT)
    Právo modifikace   Right to modify právo, uživatele provádět modifikaci pokynů
    Právo nákupu   Right to purchase účastník může nakupovat energii
    Právo prodeje   Right to sale účastník může prodávat energii
    Právo zadávání nabídek   Right to submit a bid právo, umožňující účastníkovi umístit pokyn na požadovaný trh (platí pro VDT a VT)
    Právo zobrazení   Right to read právo, umožňující  účastníkovi zobrazení pokynů na vývěskách (platí pro VDT a VT)
    Primární dodavatel   Primary supplier dodavatel, který přebírá odpovědnost za odchylku v daném OPM
    Prodávající   Seller kód účastníka dvoustranné smlouvy na straně prodeje (ID RÚT)
    Prodej   Sale  
    Provizorní měsíční zúčtování   Interim monthly settlement generuje podklady pro měsíční fakturaci
    Provozovatel   Operator provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy
  PDS Provozovatel distribuční soustavy DSO Distribution system operator fyzická či  právnická  osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny
  PPS Provozovatel přenosové soustavy TSO Transmission system operator právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny
    Průběhové měření   Interval metering měření, kdy jsou hodnoty měřeny a předávány kontinuálně (v 15 min. intervalech)
    Přebytek zúčtování RE   RE settlement  surplus finanční přebytek vznikající při vyhodnocení odchylek platného od roku 2006
    Předčíslí účtu   Starting Number Bankovní číslo účtu se skládá ze dvou položek
    Přehled dat   Data overview  
    Přenosová soustava   Transmission system vzájemně   propojený  soubor  vedení a zařízení  400 kV,  220 kV  a vybraných  vedení a zařízení 110 kV, uvedených v  příloze Pravidel provozování přenosové soustavy
  TDDp Přepočtený typový diagram dodávek ALP Adjusted load profile  
    Přes obrazovku   Via screen způsob zavedení pokynů do systému
    Přes soubor   Via file způsob zavedení pokynů do systému
    Přeshraniční obchod   Cross-border transaction / trade obchody uzavřené na základě smlouvy o přeshraničním přenosu nebo smlouvy o operativní dodávce elektřiny do zahraničí
    Přijetí nabídky   Reception of bid proces zavedení nabídky do systému IS OTE (přijatá nabídka splňuje validační kritéria)
    Příjmení   Surname  

R

 

 

 

 

 

    Realizace dvoustranné smlouvy   Realization of a bilateral contract realizace dvoustranné smlouvy specifikuje konkrétní hodnoty elektřiny, která má být obchodována v každou obchodní hodinu
    Registrace OPM   Point of delivery registration  
  RÚT Registrovaný účastník trhu RMP Registered market participant  
    Registrovaný účastník trhu přebírající  

Receiving participant

Účastník přebírající odpovědnost za odchylku
    Registrovaný účastník trhu předávající   Handing over participant Účastník předávající odpovědnost za odchylku
    Registrace   Registration  
    Registrace účastníka trhu   Participant registration  
    Registrace osoby   Person registration  
  RE Regulační energie RE Regulating energy je elektřina zajišťovaná aktivaci podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií (nebo elektřina obstaraná PPS ze zahraničí) 
    Reklamace   Claims  
    Relativní čas otevření obchodní hodiny   Relative time of the trade hour opening časový okamžik, ve kterém se otevírá obchodní hodina na trhu VT. Pokud jsou obchodní hodiny otevírány formou relativního času otevření, pak je každá obchodní hodina otevřena v jiný časový okamžik. Časový okamžik otevření obchodní hodiny se vztahuje k začátku obchodní hodiny.
    Relativní čas uzavření obchodní hodiny   Relative time of the trade hour closing časový okamžik, ve kterém se uzavírá obchodní hodina. Pokud jsou obchodní hodiny uzavírány formou relativního času uzavření, pak je každá obchodní hodina uzavřena v jiný časový okamžik. Časový okamžik uzavření obchodní hodiny se vztahuje k začátku obchodní hodiny.
    Rovnovážný bod   Equilibrium rovnovážný bod je určen průsečíkem křivek nabídek a poptávek všech Obchodníků pro danou obchodní hodinu na denním trhu
    Rozsah platnosti definice   Definition validity range časový interval, ve kterém je definice DVS platná

S

 

 

 

 

 

    Saldo   Balance finanční pojem
    Sběr a poskytování dat   Data collection and provision  
    Seance   Session časový úsek pro obchodování na DT
    Sesouhlasení   Matching proces, ve kterém dochází k nalezení průsečíku mezi křivkou nabídky a křivkou poptávky
    Síť / Distribuční síť   Grid / Distribution grid  
    Skutečná data   Metered data a) hodnoty naměřené, popřípadě vypočtené na základě údajů z měření, b) odsouhlasené náhradní hodnoty po opravě chybných nebo po doplnění chybějících hodnot na základě dohody mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou, c) naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru
    Směrový kód   Bank code Směrový kód banky (ČS 0800, KB 0100, apod.)
    Smlouva o zúčtování regulační energie   Regulating energy settlement contract smlouva o zúčtování regulační energie ve smyslu energetického zákona
    Smluvní pozice   Contractual position Celková pozice SZ pro danou hodinu obchodního dne, vznikající jako součet pokynů na OKO, VDT a DVS.
    Souhrnná akceptace   Mass acceptance jedná se o proces, ve kterém je možno akceptovat více nabídek současně
    Spotová cena   Spot price Burzovní pojem, na OTE označováno jako MCP
    Spotový trh   Spot Market Burzovní pojem,  trh blízký reálné dodávce elektrické energie
    Spotřeba   Consumption OTE používá odběr a spotřeba ve stejném významu (v angličtině vždy consumption)
    Statutární osoba   Statutory Person  
    Stav nouze   State of emergency stav, ve kterém dochází k výrazné regulaci dodávky a spotřeby a daný stav je vyhlášen PPS
  SEČ Středoevropský čas CET Central European Time  
  SZ Subjekt zúčtování SS Subject of settlement  účastník  trhu  s  elektřinou,  pro  kterého  operátor trhu s elektřinou  na   základě  smlouvy  o   zúčtování  provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek
    Systémová odchylka   System imbalance součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině

T

 

 

 

 

 

    Technické údaje   Technical data údaje z dvoustranný smluv uzavřených mezi subjekty zúčtování v rozsahu a formátu nezbytně nutném pro zadání do IS OTE
    Telefonní číslo   Phone number  
    Text(n)   Text(n) textový řetězec tvořený níže uvedenými hodnotami znaků:A-Z a-z 0-9 ! “ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] : ; ‘ # , . / ? \ @ mezera
    Tranzitér  

Electricity transit participant

zahraniční fyzická či právnická osoba, která uzavře s operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování případných odchylek; tato smlouva může být uzavřena pouze v případě, že zahraniční fyzická či právnická osoba nenakupuje ani nedodává elektřinu na území České republiky. Splnění této podmínky se zjišťuje pro každou obchodní hodinu
    Trh s elektrickou energií / elektřinou   Electricity market  
    Typ (nákup/prodej)   Type (purchase/sale) typ obchodu (nákup-prodej), určuje směr toku elektřiny
    Typ smlouvy   Contract type typ dvoustranné smlouvy; dvoustranná smlouva může být buď typu Burza, nebo ostatní (nevyplněno)
  TDD Typový diagram dodávek LP Load profile Diagram relativních hodnot charakterizujících roční průběh spotřeby elektřiny oprávněných zákazníků, jejich odběrná místa připojená k distribuční soustavě jsou vybaveny měřením typu C, používaný pro vyhodnocení odchylek

U

 

 

 

 

 

    Účastník   Participant Fyzická či právnická osoba účastnící se trhu s elektrickou energii a to buď na straně výroby, obchodu či spotřeby
    Účastník zodpovědný za oznamování realizací   Participant responsible for submission of realization účastník trhu, který má právo přiřazovat k definici DVS její realizace
    Údaje pro fakturaci distribuce   Data for grid-usage invoicing Soubor údajů sloužící pro fakturaci distribuce elektřiny předávaný mezi distributorem a obchodníkem prostřednictvím CDS
    Úplná obchodní bilance   Complete trading balance statement sumarizace smluvních hodnot
    Utilizace clearing   Reconciliation utilization Váže se k TDD?
    Utilizace denního trhu   DM utilization Původní pojem „Utilizace krátkodobých obchodů“ je nepřesný.
    Utilizace skutečné odchylky   Real imbalance utilization proces alokace finančních prostředků na pokrytí stanovené odchylky v procesu zúčtování.
    Utilizace predikované odchylky   Predicted imbalance utilization proces alokace finančních prostředků na pokrytí očekávané odchylky
    Utilizace obchodů na VDT   IM utilization  
    Utilizace obchodů na VT   BM utilization  
    Utilizace poplatků   Fee utilization proces alokace finančních prostředků spojených s částkami za poplatky
    Utilizace RE   RE utilization  
    Uzávěrka DT   Close of DM je ukončení příjmu nabídek a poptávek na DT
    Uzávěrka dvoustranného obchodování   Close of BC uzavírka pro registraci dvoustranných smluv kromě přeshraničních obchodů definovaná v Pravidlech trhu
    Uživatel   User fyzická osoba s právem a prostředky k použití IS OTE
    Uživatelské rozhraní   User interface uživatelské rozhraní, jež prostřednictvím přidělených přístupových karet umožňuje přístup do informačního systému Operátora trhu. Přístup do informačního systému je omezen rozsahem uživatelských práv, které jsou spojeny s jednotlivými přístupovými kartami

V

 

 

 

 

 

    Validace   Validation proces ověření správnosti dat
    VDT/VT - detailně   IM/BM – detailed způsob zobrazení pokynů na vývěsce pro daný trh, kdy veškeré pokyny jsou zobrazeny samostatně
    VDT/VT - kumulovaně   IM/BM - cumulated způsob zobrazení pokynů na vývěsce pro daný trh, kdy veškeré pokyny jsou zobrazeny v sumárních údajích
    Verze   Version verze pokynu vytváří včetně čísla pokynu jednoznačný identifikátor z hlediska funkce systému
           
    Vícenáklady   Additional costs vícenáklady na elektřinu využitou PPS pro vyrovnání systémové odchylky. Jsou stanoveny jako kladný rozdíl mezi celkovými náklady na elektřinu obstaranou PPS a absolutní hodnotou součinu systémové odchylky a zúčtovací ceny, přičemž pokud je tento rozdíl záporný, jsou vícenáklady rovny nule
    Vložení nabídek   Bids submission Proces zavedení nabídky do systému
  VDT Vnitrodenní trh s elektřinou IM Intra-day Electricity Market organizovaný Operátorem trhu
  VDT a VT Vnitrodenní a vyrovnávací trh IM & BM IM & BM  
    Volné prostředky   Free resources Rozdíl limitu a aktuální utilizace
    Vyhodnocení denního trhu   Day-ahead market settlement část zúčtování, ve kterém jsou určeny pohledávky a závazky plynoucí z denního trhu
    Vyhodnocení odchylek   Imbalance settlement je zjištění velikosti odchylky SZ operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo
    Výroba   Generation  
    Vyrovnávací cena TDD   LP reconciliation price jednotková cena pro zúčtování TDD
  VT Vyrovnávací trh s regulační energií BM Balancing Market Trh s regulační energií,  organizovaný Operátorem trhu
    Výsledky trhu   Market results termín označující souhrn dat vycházení z uzavření trhu či z výsledků zúčtování
  VT Vysoký tarif HT High tariff Časové pásmo v rámci kterého je účtována vyšší sazba za dodávku elektřiny
    Vývěska   Notice board nástroj k zobrazování nabídek na nákup a prodej na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu
     VP celkové RE+/-     jedná se o vážený průměr cena celkové regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT (a její cena je přeceněná v rámci zúčtování "výsledná cena RE z VT" - je závislá na verzích zúčtování), a regulační energie, která vzniká mimo systém OTE
     VP výsledných cen RE z VT     jedná se o vážený průměr cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT a její cena je přeceněná v rámci zúčtování - je závislá na verzích zúčtování
     VP cen RE bez VT     jedná se o vážený průměr cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vzniká mimo systém OTE
     VP nabídkových cen RE z VT     jedná se o vážený průměr nabídkových cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT

X

 

 

 

 

 

  XML XML XML XML – a data exchange protocol (Extensible Markup Language) Protokol pro výměnu dat (Extensible Markup Language)

Z

 

 

 

 

 

    Zahraniční   Foreign  
    Záloha   Advance payment ve významu zálohové platby
    Zamítnutí   Rejection proces týkající se dvoustranných smluv, kdy strana, která je v pozici potvrzení údajů zadaných druhou stranou, s údaji nesouhlasí a zamítne je
    Zamítnutá nabídka   Rejected bid pokyny zamítnuté z důvodů validace v některém z procesů zpracovávání
    Zaokrouhlení   Rounding off  
  IEM Záporná odchylka IEM Negative imbalance Vzniká, pokud rozdíl sumy obchodního měření a sumy smluvní pozice je záporný
  RE- Záporná regulační energie RE- Negative regulating energy Sfvot používá zkratku AC- (tato zkratka zůstane jen pro interní použití)
    Záporný   Negative  
    Závazek   Payable finanční pojem
    Závěrečné měsíční zúčtování   Final monthly settlement generuje podklady pro vrubopisy/dobropisy
    Zbytková množství nabídky   Bid's remaining volume Energie nabídky, která zatím nebyla akceptována a je tudíž k dispozici pro obchodování.
    Zbytkový diagram   Residual profile rozdíl součtů skutečných dodávek elektřiny do odběrných a předávacích míst regionu typových diagramů s měřeními typu A,B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát stanovené ERÚ
    Změna dodavatele   Change of Supplier / Supplier switch Proces, ve kterém dochází ke změně dodavatele pro definované OPM
    Změnový doklad   Switch document Doklad obsahující údaje o probíhající změně dodavatele
    Zobchodované množství   Traded volume množství elektřiny, které bylo úspěšně zobchodované na DT, VDT nebo VT
    Zprávy   Messages zprávy zobrazované účastníkům operátory OTE
    Způsob anulace/odstranění   Cancellation/removal method určuje jakým způsobem mohou být dvoustranné smlouvy anulovány/odstraněny
    Zrušení reklamace   Cancellation of a claim uzavření reklamace
    Zúčtovací cena   Settlement price Cena odchylky
    Zúčtování   Settlement Proces finančního vyhodnocení odchylek, trhů a stanovení poplatků
    Žádost o registraci   Application for registration písemný dokument, na základě kterého jsou zpřístupňovány definované činnosti v CS OTE
    Žurnál funkcí  

Event log

část aplikace, která zapisuje důležité události