Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Povolenky

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů již od roku 2005, nejdříve na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky, později na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Evropské i švýcarské povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla, obchodních účtech nebo osobních účtech v národním registru. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Obchodní účet nebo osobní účet v národním registru si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2019/1122 ve znění pozdějších předpisů  má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.


Webové stránky Rejstříku naleznete zde.