Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání denního vyhodnocení, měsíčního vyhodnocení, závěrečného měsíčního vyhodnocení a vypořádání rozdílů na základě Typových diagramů dodávky probíhá v souladu s Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku, kapitola 3 Vyhodnocení a vypořádání, a s Vyhláškou č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou v platném znění.

Seznam bank akceptovaných Operátorem trhu pro účely vypořádání Denního a Vnitrodenního trhu s elektřinou v měně EUR:

  • Komerční banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.


Schéma finančního vypořádání OTE

OTE financial settlement electricity.pdf (34 KB)


Způsob finančního vypořádání – netting plateb

Kromě klasického způsobu vypořádání závazku/pohledávky formou úhrady/inkasa se v níže specifikovaných případech používá netting plateb.

Jedná se o započítávání vzájemných pohledávek a závazků vznikajících při jednotlivých typech vyhodnocení a následně pak dochází k úhradě výsledného salda nettingu.

  • vypořádání denního vyhodnocení – netting denních plateb za danou komoditu, den dodávky a měnu a to za všechny typy obchodů
  • vypořádání rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky – měsíční – netting vzájemných závazků a pohledávek (kód obchodu TDD)
  • vypořádání rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky – závěrečné – netting vzájemných závazků a pohledávek. (kód obchodu TDD)


Identifikace položek nettingu při finančním vypořádání (kód typu obchodu, používaný v textu položky bankovních příkazu a intervaly variabilních symbolů)

Identifikátor platby Komodita Měna Variabilní symbol
kredit účastníka
Variabilní symbol
debet účastníka
 EE0  elektřina  EUR  877*******  977*******
 EC0  elektřina  CZK  877*******  977*******
 TD0  elektřina - TDD  CZK  7779******  7779******

V případě vypořádání denního vyhodnocení, pokud za daný den dodávky a měnu vznikne pouze jeden obchod (závazek nebo pohledávka), bude mít tato platba přiřazen výše uvedený identifikátor a VS.

Více plateb za den dodávky a měnu v jednom směru (např. jen závazky) bude sečteno a výsledné částce bude přiřazen tento identifikátor a VS.

V případě vypořádání obchodů TDD, pokud z daného vypořádání vznikne pouze jeden závazek nebo pouze jedna pohledávka, pak nedochází k přiřazení nového VS ani identifikátoru platby, variabilním symbolem zůstává číslo daňového dokladu/opravného daňového dokladu.

Pro jednodušší identifikaci nettovaných položek jsou v CS OTE, v záložce Finanční řízení/Finanční reporty, vytvořeny reporty, zobrazující nettované položky, výslednou částku a VS, který ji byl přiřazen. Jde o reporty:

Konfirmace

Zúčtování rozdílů z TDD – MV souhrn netting – plyn

Zúčtování rozdílů z TDD – ZMV souhrn netting – plyn

Šablony XML pro nastavení stahování výše uvedených reportů pomocí automatické komunikace jsou uvedeny v aktuální dokumentaci externích rozhraní na webových stránkách:

http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-elektrina

Případné dotazy směřujte na adresu ozavisky@ote-cr.cz.

  

Fakturace po zavedení záporných cen v elektroenergetice

V případech vzniku přetlaku nabídky nad poptávkou může dojít k situacím, kdy aktuální tržní cena dosáhne nulové hodnoty, takže na jejím základě dochází k bezplatnému dodání elektřiny (cena = 0) nebo i k situaci, kdy je za odběr elektřiny poskytnuta úplata (záporná cena). Záporné ceny mohou vzniknout jak na krátkodobých trzích, tak při vypořádání odchylek.

Dle stanoviska GFŘ ze dne 11. října 2011 jde v tomto případě z hlediska daně z přidané hodnoty o dvě plnění. Odběr elektřiny za nulovou cenu a zároveň poskytnutí služby likvidace elektřiny ve výši přijaté úplaty. Dodavatel elektřiny je tak povinen vystavit Doklad o prodeji/daňový doklad z hlediska zákona č. 261/2007 Sb., o Stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá sedmá, a v případě platby daně z elektřiny i daňový doklad dle zákona o DPH. Odběratel je povinen vystavit daňový doklad dle zákona o DPH na poskytnutí služby likvidace elektřiny.

Dodávky elektřiny uskutečňované operátorem trhu | 2011 | Dotazy a odpovědi | Daň z přidané hodnoty | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

S případnými dotazy k fakturaci se prosím obracejte na paní Jiřinu Jindrovou (jjindrova@ote-cr.cz, tel. 234 686 407).