Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání denního vyhodnocení, měsíčního vyhodnocení, závěrečného měsíčního vyhodnocení a vypořádání rozdílů na základě Typových diagramů dodávky probíhá v souladu s Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství, kapitola 3 Vyhodnocení a vypořádání, a v souladu s Vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem v platném znění.

Seznam bank akceptovaných Operátorem trhu pro účely vypořádání Vnitrodenního trhu s plynem v měně EUR:

  • Komerční banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.

Schéma finančního vypořádání OTE

OTE financial settlement gas.pdf (117 KB)

 

Způsob finančního vypořádání – netting plateb

Kromě klasického způsobu vypořádání závazku/pohledávky formou úhrady/inkasa se v níže specifikovaných případech používá netting plateb.

Jedná se o započítávání vzájemných pohledávek a závazků vznikajících při jednotlivých typech vyhodnocení a následně pak dochází k úhradě výsledného salda nettingu. 

  • vypořádání denního vyhodnocení – netting denních plateb za danou komoditu, den dodávky a měnu a to za všechny typy obchodů
  • vypořádání měsíčního vyhodnocení - netting vzájemných závazků a pohledávek vznikajících při fakturaci měsíční odchylky (kód ochodu IMG, IM4))
  • vypořádání závěrečného měsíčního vyhodnocení –netting vzájemných závazků a pohledávek vznikajících při vypořádání závěrečného měsíčního vyhodnocení měsíční odchylky (kód obchodu IMG, IM4)
  • vypořádání rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky – měsíční – netting vzájemných závazků a pohledávek (kód obchodu TDP)
  • vypořádání rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky – závěrečné – netting vzájemných závazků a pohledávek. (kód obchodu TDP)


Identifikace položek nettingu při finančním vypořádání (kód typu obchodu, používaný v textu položky bankovních příkazu a intervaly variabilních symbolů

Identifikátor platby Komodita Měna Variabilní symbol
kredit účastníka
Variabilní symbol
debet účastníka
 GE0  plyn  EUR  588*******  599*******
 GC0  plyn  CZK  588*******  599*******
 IMG, IM4  plyn - měsíční odchylka  CZK  9959******  9959******
 TP0  plyn - TDP  CZK  7759******  7759******

V případě vypořádání denního vyhodnocení, pokud za daný den dodávky a měnu vznikne pouze jeden obchod (závazek nebo pohledávka), tato platba má přiřazen výše uvedený identifikátor a VS. Více plateb za den dodávky a měnu v jednom směru (např. jen závazky) je sečteno a výsledné částce je přiřazen tento identifikátor a VS.

V případě vypořádání obchodů TDP a IMG, IM4 pokud z daného vypořádání vznikne pouze jeden závazek nebo pouze jedna pohledávka, pak nedochází k přiřazení nového VS ani identifikátoru platby, variabilním symbolem zůstává číslo daňového dokladu/opravného daňového dokladu.

Pro jednodušší identifikaci nettovaných položek jsou v CS OTE, v záložce Finanční řízení/Finanční reporty, vytvořeny reporty, zobrazující nettované položky, výslednou částku a VS, který ji byl přiřazen. Jde o reporty:

Konfirmace (denní vypořádání)

Podklady pro fakturaci – netting (IMG)

Závěrečné měsíční vyhodnocení – netting (IMG)

Zúčtování rozdílů z TDD – MV – netting plyn

Zúčtování rozdílů z TDD – MV souhrn netting – plyn

Zúčtování rozdílů z TDD – ZMV souhrn netting – plyn

Šablony XML pro nastavení stahování výše uvedených reportů pomocí automatické komunikace jsou uvedeny v aktuální dokumentaci externích rozhraní na webových stránkách:

http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-plyn/dokumentace-plyn


Případné dotazy směřujte na adresu ozavisky@ote-cr.cz