Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost OTE, a.s., IČO: 26 46 33 18, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7260 (dále jen "OTE" nebo "operátor trhu"), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů operátorem trhu.

OTE zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů).


 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Operátor trhu zpracovává osobní údaje poskytnuté od účastníků trhu, které získal v souladu s požadavky GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, a to pouze za účelem výkonu své působnosti zejména podle:

 • zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),
 • zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011,
 • a související platné a účinné prováděcí právní úpravy.


V těchto případech se jedná o zákonné zpracování osobních údajů, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na OTE vztahuje, tj. v těchto případech není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

OTE dále zákonně zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem operátora trhu v podobě ochrany majetku a osob.

 

 

Zpracování osobních údajů v rámci zadávacích veřejných zakázek

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem přípravy, realizace a uchovávání dokumentace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a interních předpisů zadavatele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, a ve smyslu ZVVZ.

 

 1. Účely zpracování v rámci zadávacích veřejných zakázek, kategorie dotčených osobních údajů a doba jejich uchovávání
  1. V elektronickém nástroji Tender Arena jsou osobní údaje zpracovávány za účelem
   • založení (registrace) a administrace uživatelských účtů,
   • přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu nezbytném pro naplnění legislativních požadavků,
   • zasílání systémových e-mailových notifikací (upozornění),
   • ochrany před zneužitím přístupu.
  2. V rámci realizace zadávacích řízení mohou být osobní údaje zpracovávány i za účelem:
   • podávání, posouzení a hodnocení nabídek,
   • uchovávání dokumentace zadávacího řízení.


 

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu, která odpovídá lhůtám stanoveným příslušnými právními předpisy, nebo po dobu, která odpovídá smluvnímu ujednání, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.


 

Rozsah zpracování osobních údajů

OTE a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty,
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem či registrací účastníka trhu: číslo bankovního účtu, registrační číslo účastníka trhu, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, EIC/EAN odběrného místa, adresa odběrného místa, informace získané v souvislosti s evidencí pro účely výplaty podpory pro jednotlivé výrobny a výrobny tepla, další osobní údaje plynoucí ze smlouvy, zákona a EU nařízení.


OTE nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

Společnost OTE vede záznamy přístupů k webovým stránkám (IP adresy, verze webového prohlížeče, časovou známku přihlášení) z důvodu ověření správnosti a funkčnosti grafického zobrazení včetně využívání tzv. souborů cookies. Tyto záznamy drží pouze po dobu 3 měsíců a následně je anonymizuje za účelem vedení statistiky. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies. V této souvislosti zveřejňuje společnost OTE na svých webových stránkách Zásady používání veřejného webu OTE, a.s.

Za účelem zvýšení kvality služeb, ochrany oprávněných zájmů, plnění smlouvy či výkonu zákonných povinností operátora trhu jsou pořizovány a zpracovávány záznamy telefonních hovorů z linek HelpDesk odborů Obchod, Správa podporovaných zdrojů energie, Bilance elektřina, Bilance plyn a Smluvních vztahů a enviromentálních nástrojů a dále Sekretariátu OTE, a.s. Čísla telefonních linek jsou uveřejněny na webu OTE.

Za účelem zajištění bezpečnosti OTE a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou v prostorách OTE instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy a nepřetržitě informovány prostřednictvím informačního letáku a piktogramů umístěných při vstupu do těchto prostor. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

 


Zdroje osobních údajů

OTE získává osobní údaje zejména od účastníků trhu s elektřinou a účastníků trhu s plynem a ostatních subjektů v rámci jejich registrace v informačních systémech OTE a na základě uzavření smlouvy s operátorem trhu zejména podle:

 • zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),
 • zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011,
 • a související platné a účinné prováděcí právní úpravy.


OTE dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.


 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle operátora trhu zpracovávány také „Zpracovateli OTE“, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s požadavky GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

OTE zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností OTE technicky a organizačně zabezpečena v souladu s požadavky GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli a příjemci osobních údajů OTE jsou zejména:

 • IT dodavatelé,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností OTE.


OTE informuje, že osobní údaje mohou být na základě žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí k předání osobních údajů. Jedná se o orgány veřejné moci a státní správy, zejména Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Státní energetickou inspekci.

OTE nepředává osobní údaje ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci (mimo rámec EU).


 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, zda jsou jeho údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informaci o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, délce doby jejich zpracování, o zdrojích osobních údajů, o tom, zda dochází k jejich automatizovanému zpracování, a dále o zpracovatelích a příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Subjekt údajů má právo požadovat, aby OTE bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje či tyto údaje doplnil, vymazal, pokud je pro to důvod podle čl. 17 GDPR, nebo zpracování osobních údajů omezil, pokud se jedná o případ podle čl. 18 GDPR.

OTE poskytne požadované informace bezplatně a bez zbytečného odkladu, jinak ve lhůtách v souladu s čl. 12 GDPR. V případě, že jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nepřiměřené nebo bezdůvodně se opakující, může OTE uložit přiměřený poplatek. Ten bude zohledňovat administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Zároveň OTE ve výše uvedených případech může žádost odmítnout. OTE vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

Možnosti uplatnění práva zákazníka

S ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů, akceptuje operátor trhu následující komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na požadavek subjektu údajů:

 • poštovní zásilkou (podpis subjektu údajů musí být úředně ověřen)
 • emailem na adresu poverenec@ote-cr.cz (součást emailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem)
 • datovou schránkou.

 

 

Kontakt

V případě dotazů nebo žádostí týkající se zpracovávání osobních údajů, nás kontaktujte na adrese: OTE, a. s., Sokolovská 192/79, Praha 8, 186 00, ID datové schránky azefhvx, email poverenec@ote-cr.cz, případně rozvěž email Petr Novák pnovak@ote-cr.cz.