Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Základní údaje

Obchodní firma OTE, a.s.
Sídlo Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, PSČ 186 00
Identifikační číslo 26 46 33 18
DIČ CZ26463318
Právní forma Akciová společnost
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7260
Bankovní spojení KB Praha 1, 19-5582760247 / 0100
Společnost OTE, a.s. je držitelem certifikátu ISO 27001:2023 - k nahlédnutí zde.

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání společnosti je výkon činnosti:

 • operátora trhu, které společnost vykonává, jako držitel licence č. 150504700 udělené Energetickým regulačním úřadem, úřadem podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7 zákona
  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
 • národního správce rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle
  5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • národního správce záruk původu energie podle § 45a zákona č. 165/2012 Sb.,
  o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

 Tvoří je tyto činnosti:

OTE, a.s., je v rámci výše uvedených činností poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem a enviromentálními produkty zahrnující mimo jiné:

 • organizace obchodování na denním a vnitrodenním trhu s elektřinou zahrnujícího kontinuální obchodování a vnitrodenní aukce,
 • organizace obchodování na vnitrodenním trhu s plynem,
 • výkon činnosti Nominovaného organizátora trhu (NEMO) pro Českou republiku na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v souladu s Nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, a spoluorganizace jednotného unijního (denního a vnitrodenního) trhu s elektřinou,
 • vyhodnocování odchylek na trhu s elektřinou a na trhu s plynem za celé území České republiky,
 • zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování,
 • jménem České republiky a na její účet dodává OTE subjektům zúčtování nebo od nich odebírá za úplatu plyn při přijímání nebo poskytování mezinárodní pomoci v plynárenství,
 • administruje a vyplácí úhradu vyrovnávací platby podle zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice,
 • zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice,
 • zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,
 • zpracování typových diagramů dodávek v součinnosti s provozovateli distribučních soustav,
 • zajišťování zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy,
 • v případech podle § 12 a § 12d energetického zákona oznamování dodavateli poslední instance odběrných míst zákazníků včetně jejich registračních čísel,
 • sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity,
 • zpracování na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu
  s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkových bilancí plynárenské soustavy,
 • zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
 • zpracování alespoň jednou měsíčně zprávy s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky,
 • zpracování jednou až dvakrát ročně výsledných údajů hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
 • zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu,
 • v roli Národního správce rejstříku obchodování s povolenkami správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • zpracování, poskytování a výměna dat a podkladů účastníkům trhu pro jejich činnost na trhu s elektřinou a trhu s plynem,
 • reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER),
 • administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie,
 • administrace výplaty provozní podpory tepla a biometanu,
 • administrace systému pro vydávání a správu záruk původu energie a jejich mezinárodních převodů,
 • vedení evidence plnění využití obnovitelných zdrojů v dopravě.

 Společenská odpovědnost: