Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Základní údaje

Obchodní firma OTE, a.s.
Sídlo Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, PSČ 186 00
Identifikační číslo 26 46 33 18
DIČ CZ26463318
Právní forma Akciová společnost
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7260
Bankovní spojení KB Praha 1, 19-5582760247 / 0100

Certifikát ISO 27001.pdf

Certifikát IQNet 2019.pdf

Předmět podnikání:

Předmětem  podnikání společnosti jsou  činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence č. 150504700, udělené Energetickým regulačním úřadem podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7 energetického zákona a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s  povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.


Produktové listy OTE.pdf
 

Tvoří je tyto činnosti:

 • organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou,
 • vyhodnocování odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,
 • na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit,
 • informování provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu,
 • zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice,
 • zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,
 • zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem,
 • zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,
 • zpracování a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek,
 • na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťování zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,
 • v případech podle § 12a energetického zákona oznamování dodavateli poslední instance odběrných  míst zákazníků včetně jejich registračních čísel,
 • sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity,
 • zpracování na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkových  bilancí plynárenské soustavy,
 • zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
 • zpracování alespoň jednou měsíčně zprávy s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky,
 • zpracování jednou až dvakrát ročně výsledných údajů hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
 • zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu,
 • správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie,
 • administrace systému pro vydávání a správu záruk původu.

 Společenská odpovědnost: