Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Časté dotazy

Obecné dotazy

 

Certifikáty, Registrace a přihlášení do Portálu CS OTE

 

Správa vlastních údajů v Portálu CS OTE

 

Měsíční výkazy a Finanční vypořádání

 

Proč se mám registrovat u OTE?

Společnosti OTE, a.s., byla zákonem uložena povinnost registrovat všechny výrobce, zúčtovávat a vyplácet podporu podle zákona. Výrobcům bude společnost OTE vyplácet podporu formou zelených bonusů přímo na jejich účet spolu se zasláním vyúčtovacího dokladu. Výkupní ceny bude výrobci hradit povinně vykupující obchodník.
Ať už zvolí výrobce kteroukoli formu podpory, registrace u společnosti OTE a internetový přístup do jejího systému je nezbytnou podmínkou pro období od 1. 1. 2013.

 

Musím se registrovat do systému OTE, i když nežádám žádnou provozní podporu?

Ano. Ustanovení § 17 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, a navazující registrační vyhláška č. 489/2021 Sb., ukládají výrobci povinnost registrovat se do informačního systému operátora trhu a zadávat do systému operátora trhu údaje, zejména informace o výrobě a spotřebě z měsíčních výkazů. Z těchto údajů se následně vypočítají poplatky za systémové služby připadající provozovateli distribuční soustavy a poplatky na financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Jejich výše je stanovena každoročně cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Kdo vyplácí provozní podporu?

Podporu v režimu zeleného bonusu a Bonusu za decentrální výrobu vyplácí společnost OTE, a.s. Podmínkou uplatnění nároku na podporu je registrace a vykazování hodnot o výrobě a spotřebě v informačním systému CS OTE.
Podporu v režimu Povinného výkupu vyplácí dle regionální příslušnosti Povinně vykupující obchodník (E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.) na základě smluvního vztahu s výrobcem.

 

Budu s OTE uzavírat nějakou smlouvu o výplatě podpory?

Mezi výrobcem a společností OTE smlouva uzavírána nebude. Nárok na podporu zeleným bonusem za výrobu stanovuje zákon – provozní podpora je vyplácena ze zákona.
Podmínkou uplatnění nároku na podporu je registrace a vykazování hodnot o výrobě a spotřebě v informačním systému CS OTE.

 

Koho mám kontaktovat, pokud chci pobírat podporu v režimu zeleného bonusu?

Pro uplatnění nároku na podporu v režimu zelený bonus je jednak nutná registrace u společnosti OTE a dále musí mít výrobce upravený smluvní vztah s vykupujícím (obchodníkem), který od něj bude vykupovat elektřinu. V některých zákonných případech má výrobce možnost obrátit se s výkupem na povinně vykupujícího.

Chci si zaregistrovat podporu KVET, jak postupovat?

Příloha s osvědčením o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu se vkládá přímo k registraci výrobního zdroje. Přihlaste se proto prosím do CS OTE a zvolte menu POZE - Nárok na podporu/registrace zdroje - Hledat - Editovat - nastavte příznak Podpora kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla na ANO a rovnou vyberte technologii KVET, zapište provozní hodiny a zvolte ÚPE na roční či měsíční. Nakonec sjeďte níže ve formuláři do termínů, kde vyplníte datum vydání osvědčení a vložíte přílohu s osvědčením.

Potvrzení správnosti či zamítnutí Vám bude odesláno také prostřednictvím opisu ze systému zaslaného na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

Koho mám kontaktovat, pokud chci využívat podporu v režimu výkupní ceny?

Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze výrobce elektřiny, který splňuje podmínky uvedené v § 8 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Pro uplatnění nároku na podporu v režimu výkupní ceny je jednak nutná registrace u společnosti OTE a dále musí výrobce upravit svůj smluvní vztah s povinně vykupujícím. Podle regionální příslušnosti to v současnosti jsou E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, a.s. a Pražská energetika, a.s.

 

Mění se výše podpory?

Změna výše podpory není v kompetenci společnosti OTE, která je pouze administrátorem výplaty podpory. Výše podpory je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Jak postupovat ve vztahu k OTE v případě přeměny právnické osoby (fúze)?

Předesíláme, že informace k postupu držitele licence Vám poskytne Energetický regulační úřad, následující informaci proto prosím považujte za informativní a právně nezávaznou.

V případě přeměny právnické osoby se v CS OTE formálně postupuje stejně jako u převodu zdroje. To znamená, že je nutné dokončit samotný proces přeměny (fúze společností), ukončit stávající licenci a požádat o novou, vydanou na nástupnickou společnost. Při těchto krocích bude ukončena licence přeměňované společnosti a její zdroje budou převedeny na licenci nástupnické společnosti.

Po ukončení platnosti licence přeměňované společnosti bude v CS OTE automaticky ukončen i nárok na podporu souvisejících výroben. Této společnosti však bude umožněno zadat měsíční výkaz o výrobě za ukončené období. Datum ukončení nároku na podporu se rovná datu nabytí právní moci ukončení platnosti licence (pokud si výrobce nároky neukončí z vlastní vůle k datu dřívějšímu). Nástupnická společnost se v CS OTE zaregistruje jako výrobce a po převedení výroben/zdrojů na její licenci, založí k těmto zdrojům, prostřednictvím CS OTE, nároky na podporu. Po ověření ze strany provozovatele distribuční (příp. přenosové) soustavy a dokončení registrace začne výrobce vykazovat v měsíčním členění data o výrobě.

V tomto ohledu si Vás dovolujeme upozornit na ustanovení §10, odst. 1, písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., kdy zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle odstavce 11, zaniká licence. Aby tedy nebyla narušena kontinuita vyplácení provozní podpory, doporučujeme postupovat v souladu s ustanovením §10, odst. 11, které zní: „Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.“

zpět na přehled otázek k Obecným dotazům

 

Je možné se registrovat i jinak než elektronicky?

Je možné se registrovat i jinak než elektronicky?

Zákon a provádějící předpisy jinou než elektronickou registraci výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce tepla a biometanu neumožňují. Registraci musí výrobce provést aktivně sám z počítače připojeného k internetu.

 

Po vlastní registraci může výrobce pověřit v CS OTE třetí osobu vybavenou vlastním certifikátem k zadávání hodnot o vyrobené a spotřebované elektřině do CS OTE a k editaci přístupového profilu výrobce. Jedná se o funkci tzv. Zprostředkovatele. Za činnosti vykonávané Zprostředkovatelem vždy odpovídá výrobce.

 

 

Jaký certifikát si mám zřídit, pokud jsem fyzická osoba nebo OSVČ?

Zřídíte si kvalifikovaný osobní certifikát PostSignum či I.CA s vyplněným IČ z vaší licence na výrobu elektřiny. Podrobný návod je zveřejněn zde:

http://www.postsignum.cz/kvalifikovane_certifikaty.html

http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis

Pokud vlastníte datovou schránku na IČ z licence na výrobu s aktivovanou službou Poštovní datová zpráva, můžete použít také certifikát I.CA či PostSignum bez vyplněného IČ.

 

Jaký certifikát si mám zřídit, pokud jsem právnická osoba?

Zřídíte si kvalifikovaný osobní certifikát PostSignum či I.CA s vyplněným IČ. Návod pro právnické osoby je zveřejněn zde:

http://www.postsignum.cz/kvalifikovane_certifikaty.html

http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis

Pokud vlastníte datovou schránku na IČ z licence na výrobu s aktivovanou službou Poštovní datová zpráva, můžete použít také certifikát I.CA či PostSignum bez vyplněného IČ.

 

Je možné registrovat více výrobců pomocí jednoho certifikátu?

Toto možné není. Pomocí certifikátu se zároveň přihlašujete do CS OTE, na každou registrovanou licenci je tedy potřeba vlastní certifikát (i v případě zasílání formuláře přes datovou schránku).

 

Blíží se ukončení platnosti mého certifikátu. Jak mám postupovat, abych jeho platnost prodloužil?

Pokud je končící certifikát PostSignum stále platný, lze jej obnovit pomocí průvodce na stránkách http://www.postsignum.cz/obnova_certifikatu.html. Návštěva pobočky pošty v tomto případě není nutná.

Postup pro obnovu certifikátu vydaného I.CA naleznete v dokumentu Aktuální certifikační politiky pro certifikáty (https://www.ica.cz/Certifikacni-politika) a je zasílán na e-mail výrobce před datem expirace certifikátu.

Po obnově certifikátu je třeba nahrát novou veřejnou část certifikátu ke své registraci v Portálu CS OTE. Pokud je obnovený certifikát beze změny a určen ke zveřejnění, nahraje se automaticky do Portálu CS OTE k vaší registraci, a to do druhého dne po jeho stažení ze stránek PostSignum. Pokud je třeba certifikát dohrát manuálně, můžete jej registrovat svépomocí, a to na přihlašovací stránce CS OTE v pravém horním rohu obrazovky.

Úspěšné nahrání obnoveného certifikátu prověříte tím, že se s ním zdárně přihlásíte.

 

Můj certifikát již vypršel, jakým způsobem je možné ho obnovit?

Pokud vypršela platnost certifikátu PostSignum, nezbývá, než navštívit pobočku České pošty osobně s nově vygenerovanou žádostí o certifikát. V tomto případě se postupuje stejně jako při vydání prvního certifikátu (není potřeba předkládat formuláře smluv, stačí pouze osobní doklad a elektronická žádost o certifikát).

Pokud by k automatickému nahrání nedošlo, registrujte nový el. podpis na přihlašovací obrazovce. V případě problému zašlete veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Certifikát vám bude dohrán manuálně z naší strany.

Pokud vypršela platnost certifikátu I.CA, je třeba postupovat stejně, jako při vydání prvního certifikátu. Postup naleznete zde: http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis. U certifikátů I.CA k automatickému nahrání do Portálu CS OTE nedochází. Je tedy nezbytné registrovat jej manuálně na přihlašovací stránce portálu OTE nebo můžete zaslat jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz.

 

Mám nový certifikát, musím se znovu registrovat do Portálu CS OTE?

Pokud již jednou jste registrovaným výrobcem, není nutné provádět registraci znovu. Pokud došlo pouze k obnově přístupového certifikátu, zašlete jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Provedeme jeho dohrání do Portálu CS OTE a přístup Vám bude obnoven.

 

Lze využít certifikát i na jiném PC, než byla vygenerována žádost o certifikát?

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat.

 

Jak se mám zaregistrovat do Portálu CS OTE?

Prvním krokem je zřízení bezpečnostního certifikátu postupem podle stránky Registrace výrobce. Následně postupujete buď podle Manuálu pro odeslání formuláře prostřednictvím webového formuláře, nebo prostřednictvím datové schránky. Oba manuály naleznete též na stránce Registrace výrobce.

Po úspěšné registraci vám bude přiřazeno registrační číslo, které se vepíše také přímo do spodní části formuláře. Na uvedený e-mail vám zároveň přijde potvrzení o provedené registraci.

 

Kde najdu registrační formulář pro výrobce z podporovaných zdrojů energie?

Registrační formulář ke stažení naleznete na stránce Registrace výrobce.

 

Pokud provozuji více zdrojů, musím se registrovat vícekrát?

Pro každou udělenou licenci se podporovaný výrobce zaregistruje pouze jednou jako osoba. Ve svém uživatelském profilu pak registruje samostatně jednotlivé zdroje, které provozuje v rámci jedné licence.

 

Kde najdu přístup do Portálu CS OTE?

Do CS OTE se přihlásíte buď přímo z internetových stránek https://portal.ote-cr.cz/, případně přes hlavní stránku společnosti OTE, a.s. http://www.ote-cr.cz (v pravém horním rohu „Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE").

 

Nemohu se přihlásit do Portálu CS OTE, kde je chyba?

Projděte si prosím tyto kroky:

NEJDŘÍVE SI PROSÍM ZKONTROLUJTE CERTIFIKÁT

Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Microsoft Edge ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Nastavení => Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby => Zabezpečení => Spravovat certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA. Pokud zde certifikát nevidíte, kontaktujte technickou podporu PostSignum na čísle 800 104 410 nebo technickou podporu I.CA 284 081 930. Na stejné lince můžete též nechat otestovat Váš certifikát.

 

Mám nový certifikát, ale nemohu se s ním přihlásit, proč?

Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Microsoft Edge ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Nastavení => Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby => Zabezpečení => Spravovat certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA.
Hlásí-li Vám systém, že se zadaným certifikátem nemáte přístup, znamená to, že nový certifikát nemáte nahraný u své registrace v Portálu CS OTE. Nový certifikát můžete registrovat svépomocí na přihlašovací stránce v pravém horním rohu obrazovky. V případě problému zašlete jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Provedeme jeho dohrání do Portálu CS OTE a přístup Vám bude obnoven.

zpět na přehled otázek k Certifikátům, Registraci a přihlášení do Portálu CS OTE

 

Potřebuji změnit bankovní účet, na který mi bude chodit podpora. Jak na to? (pouze u podpory formou zeleného bonusu)

Změnu bankovního spojení musí každý výrobce provést sám v portálu CS OTE a potvrdit svým podpisovým certifikátem. V případě, že výrobce žádá o změnu účtu pro výplatu podpory formou „Zelený bonus“, je po přihlášení do portálu CS OTE potřeba postupovat následujícím způsobem:

Klikněte na políčko POZE -> Nárok pro podporu/registrace zdroje – elektřina – zde stiskněte tlačítko „Hledat“ - a poté vyberte Vámi požadovaný zdroj (v části „Data“). Nyní klikněte na tlačítko „Editovat“ (v kapitole Detail/Editace) a vyhledejte kolonku Bankovní spojení v záložce Data podpory/registrace – klikněte na tlačítko „Přidat účet“.  Zde vyplňte povinné položky (označeny hvězdičkou), tj. předčíslí účtu (pokud účet předčíslí nemá, vyplňte nulu), číslo účtu a kód banky a klikněte posléze na tlačítko „Registrovat“. Poté zkontrolujte položku „Bankovní spojení“, jestliže se zobrazuje požadovaný bankovní účet (příp. vyberte správný účet z roletového menu). Změnu je nutné uložit kliknutím na tlačítko „Uložit“ v pravém dolním rohu obrazovky a následně podepsat certifikátem.

V případě formy podpory „Výkupní cena“, je nutné o změně bankovního spojení zároveň informovat Vašeho povinně vykupujícího obchodníka, který zodpovídá za výplatu provozní podpory.

 

Podrobné informace včetně videonávodu naleznete zde :

https://www.ote-cr.cz/cs/poze/registrace/registrace-noveho-bankovniho-spojeni

 

Potřebuji aktualizovat e-mailovou adresu v Portálu CS OTE. Jak postupovat?

E-mailovou adresu v Portálu CS OTE změníte následovně:

1) přihlásíte se do Portálu CS OTE svým certifikátem
2) v záložce Registrace vyberte Kmenová data
3) kliknete na Zelené plus u Seznamu osob a na své jméno
4) kliknete na záložku Základní kontaktní údaje
5) kliknete na ikonku tužky (editovat)
6) v kolonce E-mail opravíte svůj e-mail a kliknete na Uložit nebo OK
7) změnu potvrdíte svým certifikátem

Jelikož je změnu e-mailu třeba potvrdit certifikátem výrobce, není možné ji provést z naší strany.

 

Potřebuji změnit trvalou adresu/ adresu sídla společnosti. Co k tomu musím doložit?

Adresu trvalého bydliště či adresu sídla společnosti Vám změníme v Portálu CS OTE na základě elektronické žádosti v sekci reklamace.

 

Potřebuji zaregistrovat novou oprávněnou osobu do Portálu CS OTE. Jak?

Nejprve se výrobce, respektive osoba, která má oprávnění na správu vlastních údajů RÚT, přihlásí do Portálu CS OTE (https://portal.ote-cr.cz) svým certifikátem. Otevře si záložku Registrace-> Kmenová data a klikne na dlouhé číslo s jeho jménem. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na údaje o RÚT, se Vám nabídne možnost založení nové osoby. Po následném výběru záložky Základní data, je možné zadat základní informace o založení nové osoby. Aby měla nově založená osoba přístup do Portálu CS OTE svým vlastním certifikátem, je nutné nastavit příznak „Přístup do CS OTE“ a pak data Uložit.

Následně se zpřístupní další záložky u osoby pro registraci přístupu. Záložka Zabezpečený přístup slouží pro vložení veřejného klíče certifikátu nové oprávněné osoby. Pomocí tlačítka „Procházet“ lze certifikát dohledat ve vašem souborovém systému. Kliknutím na tlačítko „Nahrát certifikáty“ bude certifikát skutečně načten a přiložen. Celou akci dokončíte kliknutím na tlačítko OK a podepsáním vlastním elektronickým podpisem. Záložka Činnosti slouží pro registraci činnosti – oblasti k dané osobě. Pro potřeby OZE je to činnost OZE/Decentrální výroba.

zpět na přehled otázek ke Správě vlastních údajů v Portálu CS OTE

 

Jaké jsou termíny pro zadání měsíčního výkazu? Do kdy musím výkaz zadat?

V souladu s ustanovením § 49 vyhlášky č. 408/2015 Sb. se výkazy odesílají měsíčně vždy do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Pouze výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává údaje oddílu KVET do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie.

 

 

Jaké jsou termíny výplaty formy podpory Zelený bonus?

Podpora zeleným bonusem na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny bude hrazena vždy ve dvou platbách s rozdílnou splatností uvedenou na zúčtovacím dokladu OTE pro výplatu podpory.

Splatnost tří čtvrtin částky podpory je stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu podpory. Splatnost zbývající jedné čtvrtiny částky podpory je stanovena na poslední den druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty vyrobené energie.

 

Jaké jsou termíny výplaty formy podpory Povinný výkup?

Výplata podpory probíhá přes tzv. povinně vykupujícího. V rámci systému operátora trhu zadává výrobce pouze výkaz.

 

Nejde mi odeslat měsíční výkaz, systém vyžaduje instalaci Podpisového balíčku CGI PKI, je to v pořádku?

Ano. Pro úspěšné fungování elektronického podpisu v prohlížeči Internet Explorer je třeba nainstalovat doplněk, tzv. podpisový balíček. Postupujte prosím dle průvodce instalací a doplněk si nainstalujte.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Pro zvolené období ještě není možné zadat výkaz. Prosíme, zkuste to později“. Jak dlouho mám čekat?

Zobrazuje-li se vám toto hlášení, obraťte se prosím HelpDesk Odboru Správa podporovaných zdrojů energie na telefonním čísle +420 234 686 300 či e-mailové adrese poze@ote-cr.cz. HelpDesk pro výrobce je k dispozici od pondělí do pátku, od 8:30 do 16:30 hodin.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Hodnota lokální spotřeby není v povolené toleranci“.

Uvedené hlášení výrobce upozorňuje na početní chybu v řádku GCR_ 4 či GCR_5. Prosím zkontrolujte hodnoty, které do těchto řádků vyplňujete a chybu si opravte nebo v řádku GCR_4 klikněte na tlačítko „Dopočítat“ a systém automaticky doplní správnou hodnotu. Číslo v řádku GCR_5 musí být ve vypočteném intervalu: od (GCR_2 - GCR_3 - GCR_6) do (GCR_2 - GCR_6).

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Výkaz za minulý měsíc nebyl zadán“.

Systém upozorňuje výrobce na nutnost vyplňování výkazů chronologicky. Při zadávání aktuálního výkazu je potřeba mít zadán výkaz za předchozí měsíc. Pokoušíte-li se vyplnit výkaz na příklad za měsíc červenec a zobrazí se vám výše uvedené hlášení, nemáte vyplněn výkaz za měsíc červen. Vyplňte prosím nejprve tento výkaz, následně vám bude umožněno vyplnit výkaz červencový.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Na nároku na podporu musí být vyplněny položky Invest. podpora a náklady“. 

Dne 27.5.2015 byl všem výrobcům odeslán informační e-mail o nutnosti doplnění výše investičních nákladů a investiční podpory pro zdroje uvedené do provozu po roce 2013 v souvislosti s pravidly uvedenými v cenovém rozhodnutí ERU. Postup nastavení, včetně znění zaslaného e-mailu, naleznete též v Novinkách na našich stránkách.

 

Zadal jsem měsíční výkaz, ale je v něm chyba, jak mohu výkaz opravit?

Pokud zadaný výkaz ještě nebyl zúčtován, můžete provést opravu tím, že jej zadáte znovu. Nový výkaz přepíše automaticky výkaz dříve zadaný.

Pokud byl zadaný výkaz již zúčtován, jeho oprava je možná pouze prostřednictvím podané žádosti v sekci Reklamace. Po přihlášení do Portálu CS OTE, v záložce POZE => Reklamace => Nová reklamace (zde vyplňte pouze předmět a popis). Popište důvod chybně zadaného výkazu a požádejte o jeho storno. Výkaz bude v nejbližší době stornován a výrobci bude umožněno jeho opětovné zadání.

 

Zadal jsem měsíční výkaz, ale stále mi nebyl vystaven doklad o výplatě podpory. Status u výkazu je „Nezúčtováno“. Mám výkaz zadat znovu?

Aby vám mohl být doklad o výplatě podpory za určité období vystaven, je třeba, abyste zadali výkaz z daného období do 10. dne v měsíci nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Pokud byl výkaz podán po tomto termínu, proběhne jeho zpracování až v rámci dalšího nejbližšího zúčtování. Zúčtovací termíny jsou upraveny Obchodními podmínkami OTE, a.s., pro elektroenergetiku (odkaz). Opětovné zadávání výkazu není potřeba.

 

Může za mě zadávat měsíční výkazy někdo jiný?

Pokud chce výrobce předat správu svých nároků na podporu či zadávání výkazů na jiný subjekt, může si po vzájemné domluvě vybrat svého Zprostředkovatele na určité období v záložce POZE => Oprávnění na zprostředkovatele.

 

Nejde mi otevřít Doklad o výplatě podpory z Vámi emailem zaslaného odkazu, proč?

Pro zobrazení Dokladu o výplatě podpory ze zaslaného odkazu je potřeba být přihlášen na počítači, ve kterém máte nainstalovaný certifikát pro přístup do Portálu CS OTE. Následně postupujete tak, jak máte uvedeno v e-mailu – kliknete na odkaz, přihlásíte so do Portálu CS OTE svým certifikátem a doklad se Vám zobrazí. Doklad též standardně naleznete po přihlášení do Portálu CS OTE v záložce POZE – Finanční vypořádání.

 

Částka na vystaveném dokladu nesouhlasí, jak ji mohu reklamovat?

Jakékoli nesrovnalosti na vystaveném Dokladu o výplatě podpory můžete reklamovat po přihlášení do Portálu CS OTE, v záložce POZE => Reklamace => Nová reklamace. Ze zobrazeného formuláře je třeba vyplnit pouze kolonku „Předmět“ a „Popis“. Opis odpovědi na vaši reklamaci obdržíte do vašeho registrovaného e-mailu.

 

Jsem plátce DPH a na dokladu o výplatě podpory DPH nevidím, jak postupovat?

Zúčtovací doklad OTE pro výplatu podpory není daňovým dokladem ve smyslu Zákona o DPH. Výplata podpory formou Zelených bonusů a bonusů na decentrální výrobu elektřiny není zdanitelným plněním ve smyslu Zákona o DPH a bude vyplácena bez DPH v souladu se zápisem z jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23. 10. 2012.

zpět na přehled otázek k Měsíčním výkazům a Finančnímu vypořádání

 

Jak postupovat při úmrtí držitele licence na výrobu el. energie?

Aby licence na výrobu el. Energie nezanikla, je nutné vzniklou skutečnost oznámit na ERÚ (Energetický regulační úřad) odbor licencí, viz https://www.eru.cz/cs/kontakty, a to nejpozději do 3 měsíců od data úmrtí výrobce. Postup upravuje Energetický zákon č. 458/2000 Sb. §10. Jakmile ERU stanoví pokračovatele v licencované činnosti, kontaktujte OTE, a.s. HelpDesk odboru POZE na email poze@ote-cr.cz. Pro správu stávajícího profilu, který evidujeme na portálu OTE, bude nutné zřídit kvalifikovaný el. Podpis. Tento certifikát musí být vystaven na jméno pokračovatele, kterého pověřil ERU.

Jak postupovat při změně formy nebo režimu podpory?

Změnu formy podpory nebo režimu podpory podle §13 odst. 4 vyhlášky č. 489/2021 Sb., musí výrobce zadat do systému operátora trhu do 30. listopadu.
Změna je účinná od 1. ledna následujícího roku.

Postup:
POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci „Druh podpory“ na tlačítko Změna podpory. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Není tedy např. možné vybírat z nabídky decentrální výrobu, která byla zrušena od roku 2016. Datum od 1. 1. následujícího roku bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v sekci „Druh podpory“ uložíte, je nutné data uložit, a to pravém dolním rohu obrazovky, a podepsat el. podpisem. Následně vám na e-mail přijde potvrzující opis.