Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Časté dotazy

Obecné dotazy

 

Certifikáty, Registrace a přihlášení do Portálu CS OTE

 

Správa vlastních údajů v Portálu CS OTE

 

Měsíční výkazy a Finanční vypořádání

 

Proč se mám registrovat u OTE?

Společnosti OTE, a.s., byla zákonem uložena povinnost registrovat všechny výrobce, zúčtovávat a vyplácet podporu podle zákona. Výrobcům bude společnost OTE vyplácet podporu formou zelených bonusů přímo na jejich účet spolu se zasláním vyúčtovacího dokladu. Výkupní ceny bude výrobci hradit povinně vykupující obchodník.
Ať už zvolí výrobce kteroukoli formu podpory, registrace u společnosti OTE a internetový přístup do jejího systému je nezbytnou podmínkou pro období od 1. 1. 2013.

 

Musím se registrovat do systému OTE, i když nežádám žádnou provozní podporu?

Ano. Ustanovení §17 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, a navazující registrační vyhláška č. 9/2016 Sb., ukládají výrobci povinnost registrovat se do informačního systému operátora trhu a zadávat do systému operátora trhu údaje, zejména informace o výrobě a spotřebě z měsíčních výkazů. Z těchto údajů se následně vypočítají poplatky za systémové služby připadající provozovateli distribuční soustavy a poplatky na financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Jejich výše je stanovena každoročně cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Kdo vyplácí provozní podporu?

Podporu v režimu zeleného bonusu a Bonusu za decentrální výrobu vyplácí společnost OTE, a.s. Podmínkou uplatnění nároku na podporu je registrace a vykazování hodnot o výrobě a spotřebě v informačním systému CS OTE.
Podporu v režimu Povinného výkupu vyplácí dle regionální příslušnosti Povinně vykupující obchodník (E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.) na základě smluvního vztahu s výrobcem.

 

Budu s OTE uzavírat nějakou smlouvu o výplatě podpory?

Mezi výrobcem a společností OTE smlouva uzavírána nebude. Nárok na podporu zeleným bonusem za výrobu stanovuje zákon – provozní podpora je vyplácena ze zákona.
Podmínkou uplatnění nároku na podporu je registrace a vykazování hodnot o výrobě a spotřebě v informačním systému CS OTE.

 

Koho mám kontaktovat, pokud chci pobírat podporu v režimu zeleného bonusu?

Pro uplatnění nároku na podporu v režimu zelený bonus je jednak nutná registrace u společnosti OTE a dále musí mít výrobce upravený smluvní vztah s vykupujícím (obchodníkem), který od něj bude vykupovat elektřinu. V některých zákonných případech má výrobce možnost obrátit se s výkupem na povinně vykupujícího.

 

Koho mám kontaktovat, pokud chci využívat podporu v režimu výkupní ceny?

Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze výrobce elektřiny, který splňuje podmínky uvedené v § 8, odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Pro uplatnění nároku na podporu v režimu výkupní ceny je jednak nutná registrace u společnosti OTE a dále musí výrobce upravit svůj smluvní vztah s povinně vykupujícím. Podle regionální příslušnosti to v současnosti jsou E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.

 

Mění se výše podpory?

Změna výše podpory není v kompetenci společnosti OTE, která je pouze administrátorem výplaty podpory. Výše podpory je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Jak postupovat ve vztahu k OTE v případě přeměny právnické osoby (fúze)?

Předesíláme, že informace k postupu držitele licence Vám poskytne Energetický regulační úřad, následující informaci proto prosím považujte za informativní a právně nezávaznou.

V případě přeměny právnické osoby se v CS OTE formálně postupuje stejně jako u převodu zdroje. To znamená, že je nutné dokončit samotný proces přeměny (fúze společností), ukončit stávající licenci a požádat o novou, vydanou na nástupnickou společnost. Při těchto krocích bude ukončena licence přeměňované společnosti a její zdroje budou převedeny na licenci nástupnické společnosti.

Po ukončení platnosti licence přeměňované společnosti bude v CS OTE automaticky ukončen i nárok na podporu souvisejících výroben. Této společnosti však bude umožněno zadat měsíční výkaz o výrobě za ukončené období. Datum ukončení nároku na podporu se rovná datu nabytí právní moci ukončení platnosti licence (pokud si výrobce nároky neukončí z vlastní vůle k datu dřívějšímu). Nástupnická společnost se v CS OTE zaregistruje jako výrobce a po převedení výroben/zdrojů na její licenci, založí k těmto zdrojům, prostřednictvím CS OTE, nároky na podporu. Po ověření ze strany provozovatele distribuční (příp. přenosové) soustavy a dokončení registrace začne výrobce vykazovat v měsíčním členění data o výrobě.

V tomto ohledu si Vás dovolujeme upozornit na ustanovení §10, odst. 1, písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., kdy zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle odstavce 11, zaniká licence. Aby tedy nebyla narušena kontinuita vyplácení provozní podpory, doporučujeme postupovat v souladu s ustanovením §10, odst. 11, které zní: „Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.“

Dále upozorňujeme na ustanovení §4, odst. 6, písm. c) zákona č. 165/2012 Sb., které říká, že se podpora nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Ověřte si tedy prosím, že akcie nástupnické společnosti jsou výlučně zaknihovány v centrálním depozitáři cenných papírů, aby mohla být provozní podpora dále vyplácena.

V poslední řadě upozorňujeme na ustanovení §39a, zákona č. 125/2008 Sb., podle kterého by příjemce veřejné podpory měl skutečnost o přeměně oznámit poskytovateli veřejné podpory.

 

zpět na přehled otázek k Obecným dotazům

 

Je možné se registrovat i jinak než elektronicky?

Zákon a provádějící předpisy jinou než elektronickou registraci podporovaného výrobce neumožňují. Registraci musí výrobce provést aktivně sám z počítače připojeného k internetu.

Po vlastní registraci může výrobce pověřit v CS OTE třetí osobu vybavenou vlastním certifikátem k zadávání hodnot o vyrobené a spotřebované elektřině do CS OTE a k editaci přístupového profilu výrobce. Jedná se o funkci tzv. Zprostředkovatele.

Takto zadané hodnoty budou považovány za zadané výrobcem.

 

Jaký certifikát si mám zřídit, pokud jsem fyzická osoba nebo OSVČ?

Zřídíte si kvalifikovaný osobní certifikát PostSignum či I.CA s vyplněným IČ z vaší licence na výrobu elektřiny. Podrobný návod je zveřejněn zde:

http://www.postsignum.cz/kvalifikovane_certifikaty.html

http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis

Pokud vlastníte datovou schránku na IČ z licence na výrobu s aktivovanou službou Poštovní datová zpráva, můžete použít také certifikát I.CA či PostSignum bez vyplněného IČ.

 

Jaký certifikát si mám zřídit, pokud jsem právnická osoba?

Zřídíte si kvalifikovaný osobní certifikát PostSignum či I.CA s vyplněným IČ. Návod pro právnické osoby je zveřejněn zde:

http://www.postsignum.cz/kvalifikovane_certifikaty.html

http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis

Pokud vlastníte datovou schránku na IČ z licence na výrobu s aktivovanou službou Poštovní datová zpráva, můžete použít také certifikát I.CA či PostSignum bez vyplněného IČ.

 

Je možné registrovat více výrobců pomocí jednoho certifikátu?

Toto možné není. Pomocí certifikátu se zároveň přihlašujete do CS OTE, na každou registrovanou licenci je tedy potřeba vlastní certifikát (i v případě zasílání formuláře přes datovou schránku).

 

Blíží se ukončení platnosti mého certifikátu. Jak mám postupovat, abych jeho platnost prodloužil?

Pokud je končící certifikát PostSignum stále platný, lze jej obnovit pomocí průvodce na stránkách http://www.postsignum.cz/obnova_certifikatu.html. Návštěva pobočky pošty v tomto případě není nutná.

Postup pro obnovu certifikátu vydaného I.CA naleznete v dokumentu Aktuální certifikační politiky pro komerční certifikáty (https://www.ica.cz/Certifikacni-politika) a je zasílán na e-mail výrobce před datem expirace certifikátu.

Po obnově certifikátu je třeba nahrát novou veřejnou část certifikátu ke své registraci v Portálu CS OTE. Pokud je obnovený certifikát beze změny a určen ke zveřejnění, nahraje se automaticky do Portálu CS OTE k vaší registraci, a to do druhého dne po jeho stažení ze stránek PostSignum. U certifikátů I.CA k automatickému dohrání nedochází, je třeba jej tedy dohrát manuálně.

Po přihlášení do Portálu CS OTE přes prohlížeč Internet Explorer vyberte záložku Registrace/ Správa certifikátů/Aktivace certifikátu. Zde pomocí tlačítka „Přidat nový certifikát“ vyberete obnovený certifikát. Následně kliknete na „Aktivovat certifikát“ a podepíšete stávajícím zaregistrovaným certifikátem. Úspěšné nahrání obnoveného certifikátu prověříte tím, že se s ním zdárně přihlásíte.

 

Můj certifikát již vypršel, jakým způsobem je možné ho obnovit?

Pokud vypršela platnost certifikátu PostSignum, nezbývá než navštívit pobočku České pošty osobně s nově vygenerovanou žádostí o certifikát. V tomto případě se postupuje stejně jako při vydání prvního certifikátu (není potřeba předkládat formuláře smluv, stačí pouze osobní doklad a elektronická žádost o certifikát).

Pokud je obnovený certifikát beze změny a určen ke zveřejnění, nahraje se automaticky do Portálu CS OTE k vaší registraci, a to do druhého dne po jeho stažení ze stránek PostSignum. Pokud by k automatickému nahrání nedošlo, zašlete jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Certifikát vám bude dohrán manuálně z naší strany.

Pokud vypršela platnost certifikátu I.CA, je třeba postupovat stejně, jako při vydání prvního certifikátu. Postup nalezenete zde: http://www.ica.cz/ziskat-kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis. U certifikátů I.CA k automatickému nahrání do Portálu CS OTE nedochází. Je tedy nezbytné zaslat jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz.

 

Mám nový certifikát, musím se znovu registrovat do Portálu CS OTE?

Pokud již jednou jste registrovaným výrobcem, není nutné provádět registraci znovu. Pokud došlo pouze k obnově přístupového certifikátu, zašlete jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Provedeme jeho dohrání do Portálu CS OTE a přístup Vám bude obnoven.

 

Lze využít certifikát i na jiném PC, než byla vygenerována žádost o certifikát?

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat.

 

Jak se mám zaregistrovat do Portálu CS OTE?

Prvním krokem je zřízení bezpečnostního certifikátu postupem podle stránky Registrace výrobce. Následně postupujete buď podle Manuálu pro odeslání formuláře prostřednictvím webového formuláře, nebo prostřednictvím datové schránky. Oba manuály naleznete též na stránce Registrace výrobce.

Po úspěšné registraci vám bude přiřazeno registrační číslo, které se vepíše také přímo do spodní části formuláře. Na uvedený e-mail vám zároveň přijde potvrzení o provedené registraci.

 

Kde najdu registrační formulář pro výrobce z podporovaných zdrojů energie?

Registrační formulář ke stažení naleznete na stránce Registrace výrobce.

 

Pokud provozuji více zdrojů, musím se registrovat vícekrát?

Pro každou udělenou licenci se podporovaný výrobce zaregistruje pouze jednou jako osoba. Ve svém uživatelském profilu pak registruje samostatně jednotlivé zdroje, které provozuje v rámci jedné licence.

 

Kde najdu přístup do Portálu CS OTE?

Do CS OTE se přihlásíte buď přímo z internetových stránek https://portal.ote-cr.cz/, případně přes hlavní stránku společnosti OTE, a.s. http://www.ote-cr.cz (žlutý obdélník vpravo dole).

 

Nemohu se přihlásit do Portálu CS OTE, kde je chyba?

Projděte si prosím tyto kroky:

1) NEJDŘÍVE SI PROSÍM ZKONTROLUJTE CERTIFIKÁT

Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Internet Explorer ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje (Tools) => Možnosti internetu (Internet options)=> Obsah (Content) => Certifikáty (Certificates). Zde v záložce Osobní (Personal) musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA. Pokud zde certifikát nevidíte, kontaktujte technickou podporu PostSignum na čísle 840 111 244 (2x volba č.3) nebo technickou podporu I.CA 284 081 932. Na stejné lince můžete též nechat otestovat Váš certifikát.

2) NASTAVENÍ IEXPLORERU

Po spuštění prohlížeče Internet Explorer zvolte položku Nástroje (Tools) => Možnosti internetu (Internet options) => Zabezpečení (Security) => Důvěryhodné servery (Trusted sites) > Servery (Sites) > do zobrazeného pole vepište adresu Portálu CS OTE https://portal.ote-cr.cz > stránka se přiřadí do důvěryhodných serverů

Dále zkontrolujte položku Nástroje (Tools) => Možnosti internetu (Internet options)=> Zabezpečení (Security)=> Důvěryhodné servery (Trusted sites) > a snižte úroveň zabezpečení ze středního (Medium) na NÍZKÉ (Low) (pokud se vám nezobrazuje posuvná lišta, klikněte nejdříve na "výchozí nastavení či výchozí úroveň" (Default level) a jezdec pro snížení zabezpečení se objeví)

Naposledy otevřete záložku Nástroje (Tools)=> Možnosti internetu (Internet options)=> Upřesnit (Advanced) > sjedete jezdcem až dolů, kde je třeba mít nastaveno:
NEZAŠKRTNOUT - používat protokoly SSL 2
ZAŠKRTNOUT - používat protokoly SSL 3
ZAŠKRTNOUT - používat protokoly TLS 1.0

 

3) KONTROLA PRVKŮ ACTIVE X

Po spuštění prohlížeče Internet Explorer zvolte položku Nástroje (Tools) => Možnosti internetu (Internet options)=> Zabezpečení (Security)=> VLASTNÍ ÚROVEŇ (Custom level)– Ovládací prvky Active X a moduly Plug in (Active X controls and Plug-ins). V oddělení Ovládací prvky Active X inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro šifrování (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting) musí být zaškrtnuta varianta „Dotázat se“(Prompt), v oddělení Skriptovat ovládací prvky Active X označené jako bezpečné pro skriptování (Script ACtiveX controls marked safe for scripting) zaškrtnete „Povolit“ (Enable).

4) OBNOVA NASTAVENÍ

Po spuštění prohlížeče Internet Explorer zvolte položku Nástroje (Tools) => Možnosti internetu (Internet options)=> Rozšířené (Advanced) kliknete na tlačítko "Obnovit..." (Reset…) a v následujícím okně kliknete na tlačítko Obnovit (Reset). Poté vypněte a zapněte prohlížeč Internet Explorer a znovu se přihlaste do Portálu CS OTE.

 

Mám nový certifikát, ale nemohu se s ním přihlásit, proč?

Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Internet Explorer ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Možnosti internetu => Obsah => Certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA.

Hlásí-li Vám systém, že se zadaným certifikátem nemáte přístup, znamená to, že nový certifikát nemáte nahraný u své registrace v Portálu CS OTE. V tomto případě zašlete jeho veřejnou část (soubor ve formátu .cer či .crt) na e-mailovou adresu poze@ote-cr.cz. Provedeme jeho dohrání do Portálu CS OTE a přístup Vám bude obnoven.

 

zpět na přehled otázek k Certifikátům, Registraci a přihlášení do Portálu CS OTE

 

Potřebuji změnit bankovní účet, na který mi bude chodit podpora. Jak na to? (pouze u podpory formou zeleného bonusu)

Změnu bankovního spojení musí každý výrobce provést sám v Portálu CS OTE a potvrdit svým bezpečnostním certifikátem. Pokud si přejete vyplácet podporu Zelený bonus na nové číslo účtu, je po přihlášení do Portálu CS OTE potřeba postupovat následujícím způsobem:

  1. Založení nového bankovního spojení: Kliknete na políčko Registrace -> Kmenová data - dále na dlouhé číslo s vaším jménem, a poté na řádek Bankovní spojení – zde zanesete nové číslo účtu (kliknutím na ikonku „N“ – nový ) > uložíte a podepíšete certifikátem (poznámka: kolonka na kód banky se zde nenachází, jelikož pokud vyberete NÁZEV banky, tak systém Vám tento kód přidělí automaticky).
  2. Přiřazení nového bankovního spojení: Opět kliknete na políčko Registrace -> Kmenová data - dále na dlouhé číslo s vaším jménem, a poté na řádek Činnosti– zde je potřeba nové číslo účtu přiřadit k činnosti „POZE/Decentrální výroba“, a to tak, že stisknete tlačítko Editovat v panelu nástrojů (ikonka tužtičky) a kliknete na řádek s činností POZE/Decentrální výroba. Zde prosím klikněte na tlačítko „Přidat účet (CZK)“ a v rozbalovacím listu vyberete účet, který bude přidán pro finanční vypořádání, v tomto případě nově zadaný účet podle bodu 1. Opět bude nutné potvrdit změnu prostřednictvím elektronického podpisu, jako při založení bankovního spojení.
  3. Přiřazení nového bankovního spojení k nároku na podporu k jednotlivému zdroji: Nyní klikněte na políčko POZE -> Nárok pro podporu - zde stisknete tlačítko Hledat - a poté vyberete Vámi požadovaný zdroj (v části „Data“). Nyní klikněte na tlačítko Editovat (ze žluté barvy se toto tlačítko změní na bílé) a poté v řádku Data podpory, v kolonce Číslo účtu vyberte Vámi požadovaný účet. Pro uložení je nutné kliknout na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu.

 

Potřebuji aktualizovat e-mailovou adresu v Portálu CS OTE. Jak postupovat?

E-mailovou adresu v Portálu CS OTE změníte následovně:

1) přihlásíte se do Portálu CS OTE svým certifikátem
2) v záložce Registrace vyberte Kmenová data
3) kliknete na Zelené plus u Seznamu osob a na své jméno
4) kliknete na záložku Základní kontaktní údaje
5) kliknete na ikonku tužky (editovat)
6) v kolonce E-mail opravíte svůj e-mail a kliknete na Uložit nebo OK
7) změnu potvrdíte svým certifikátem

Jelikož je změnu e-mailu třeba potvrdit certifikátem výrobce, není možné ji provést z naší strany.

 

Potřebuji změnit trvalou adresu/ adresu sídla společnosti. Co k tomu musím doložit?

Adresu trvalého bydliště či adresu sídla společnosti Vám změníme v Portálu CS OTE na základě elektronické žádosti v sekci reklamace. K reklamaci přiložte naskenovanou licenci. V případě, že údaje ještě nejsou zapsány na licenci, změna bude provedena po ověření v registru ekonomických subjektů u fyzických osob či v obchodním rejstříku u právnických osob.

 

Potřebuji zaregistrovat novou oprávněnou osobu do Portálu CS OTE. Jak?

Nejprve se výrobce, respektive osoba, která má oprávnění na správu vlastních údajů RÚT, přihlásí do Portálu CS OTE (https://portal.ote-cr.cz) svým certifikátem. Otevře si záložku Registrace-> Kmenová data a klikne na dlouhé číslo s jeho jménem. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na údaje o RÚT, se Vám nabídne možnost založení nové osoby. Po následném výběru záložky Základní data, je možné zadat základní informace o založení nové osoby. Aby měla nově založená osoba přístup do Portálu CS OTE svým vlastním certifikátem, je nutné nastavit příznak „Přístup do CS OTE“ a pak data Uložit.

Následně se zpřístupní další záložky u osoby pro doregistraci přístupu. Záložka Zabezpečený přístup slouží pro vložení veřejného klíče certifikátu nové oprávněné osaby. Pomocí tlačítka „Procházet“ lze certifikát dohledat ve vašem souborovém systému. Kliknutím na tlačítko „Nahrát certifikáty“ bude certifikát skutečně načten a přiložen. Celou akci dokončíte kliknutím na tlačítko OK a podepsáním vlastním elektronickým podpisem. Záložka Činnosti slouží pro registraci činnosti - oblasti k dané osobě. Pro potřeby OZE je to činnost OZE/Decentrální výroba.

 

zpět na přehled otázek ke Správě vlastních údajů v Portálu CS OTE

 

Jaké jsou termíny pro zadání měsíčního výkazu? Do kdy musím výkaz zadat?

a) Do měsíčního vyúčtování (tj. pro inst. výkon 10 kW a více) podpory formou zeleného bonusu a podpory decentrální výroby elektřiny budou zahrnuty hodnoty z výkazů, které výrobce nebo jeho zprostředkovatel zadá do systému CS OTE nejpozději do 10. kalendářního dne, do 23:59:59 hodin měsíce následujícího po měsíci, jehož se hodnoty týkají.

b) Do čtvrtletního vyúčtování (tj. pro inst. výkon do 10 kW) budou zahrnuty hodnoty z výkazů pouze, pokud je výrobce nebo jeho zprostředkovatel zadá do CS OTE za všechny měsíce daného čtvrtletí (tj. např. za leden, únor a březen), a to nejpozději do 10. kalendářního dne, do 23:59:59 hodin měsíce následujícího po konci daného čtvrtletí.

 

Jaké jsou termíny výplaty formy podpory Zelený bonus?

Podpora zeleným bonusem na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny bude hrazena vždy ve dvou platbách s rozdílnou splatností uvedenou na zúčtovacím dokladu OTE pro výplatu podpory.

Splatnost tří čtvrtin částky podpory je stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu podpory. Splatnost zbývající jedné čtvrtiny částky podpory je stanovena na poslední den druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty vyrobené energie.

 

Jaké jsou termíny výplaty formy podpory Povinný výkup?

Výplata podpory probíhá přes tzv. povinně vykupujícího. V rámci systému operátora trhu zadává výrobce pouze výkaz.

 

Nejde mi odeslat měsíční výkaz, systém vyžaduje instalaci Podpisového balíčku CGI PKI, je to v pořádku?

Ano. Pro úspěšné fungování elektronického podpisu v prohlížeči Internet Explorer je třeba nainstalovat doplněk, tzv. podpisový balíček. Postupujte prosím dle průvodce instalací a doplněk si nainstalujte.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Pro zvolené období ještě není možné zadat výkaz. Prosíme, zkuste to později“. Jak dlouho mám čekat?

Zobrazuje-li se vám toto hlášení, obraťte se prosím HelpDesk Odboru Správa podporovaných zdrojů energie na telefonním čísle +420 296 579 330 či e-mailové adrese poze@ote-cr.cz. HelpDesk pro výrobce je k dispozici od pondělí do pátku, od 8:30 do 16:30 hodin.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Hodnota lokální spotřeby není v povolené toleranci“.

Uvedené hlášení výrobce upozorňuje na početní chybu v řádku GCR_ 4 či GCR_5. Prosím zkontrolujte hodnoty, které do těchto řádků vyplňujete a chybu si opravte nebo v řádku GCR_4 klikněte na tlačítko „Dopočítat“ a systém automaticky doplní správnou hodnotu. Číslo v řádku GCR_5 musí být ve vypočteném intervalu: od (GCR_2 - GCR_3 - GCR_6) do (GCR_2 - GCR_6).

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Výkaz za minulý měsíc nebyl zadán“.

Systém upozorňuje výrobce na nutnost vyplňování výkazů chronologicky. Při zadávání aktuálního výkazu je potřeba mít zadán výkaz za předchozí měsíc. Pokoušíte-li se vyplnit výkaz na příklad za měsíc červenec a zobrazí se vám výše uvedené hlášení, nemáte vyplněn výkaz za měsíc červen. Vyplňte prosím nejprve tento výkaz, následně vám bude umožněno vyplnit výkaz červencový.

 

Chtěl bych zadat výkaz, ale objevuje se hláška: „Na nároku na podporu musí být vyplněny položky Invest. podpora a náklady“. 

Dne 27.5.2015 byl všem výrobcům odeslán informační e-mail o nutnosti doplnění výše investičních nákladů a investiční podpory pro zdroje uvedené do provozu po roce 2013 v souvislosti s pravidly uvedenými v cenovém rozhodnutí ERU. Postup nastavení, včetně znění zaslaného e-mailu, naleznete též v Novinkách na našich stránkách.

 

Zadal jsem měsíční výkaz, ale je v něm chyba, jak mohu výkaz opravit?

Pokud zadaný výkaz ještě nebyl zúčtován, můžete provést opravu tím, že jej zadáte znovu. Nový výkaz přepíše automaticky výkaz dříve zadaný.

Pokud byl zadaný výkaz již zúčtován, jeho oprava je možná pouze prostřednictvím podané žádosti v sekci Reklamace. Po přihlášení do Portálu CS OTE, v záložce POZE => Reklamace => Nová reklamace (zde vyplňte pouze předmět a popis). Popište důvod chybně zadaného výkazu a požádejte o jeho storno. Výkaz bude v nejbližší době stornován a výrobci bude umožněno jeho opětovné zadání.

 

Zadal jsem měsíční výkaz, ale stále mi nebyl vystaven doklad o výplatě podpory. Status u výkazu je „Nezúčtováno“. Mám výkaz zadat znovu?

Aby Vám mohl být doklad o výplatě podpory za určité období včas a řádně vystaven je třeba, abyste zadali poslední výkaz daného období do 10. dne v měsíci následujícím po konci vykazovaného měsíce/čtvrtletí (tedy do 10.X.201X). Pokud byl výkaz podán po tomto termínu, proběhne jeho zpracování až v rámci dalšího nejbližšího zúčtování. Opětovné zadávání výkazu není potřeba.

 

Může za mě zadávat měsíční výkazy někdo jiný?

Pokud chce výrobce předat správu svých nároků na podporu či zadávání výkazů na jiný subjekt, může si po vzájemné domluvě vybrat svého Zprostředkovatele na určité období v záložce POZE => Oprávnění na zprostředkovatele.

 

Nejde mi otevřít Doklad o výplatě podpory z Vámi emailem zaslaného odkazu, proč?

Pro zobrazení Dokladu o výplatě podpory ze zaslaného odkazu je potřeba být přihlášen na počítači, ve kterém máte nainstalovaný certifikát pro přístup do Portálu CS OTE. Následně postupujete tak, jak máte uvedeno v e-mailu – kliknete na odkaz, přihlásíte so do Portálu CS OTE svým certifikátem a doklad se Vám zobrazí. Doklad též standardně naleznete po přihlášení do Portálu CS OTE v záložce POZE – Finanční vypořádání.

 

Částka na vystaveném dokladu nesouhlasí, jak ji mohu reklamovat?

Jakékoli nesrovnalosti na vystaveném Dokladu o výplatě podpory můžete reklamovat po přihlášení do Portálu CS OTE, v záložce POZE => Reklamace => Nová reklamace. Ze zobrazeného formuláře je třeba vyplnit pouze kolonku „Předmět“ a „Popis“. Opis odpovědi na vaši reklamaci obdržíte do vašeho registrovaného e-mailu.

 

Jsem plátce DPH a na dokladu o výplatě podpory DPH nevidím, jak postupovat?

Zúčtovací doklad OTE pro výplatu podpory není daňovým dokladem ve smyslu Zákona o DPH. Výplata podpory formou Zelených bonusů a bonusů na decentrální výrobu elektřiny není zdanitelným plněním ve smyslu Zákona o DPH a bude vyplácena bez DPH v souladu se zápisem z jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23. 10. 2012.

 

zpět na přehled otázek k Měsíčním výkazům a Finančnímu vypořádání

 

Časté dotazy.docx (35 KB)