Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Licenční ujednání a ochrana osobních údajů mobilní aplikace POZE

Toto licenční ujednání upravuje vztah mezi fyzickou či právnickou osobou (dále jen UŽIVATEL) a
společností OTE, a.s. (dále jen OTE) vztahující se k softwarové mobilní aplikaci OTE (dále jen
SOFTWAROVÝ PRODUKT). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto licenčního ujednání a jste jimi vázáni. V opačném
případě nejste oprávněni tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat.


LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT
SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských
právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT se
neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.


1. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě tohoto licenčního ujednání jsou Vám udělena následující práva:
a) Právo k instalaci a užívání. Máte právo instalovat a používat kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jak
pro osobní potřebu, tak i pro použití v komerční sféře, ve školství i ve státní správě
b) V žádném případě nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT prodávat či jinak šířit za účelem zisku bez
souhlasu OTE.


2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

a) Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou
povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž
má přednost před tímto omezením.
b) Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze
oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí
programu nelze používat v jiných programech bez svolení OTE.
c) Máte právo trvale převést veškerá svá práva na užívání software, pokud nabyvatel souhlasí s
podmínkami tohoto licenčního ujednání, s výjimkou práva na převedení užívacích práv nabyvatele na
další subjekt.
ZÁRUKA


OTE výslovně neposkytuje žádnou záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a
veškerou doprovodnou dokumentaci poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně
uvedené nebo mlčky předpokládané. Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto SOFTWAROVÉHO
PRODUKTU nese UŽIVATEL. OTE nenese v žádném případě odpovědnost za škody, přerušení
podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky nebo náklady či
následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor vyplývajících a/nebo
souvisejících s používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo za škody způsobené možnými chybami
v SOFTWAROVÉM PRODUKTU, a to ani v případě, že OTE byl na možnost této ztráty, škody, nároků
nebo nákladů upozorněn, a ani za případné nároky třetích osob.
SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje důležitá obchodní tajemství a důvěrné informace patřící OTE a
třetím stranám. UŽIVATEL se zavazuje podniknout veškeré myslitelné kroky k zabránění odhalení
těchto obchodních tajemství a důvěrných informací a k zajištění jejich důvěrnosti. Pokud si UŽIVATEL
bude vědom jakéhokoli porušení obchodních tajemství a důvěrných informací, zavazuje se o tom bez
prodlení informovat OTE.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Mobilní aplikace neukládá ani nikterak nenakládá s citlivými osobními údaji uživatele. Jedinou výjimkou
je případné uložení podpisového certifikátu pro operace vyžadující elektronický podpis
(viz. Zákon o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce č. 297
/2016 Sb). Všechna data uložená
v mobilním zařízení jsou zabezpečena proti neoprávněnému použití prostředky moderní kryptografie.

Použití fotoaparátu v rámci mobilní aplikace je výhradně ke snímání QR-kódů.