Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Základní informace

Evidence záruk původu (EZP) je uživatelům přístupná od 24. 10. 2013

Podle §44 a §45 zákona č. 165/2012 Sb. (o podporovaných zdrojích energie) vydává operátor trhu záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a to na základě žádosti výrobce takové elektřiny.

Vyhláška č. 403/2015 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu (o zárukách původu elektřiny) stanoví podmínky pro vydání a uznání záruky původu.

Vzhledem k výše uvedeným legislativním dokumentům připravil operátor trhu Evidenci záruk původu (EZP). Jedná se o informační systém, který je plně integrován v portálu CS OTE. Záruka původu je po celou dobu svého životního cyklu (tj. od jejího vydání až po její uplatnění) evidována v systému EZP na účtech svého držitele.

 

Záruky původu (ZP) se vydávají:

  • na množství elektřiny dodané do sítě (1 ZP = 1MWh dodané elektřiny);
  • nejméně v hodnotě 1 MWh a to za období výroby jednoho celého kalendářního měsíce nebo kalendářního roku;
  • s platností 1 rok od koncového data výroby elektřiny, na kterou je vydána. Po uplynutí této lhůty dojde v systému EZP k jejímu automatickému zrušení.

Záruky původu lze převádět mezi jednotlivými účty v rámci České republiky nebo v rámci členských států asociace vydavatelských subjetků AIB. Držitel účtu, na který má být záruka původu převedena, musí tuto příchozí transakci schválit, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Pokud příchozí transakci držitel účtu nepotvrdí, tato transakce neproběhne a záruky původu zůstávají na zdrojovém účtu.

Ceny účtované operátorem trhu vztahující se k EZP jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2021 ze dne 29. září 2021 a jsou k nalezení zde

Pro jednoznačné prokázání dodávky elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a/nebo z KVET je nutné záruky původu uplatnit vůči koncovému spotřebiteli nebo skupině spotřebitelů.

 

Association of Issuing Bodies (AIB)

Systém Evidence záruk původu (EZP) je od 21.12.2016 propojen s mezinárodním systémem AIB Hub asociace vydavatelských subjektů AIB (Association of Issuing Bodies, http://www.aib-net.org/). Toto napojení umožňuje držitelům účtů v EZP mezinárodní transakce (import a export) se zárukami původu s ostatními státy, které jsou členy této asociace.

 

Důležité dokumenty a kontakty

Dokumentace Soubory ke stažení
Obchodní podmínky EZP Obchodní podmínky EZP 2016.pdf
Doménový protokol České republiky (pro záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů) Doménový protokol pro ZP z OZE.pdf
Doménový protokol pro záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Doménový protokol pro ZP z KVET.pdf
Kontakty

Odbor Správa záruk původu a čistá mobilita

zaruka@ote-cr.cz

+420 234 686 362

+420 234 686 355