Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Slovník pojmů

Pojem, zkratka Význam
Alternativní zdroje Zdroje, které se přirozeným způsobem obnovují. Jde např. o sluneční energii, větrnou energii, biomasu, atd.
BG Bankovní garance.
BOT Banka Operátora trhu.
CC ČNB Clearingové centrum České národní banky.
CEM Označení produktu PRODIS (Central Energy Market).
CDS Centrum datových služeb operátora trhu.
Clearing Vypořádání rozdílu operátorem trhu mezi spotřebou elektřiny v regionech TDD určenou odečtem v OPM KZ, kteří změnili dodavatele, a spotřebou elektřiny určenou pomocí metody TDD.
CO Oxid uhelnatý.
CO2 Oxid uhličitý (carbon dioxide).
CS OTE Centrální systém operátora trhu, CS OTE zahrnuje CDS i IS OTE.
ČEPS Společnost ČEPS, a.s., státní akciová společnost, která vlastní a provozuje přenosovou soustavu v ČR (vznik říjen 1998, původně dceřiná společnost ČEZu.)
ČEZ Společnost ČEZ, a.s.
ČR Česká Republika.
D Den realizace uzavřených kontraktů na dodávku elektřiny.
DB Databáze obecně.
DEV Denní relativní odchylka k pozici obchodování SZ.
Distribuční soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 100 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu
DPH Daň z přidané hodnoty.
DS Distribuční soustava.
DT Denní trh s elektřinou
DÚF Dodatečné údaje pro fakturaci.
DVS Dvoustranná vnitrostátní smlouva na dodávku elektřiny mezi SZ.
EAN Celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací.
EDI Mezinárodní formát pro elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange).
Emisní limity Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin vypouštěných do ovzduší.
Emisní stropy Nejvýše přípustná úhrnná emise znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek vznikající v důsledku lidské činnosti vyjádřená v hmotnostních jednotkách za období 1 roku ze všech zdrojů znečišťování ovzduší, z jejich vymezené skupiny nebo z jednotlivého zdroje znečišťování ovzduší na vymezeném území.
ERÚ Energetický regulační úřad. Organizace pověřená výkonem státní správy v energetických odvětvích. Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava. V působnosti ERÚ je regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a Nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a regulačním orgánem podle Nařízení č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
ES ČR Elektrizační soustava České Republiky. Vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky a to na území České republiky.
EU Evropská unie.
EZ Energetický zákon, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
FZ Finanční zajištění, poskytnuté subjektem zúčtování operátorovi trhu k pokrytí finančních závazků plynoucích z působení subjektu zúčtování na trhu s elektřinou.
HTTPS Zabezpečený internetový protokol.
HW Hardware, počítačové zařízení a periferie.
Identifikační číslo organizace.
ID Identifikátor obecně.
Importér elektřiny Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu v zahraničí za účelem jejího prodeje v tuzemsku.
IS OTE Informační systém (infrastruktura) operátora trhu.
IS Informační systém obecně.
ISO 14 001 Systém environmentálního managementu. Specifikace směrnice včetně návodu na její použíti v ČSN EN ISO 14 001.
J, MJ, GJ, TJ Jednotka práce (energie) 1 TJ = 1012 J = 103 GJ = 106 MJ. 1 J = 1 Ws.
JCVN Jednotková cena vícenákladů (Kč/MWh)
KB Komerční banka
KZ viz. Konečný zákazník.
Konečný zákazník Odběratel, který používá dodanou energii pouze pro svoji spotřebu, nikoliv pro další prodej. Po otevření trhu se rovnal oprávněnému zákazníkovi jak byl původně chápán v EZ (dnes pouze zákazník).
KPO Koeficient predikované odchylky SZ.
KTK Smluvené kontokorentní úvěry OTE, vázaný běžný účet s kontokorentním rámcem
KV Komplexní vyzkoušení
LDS Lokální distribuční soustava, DS nepřipojená k přenosové soustavě.
Liberalizace trhu Proces vytvoření soutěžního tržního prostředí. Monopolem z přirozených důvodů v současnosti v elektroenergetice zůstává zejména použití přenosových a distribučních sítí, včetně poskytování systémových služeb, liberalizují se výroba elektřiny a obchod s elektřinou a podpůrnými službami.
Maloodběr elektřiny - podnikatelé Odběratelé, kteří jsou připojení na síť nízkého napětí do 1 kV s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou občany České republiky, resp. mají trvalý pobyt v České republice. Pro tyto odběratele přestaly být regulovány ceny silové elektřiny v roce 2005.
Maloodběr elektřiny - domácnosti Odběratelé, kteří jsou připojeni na síť nízkého napětí, jejichž odběr slouží pro osobní potřebu domácností, tj. příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud tito odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky. Pro tyto odběratele přestaly být regulovány ceny silové elektřiny v roce 2006.
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu.
NOx Oxidy dusíku.
NPpS Průměrné hodinové hodnoty nákladů na aktivované PpS (regulační energii).
Obchodník s elektřinou Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod e elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího dalšího prodeje.
Odsíření Technologie na snižování obsahu oxidů síry ve spalinách práškových kotlů.
OM Odběrné místo.
OPE Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku.
OKO Operátorem trhu Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.
OPM Odběrné / předávací místo.
Oprávněný zákazník Konečný zákazník mající právo volit si dodavatele elektřiny, kterým může být držitel licence na výrobu nebo obchod s elektřinou. Může si také opatřovat elektřinu přímo na trhu organizovaném operátorem trhu. Od roku 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
OTE, operátor trhu

Akciová společnost OTE, a.s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů.

OTE je dle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.

OZE Obnovitelné zdroje energie; podle zákona o životním prostředí: přírodní zdroje, které mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka; podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdroj: energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.
PaC Parametrická cena, vyjadřuje očekávanou jednotkovou ceny odchylky (vč. JCVN).
PC Počítač (Personal Computer).
PDS Provozovatel distribuční soustavy.
PLDS Provozovatel lokální distribuční soustavy.
PKI Technologie elektronického podpisu a šifrování (Public Key Infrastructure).
PO Pozice obchodování SZ (konečná).
Podpůrné služby Činnosti fyzických nebo právnických osob k zajištění systémových služeb.
Poptávka po elektřině Výroba elektřiny v tuzemských zdrojích minus vlastní spotřeba všech elektráren, minus ztráty v elektrických sítích, minus spotřeba elektřiny na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách, plus saldo zahraničních výměn.
PPS Provozovatel přenosové soustavy.
PpS Podpůrné služby (regulační energie).
Privatizace Převod vlastnictví státu na jiný, nestátní subjekt.
Přenosová soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV soustavy, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
PX50 Oficiální index Burzy cenných papírů Praha, pro který byl zvolen standardní výpočet indexu ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Na základě rozborů bylo rozhodnuto vytvořit bázi složenou z 50 emisí. V současné době je počet bazických emisí variabilní, nemůže však převýšit počet padesát. Do báze indexu se nezařazují emise oboru investiční fondy a holdingových společností vzniklých transformací z investičních fondů. Za výchozí burzovní den bylo zvoleno datum 5. 4. 1994, výchozí hodnotou indexu PX50 se stalo 1000 bodů.
REAS Dřívější označení pro regionální distribuční společnost (Rozvodné energetické akciové společnosti). Do sloučení regionálních distribučních společností do skupin ČEZ a E.ON původních 8 regionálních distribučních společností v České republice, které dodávaly elektřinu konečným spotřebitelům a mohly také původně samy obchodovat.
Regulovaný přístup třetích stran k sítím Tento přístup znamená, že každý, kdo splňuje stanovené technické podmínky dané legislativou, má právo na přístup k sítím (přístupem se rozumí poskytnutí distribučních a přenosových služeb za regulované ceny) pro realizaci dohodnutých obchodů s elektřinou. Na rozdíl od individuálně sjednaného přístupu jsou ceny za použití sítí stanoveny Energetickým regulačním úřadem a jsou veřejně vyhlašovány.
RM OTE Risk Management společnosti OTE, a.s.
ROZ Registrovaný Oprávněný zákazník.
RS1 Regulační stupeň č. 1.
RÚT Registrovaný účastník trhu.
SEI Státní energetická inspekce. Organizace pověřená výkonem státní správy v energetických odvětvích. Státní energetická inspekce dále provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů a ukládá za porušení cenových předpisů v těchto oblastech pokuty podle zvláštního právního předpisu.
SFVOT Systém finančního vypořádání a řízení rizik operátora trhu.
SIOM Modul IS OTE pro podporu registrace dvoustranných smluv, zúčtování odchylek a OKO.
SO Systémová odchylka.
SO2 Oxid siřičitý.
SW Software, programové vybavení.
Systémové služby Činností provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav.
SZ Subjekt zúčtování, subjekty zúčtování.
"Take or pay" Způsob obchodu, který je založen na placení sjednaného množství elektřiny bez ohledu na to, zda byla tato elektřina odebrána či nikoli.
TDD Typový diagram dodávek; diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek.
Typ měření Typ měření elektřiny podle vyhlášky MPO č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci (zrušila vyhl. č. 218/2001 Sb., kterou se stanovily podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhl. č. 450/2003 Sb. a č. 326/2005 Sb. a také novelizovala vyhl. č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě).
ÚT Účastník trhu s elektřinou v ČR.
VDT Vnitrodenní trh s elektřinou - část organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou.
Velkoodběratel Odběratel, odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí.
V, kV Jednotky elektrického potenciálu (napětí), 1kV = 103 V.
VP celkové RE+/- Jedná se o vážený průměr cen celkové regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT (a její cena je přeceněná v rámci zúčtování "výsledná cena RE z VT" - je závislá na verzích zúčtování), a regulační energie, která vzniká mimo systém OTE.
VP výsledných cen RE z VT Jedná se o vážený průměr cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT a její cena je přeceněná v rámci zúčtování - je závislá na verzích zúčtování.
VP cen RE bez VT Jedná se o vážený průměr cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vzniká mimo systém OTE.
VP nabídkových cen RE z VT Jedná se o vážený průměr nabídkových cen regulační energie (v členění kladná/záporná), která vznikne obchodováním na VT.
VT Vyrovnávací trhu s regulační energií organizovaný OTE ve spolupráci s ČEPS.
VVT Vnitrodenní trh s elektřinou a vyrovnávací trh s regulační energií.
Výkonová rovnováha ČR Stav, kdy výroba a plánovaná výměna elektřiny se sousedními zahraničními soustavami kryje spotřebu a ztráty v oblasti řízení elektrizační soustavy ČR. Zajištění výkonové rovnováhy je základní funkcí dispečerského řízení a odpovídá principům neintervence. Z hlediska časového se jedná o rovnováhu dlouhodobou mezi zdroji a spotřebou v rozmezí 8 až 25 let, střednědobou v rozmezí 2 až 8 let a roční. Existuje ještě rovnováha ve všech úrovních přípravy provozu (čtvrtletní, měsíční, týdenní a denní). V reálném čase je výkonová rovnováha zajišťována primární regulací frekvence, sekundární regulací frekvence a terciální regulací výkonu.
Výroba elektřiny Celková výroba elektřiny, naměřená na svorkách generátorů za sledované období.
Výrobce elektřiny Fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny.
W, kW, MW Jednotky výkonu, 1 MW = 106 W = 103 kW.
Ws, Wh, MWh, GWh Jednotky práce energie. 1 GWh = 109 Wh = 103 MWh = 106 kWh, 1Wh = 3 600 Ws.
WEB Internet, internetová síť.
XML Protokol pro elektronickou výměnu dat (Extensible Markup Language).
ZP Zkušební provoz.