Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
24.11.2014 15:38:53

Prováděcí předpisy k Nařízení REMIT č. 1227/2011

Dne 3. října 2014 byly schváleny zástupci členských států EU prováděcí předpisy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („Nařízení REMIT“). Následně budou tyto předpisy po jejich přijetí Evropskou komisí zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a dvacet dní od publikace nabydou účinnosti.

Operátor trhu upozorňuje účastníky trhu na povinnosti, které z Nařízení REMIT a prováděcích předpisů k tomuto Nařízení vyplývají, zejména se jedná o registraci u vnitrostátního regulačního orgánu (v České republice Energetický regulační úřad) a oznamování obchodních a fundamentálních dat agentuře ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů). Dle publikovaných informací Energetického regulačního úřadu je předpokládaný termín spuštění národního registru účastníků trhu 8. prosince 2014.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách ERÚ a ACER