Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Postup pro uzavření smlouvy v elektroenergetice

Registrace VÝROBCŮ (včetně nahrání certifikátu do systému OTE) probíhá zasláním formuláře uveřejněného v záložce Podpora a výrobní zdroje (POZE). Podporovaní výrobci s OTE smlouvu NEUZAVÍRAJÍ.

1. Předpoklady

 • A. Platná licence nebo povolení udělené na základě platné zahraniční licence - vydává Energetický regulační úřad;
 • B. Zápis společnosti v Obchodním rejstříku;
 • C. Bankovní účet v bance v České republice nebo v pobočce zahraniční banky na území ČR. Seznam bank akceptovaných Operátorem trhu pro účely vypořádání Denního a Vnitrodenního trhu s elektřinou v měně EUR najdete na stránce Finanční vypořádání
 • D. Účastník trhu je povinen se registrovat před vstupem do transakce na velkoobchodním trhu v souladu s čl. 8 odst. 1 Nařízení REMIT v národním registru ERÚ.

 

2. Podklady pro vyhotovení smluv

 • A. Stáhnete si na lokální disk formulář pro smluvní partnery. Po vyplnění jej uložte a odešlete na emailovou adresu: services@ote-cr.cz.
 • B. Pouze pro Smlouvu o zúčtování odchylek: vyplňte formulář pro stanovení výše finančního zajištění - podrobnosti na záložce Risk Management. (Podle charakteru a rozsahu obchodů je tento formulář projednán a odsouhlasen Odborem Financování a controlling a stává se součástí Smlouvy jako její Příloha č. 2, která je podepsána spolu se smlouvou.)

 

3. Přístupové prvky do centrálního systému OTE (CS OTE)

 • A. Zajistěte si přístupové prvky pro každou osobu, která bude pracovat v systému OTE.
 • B. Jak získat certifikát do produkčního a testovacího systému OTE je uvedeno na záložce Přístup do CS OTE.

 

4. Smlouva

 • A. OTE připraví čistopis Smlouvy a odešle jej ve formátu PDF na e-mailovou adresu žadatele.
 • B. Po podepsání Smlouvy zašlete:
  • a. vlastnoručně podepsanou smlouvu ve dvou stejnopisech nebo smlouvu podepsanou kvalifikovaným certifikátem (v tomto případě lze zaslat emailem),
  • b. kopii licence/licencí,
  • c. doklad o zřízení inkasního práva ve prospěch účtu OTE, uvedeného ve Smlouvě, potvrzený bankou - netýká se distributorů,
  • d. doklad o registraci k DPH v ČR – netýká se distributorů,
  • e. doklad o nabytí elektřiny bez daně, které vydává Celní správa (doporučeno) – pouze pro Smlouvu o zúčtování odchylek.

 

5. Aktivace v systému OTE

 • A. V systému OTE budete aktivováni nejpozději k prvnímu dni měsíce, následujícího po nabytí účinnosti Smlouvy.

 

Kontakt
services@ote-cr.cz +420 234 686 350