Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Ceny za služby operátora trhu v elektroenergetice

Platné od 1.1.2021

Subjekty zúčtování Cena (bez DPH)
Cena za registraci subjektu zúčtování 100 000,00 CZK
Cena za činnost zúčtování 15 000,00 CZK/měsíc

 

Účastníci krátkodobého trhu s elektřinou Cena (bez DPH)
Cena za zobchodované množství elektřiny na denním trhu 1,42 CZK/MWh
Cena za zobchodované množství elektřiny na blokovém trhu 1,42 CZK/MWh
Cena za zobchodované množství elektřiny na vnitrodenním trhu 1,42 CZK/MWh
Poplatek za doplnění finančního zajištění po uzavírce blokového trhu
dle Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku
10 000,00 CZK

Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu (REMIT)

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

2 875,00 CZK/měsíc

 

 Dodavatelé s přenesenou odpovědností za odchylku Cena (bez DPH)

Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování
Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2020, bod (7.3.)

(Podle smlouvy s operátorem trhu dodavatelé využívají skutečných hodnot pro účely fakturace zákazníků.)

1 000,00 CZK/měsíc

 

Provozovatelé distribuční a přenosové soustavy Cena (bez DPH)

Cena za činnost operátora trhu

Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2020, bod (6.2.)

(Cena obsahuje poplatek za činnosti související se zúčtováním odchylek ve výši 1,00 Kč/odběrné místo/měsíc, poplatek ve výši 2,39 Kč/odběrné místo/měsíc podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb. a poplatek 0,52 Kč/odběrné místo/měsíc podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.)

3,91 CZK/odběrné místo/měsíc

Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020.