Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Ceny za služby operátora trhu v elektroenergetice

Platné od 1.1.2019

Subjekty zúčtování Cena (bez DPH)
Cena za registraci subjektu zúčtování 100 000,00 CZK
Cena za činnost zúčtování 15 000,00 CZK/měsíc

 

Účastníci krátkodobého trhu s elektřinou Cena (bez DPH)
Cena za zobchodované množství elektřiny na denním trhu 0,88 CZK/MWh
Cena za zobchodované množství elektřiny na blokovém trhu 0,88 CZK/MWh
Cena za zobchodované množství elektřiny na vnitrodenním trhu 0,88 CZK/MWh
Cena za zobchodované množství elektřiny na vyrovnávacím trhu bez poplatků
Poplatek za doplnění finančního zajištění po uzavírce blokového trhu
dle Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku, bod 7.4.5
10 000,00 CZK

Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu (REMIT)

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

2 704,00 CZK/měsíc

 

 Dodavatelé s přenesenou odpovědností za odchylku Cena (bez DPH)

Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování
Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2017, bod (7.3.)

(Podle smlouvy s operátorem trhu dodavatelé využívají skutečných hodnot pro účely fakturace zákazníků.)

1 000,00 CZK/měsíc

 

Provozovatelé distribuční a přenosové soustavy Cena (bez DPH)

Cena za činnost operátora trhu

Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2018, bod (6.2.)

(Cena obsahuje poplatek za činnosti související se zúčtováním odchylek ve výši 2,59 Kč/odběrné místo/měsíc, poplatek ve výši 2,39 Kč/Odběrné místo/měsíc podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb. a poplatek 1,95 Kč/Odběrné místo/měsíc podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.)

6,93 CZK/Odběrné místo/měsíc

Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2018.
Cenové rozhodnutí č. 7/2018