Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Ceny za služby operátora trhu v plynárenství

Platné od 1.1.2023

Subjekty zúčtování  Cena (bez DPH)
Cena za registraci subjektu zúčtování 10 000,00 CZK
Cena za činnost zúčtování 1 000,00 CZK/měsíc

 

Účastníci krátkodobého trhu s plynem  Cena (bez DPH)
Cena za zobchodované množství plynu na vnitrodenním trhu 0,30 CZK/MWh
Pevná cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu (REMIT) 
Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.
1 478,00 CZK/měsíc

 

Dodavatelé s přenesenou odpovědností za odchylku Cena (bez DPH)

Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování
Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 14/2022, bod 12.4.

(Podle smlouvy s operátorem trhu využívají skutečných hodnot pro účely fakturace.)

1 000,00 CZK/měsíc

 

Provozovatelé distribuční a přepravní soustavy Cena (bez DPH)

Cena za zúčtování spotřebovaného plynu
Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2021, bod 12.3.

(Cena obsahuje poplatek za činnosti související se zúčtováním odchylek ve výši 0, 49 Kč/MWh a poplatek ve výši 1,34 Kč/MWh podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

1,83 CZK/MWh

Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 14/2022.