Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

All NEMO Cooperation

All_NEMO_Cooperation.png

Společnost OTE, a.s., byla dne 7. 10. 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator - NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů. Na základě Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM) prokázala společnost OTE, a.s., že splnila potřebná kritéria a požadavky dle čl. 6 tohoto Nařízení.

Spolu s ostatními evropskými burzami, které byly určeny jako NEMO, spolupracuje OTE, a.s., na plnění povinností nadále rozvíjet a provozovat Evropský propojený denní a vnitrodenní trh s elektřinou, a to zejména v rámci organizace všech NEMO zřízené k implementaci požadavků plynoucích z Nařízení CACM – tzv. výboru NEMO Committtee.

Více informací ve zveřejněné zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce)

 


31. 7. 2019 Návrh změn metodiky použitých algoritmů a metodiky produktů na vnitrodenním trhu předložen ke schválení ACER

V návaznosti na proběhlou veřejnou konzultaci dnes nominovaní organizátoři trhu (NEMO) předložili Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a národním regulačním orgánům svůj návrh na posouzení a schválení metodik týkajících se algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování. Návrh obsahuje řadu změn metodik schválených agenturou ACER dne 26. července 2018 na základě rozhodnutí 08/2018.

Navrhované změny mimo jiné připravují půdu pro implementaci vnitrodenních implicitních aukcí v rámci celé Evropy. Tyto iniciativy jsou klíčem k úspěšnému propojení trhů a k nadále se zvyšujícím výhodám a energetické bezpečnosti pro koncové zákazníky.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce).

 


3. 6. 2019 Výbor NEMO Committee oznamuje spuštění nové webové stránky a zahájení společné veřejné konzultace ke změnám metodiky algoritmů

Výbor pro nominované operátory trhu s elektřinou (výbor NEMO Committee) dnes oznámil spuštění společné internetové stránky, jejímž cílem je představit relevantní informace všem zúčastněným stranám a poskytnout informace o činnosti tohoto výboru. Cílem nových stránek je zvýšit transparentnost v souvislosti s pokrokem, kterého společně nominovaní operátoři trhu s elektřinou (NEMO) dosahují při budování efektivnějších trhů s elektřinou. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce).

Dnešním dnem zahájily společně všichni NEMO a všichni provozovatelé přenosových soustav (TSO) veřejnou konzultaci podle článku 12 nařízení Komise (EU) č. 1222/2015 ke změně metodiky algoritmů, se zapracováním řízení změn algoritmu a monitorování algoritmu, a to včetně podpory vnitrodenních aukcí zahrnuté dále v rámci pozměňovacího návrhu souboru požadavků na algoritmus a také v rámci metodiky produktů, které mohou nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zahrnout do jednotného propojení vnitrodenních trhů. Konzultace bude otevřena do 2. července a bude přístupná jak z internetových stránek výboru NEMO Committee (www.nemo-committee.eu), tak z webových stránek ENTSO-E (www.entsoe.eu).

 

 

1. 8. 2018 Schválení metodiky dle Nařízení CACM

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v souladu s Nařízením CACM schválila dne 26. července 2018 metodiku algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně návrhu souboru požadavků na vypracování (dostupné pouze v anglickém jazyce): Methodology for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching algorithm.pdf, Common set of requirements for the price coupling algorithm.pdf, Common set of requirements for the continuous trading matching algorithm.pdf.

Metodika obsahuje pravidla pro vývoj a provozování algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování. Dále také pokrývá požadavky, které oba algoritmy musí splňovat.

Metodika byla připravena a schválena výborem NEMO Committee a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavku na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu loňského roku od všech národních regulačních orgánů. Dne 13. 11. 2017 předložili NEMO v souladu s požadavky Nařízení CACM zrevidovaný návrh ke schválení. Návrh byl v dalším kroku v lednu 2018 předán všemi národními regulátory Agentuře. Vedle pozměňovacích návrhů ke zlepšení právní srozumitelnosti dokumentu Agentura ukládá na NEMO konkrétnější a právně vymahatelné požadavky, a to s ohledem na jejich povinnosti rozvíjet algoritmy a s ohledem na základní pravidla pro monitoring a úpravy algoritmů.

 

 

19.2.2018 Schválení metodik dle Nařízení CACM

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 19. února 2018 v souladu s Nařízením CACM schválil následující metodiky:


Metodiky byly připraveny a schváleny výborem NEMO Committee a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavků na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu roku 2017 od všech národních regulačních orgánů.

Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování byl předán všemi národními regulátory Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

 

23.11.2017 Rozhodnutí o návrhu všech nominovaných operátorů trhu (NEMO) ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen pro jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů agenturou ACER

Dne 14. listopadu 2017 rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) o návrhu všech NEMO ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen, které mají být použity ve všech nabídkových zónách, které se účastní jednotného denního a vnitrodenního propojování trhů (Maximální a minimální ceny), v souladu s čl. 41 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 Nařízení Komise č. 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále také „Nařízení CACM“) a dále o procesu jejich automatické úpravy v případě relevantní situace na trhu.

Tyto Maximální a minimální ceny mají být implementovány bezprostředně poté, co bude
v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení CACM zavedena funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů (MCO function).

Rozhodnutí agentury ACER jsou dostupné pouze v anglickém jazyce na webové stránce agentury ACER včetně příslušných příloh.

 

14.11.2017 Předložení návrhu změněných podmínek nebo metodik dle Nařízení CACM ke schválení

V pondělí 13. listopadu 2017 předložili NEMO v souladu s požadavky Nařízení CACM zrevidované návrhy následujících podmínek nebo metodik:

  • Návrh produktů, které mohou NEMO zahrnout do jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů,
  • Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování,
  • Návrh metodiky náhradních postupů.

 

26.6.2017 Schválení MCO Plánu

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 26. června 2017 schválil plán na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů - tzv. MCO plán. Tímto krokem byl dosažen významný milník k vytvoření jednotného trhu s elektřinou.

MCO Plán stanoví pravidla pro řízení a spolupráci mezi jednotlivými Nominovanými organizátory trhu s elektřinou (NEMO), definuje vztah s třetími stranami a dále také popisuje přechod stávajících iniciativ propojených denních a vnitrodenních trhů na jednotný propojený denní a vnitrodenní trh.

Schválená verze MCO Plánu (dostupné pouze v anglickém jazyce): MCO Plan.pdf

Vypracování MCO Plánu a jeho předložení národním regulačním úřadům je naplněním požadavků nařízení CACM (nařízení Komise EU 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení).

Tisková zpráva NEMO Committee.pdf (dostupná pouze v anglickém jazyce)

Tisková zpráva OTE

 

14.2.2017 Předložení konečných návrhů podmínek a metodik

V souladu s článkem 9 Nařízení Komise CACM, předložili dne 14. února 2017 nominovaní organizátoři trhu s elektřinou národním regulačním autoritám konečné návrhy podmínek a metodik, které byly připraveny ve spolupráci s příslušnými provozovateli přenosových soustav.

 

9.6.2016 Založení NEMO Committee; Předložení MCO plánu

Dne 14. dubna 2016 předložil výbor Nemo Committee, zastupující všech 19 NEMO z celé Evropy, národním regulátorům a agentuře ACER plán, který stanovuje postup, jak společně nastavit a vykonávat funkce Market Coupling Operátora (MCO Plán). MCO Plán stanoví pravidla pro řízení a spolupráci mezi jednotlivými NEMO a definuje vztah s třetími stranami. MCO Plán také popisuje přechod stávajících iniciativ propojených denních a vnitrodenních trhů na jednotný propojený denní a vnitrodenní trh, který představuje milník evropského cílového modelu na elektřinu.