Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Projekt XBID

XBID.png

Projekt XBID, neboli Cross-border Intraday Coupling, byl zahájen v roce 2012 s cílem vytvořit řešení pro vnitrodenní kontinuální obchodování na celoevropské úrovni a zvýšit tak celkovou efektivitu obchodování v rámci jednotného vnitrodenního trhu s elektřinou v EU.

Dne 1.10.2019 se uskutečnil workshop k plánovanému propojení vnitrodenních trhů v rámci tzv.  druhé vlny lokálních implementačních projektů. Následující prezentace obsahují slidy prezentované na této akci, dále soubor otázek a odpovědí poskytnutých během workshopu, a aktualizovaný informační balíček. Dokumenty jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.


Co je XBID

Tento projekt vznikl na základě společné iniciativy několika evropských energetických burz a provozovatelů přenosových soustav z 11 evropských zemí a navzdory jeho náročné realizaci se neustále vyvíjí. Mezi země momentálně zapojené nebo usilující o zapojení do projektu jmenovitě patří Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko a Švédsko.

Projekt reaguje na potřeby trhu vytvořením transparentního a efektivnějšího kontinuálního obchodního prostředí, které umožní účastníkům trhu snadno zobchodovat jejich vnitrodenní pozice napříč jednotlivými trhy EU a bez nutnosti explicitní alokace přenosové kapacity. 

Řešení je založeno na společném centrálním IT systému, spojující nabídky z lokálních obchodních systémů provozovaných nominovanými organizátory trhu s elektřinou, jakož i dostupné přenosové kapacity mezi obchodními zónami, poskytované provozovateli přenosových soustav. V rámci centrálního řešení mohou být objednávky zadané účastníky trhu v jedné zemi párovány s objednávkami zadanými účastníky trhu v jakékoli jiné zapojené zemi, pokud existuje dostupná přeshraniční kapacita pro přenos energie mezi dotčenými zónami. Řešení XBID podporuje jak implicitní, tak potenciálně i explicitní (na žádost vnitrostátních regulačních orgánů) kontinuální obchodování a je plně v souladu s cílovým modelem EU pro integrovaný vnitrodenní trh s elektřinou, který je stanoven v Nařízení komise 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM). Veřejný popis algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování je k dispozici (pouze v anglickém jazyce) zde:

V současné době projekt pokračuje jako jednotný vnitrodenní trh s elektřinou ('SIDC').

 

Historie

V roce 2017 došlo k dokončení technické části projektu XBID následované přípravami na zprovoznění a spuštění první vlny tzv. lokálních implementačních projektů (LIP). Dne 12. Června 2018 byla úspěšně spuštěna první vlna LIPů a o den později bylo dosaženo prvních výsledků. Jedná se konkrétně o následující země: Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Litva, Lotyšsko, Norsko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko a Švédsko. Tento krok představuje významný mezník v projektu a následuje několik let složitého a intenzivního vývoje a testování. Doplňující informace lze nalézt v následující tiskové zprávě.


Strany projektu dne 12.6.2019 oznámily úspěšný první rok provozu projektu, který se vyznačuje neustále se zvyšujícím počtem uzavřených obchodů a stabilním a robustním výkonem systému. Od spuštění první vlny v červnu 2018 bylo úspěšně uzavřeno více než 16 milionů obchodů. Podrobnější informace lze nalézt v následující tiskové zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce):


Každý lokální implementační projekt se skládá z jedné nebo více hranic či interkonektorů, jednoho nebo více provozovatelů přenosových soustav (TSO) a jednoho nebo více nominovaných organizátorů trhu. Hlavní cílem LIPu je rozdělení odpovědností jednotlivých stran, přizpůsobení lokálních mechanismů, jako jsou provozní procedury, vlastní systémy a smluvní rámec a zajištění připravenosti účastnit se testování v rámci projektu XBID.

Následující obrázek zobrazuje rozložení jednotlivých lokálních implementačních projektů k datu 29. 8. 2017.

Obrazek_1.png
Obrázek 1 - Mapa lokálních implementačních projektů

LIP 15


ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové soustavy v ČR a OTE, a.s. jako nominovaný organizátor trhu s elektřinou v ČR společně s obdobnými subjekty v Rakousku, Německu, Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku (jmenovitě se jedná o 50Hertz, APG, EPEX SPOT, EXAA, HUPX, MAVIR, Nord Pool, OPCOM, TenneT a Transelectrica) založili v květnu roku 2017 projekt LIP 15 a 17. srpna 2017 podepsali memorandum o porozumění ohledně jeho zřízení. Chorvatští (HOPS a CROPEX) a slovinští (ELES a BSP) partneři se k tomuto LIPu připojili v následujících měsících. Všechny strany projektu vyjádřily svůj zájem o realizaci kontinuálního přeshraničního obchodování a zavedení implicitního přidělování vnitrodenních přeshraničních přenosových kapacit na česko-německé, česko-rakouské, rakousko-maďarské, maďarsko-rumunské, maďarsko-chorvatské a chorvatsko-slovinské hranici. Hranice spadající do LIPu 15 jsou vidět na následujícím obrázku.

Obrazek_2.png
Obrázek 2 - Hranice spadající do LIP 15


Všechny strany se tímto krokem zároveň zavázaly aktivně přispívat k dosažení evropského vnitřního trhu s energií v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM). Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se LIP 15 připojil k SIDC v rámci druhé vlny spuštění.

 

LIP CZ-SK_HU-PL (LIP 17)

Nominovaní provozovatelé trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska zahájili v roku 2020 lokální implementační projekt (Local Implementation Project, LIP) LIP 17, který měl za úkol propojit vnitrodenní trhy s elektřinou v rámci jednotného vnitrodenního propojení (Single Intraday Coupling, SIDC, dříve známý jako projekt XBID). LIP 17 zahrnoval hranice mezi Slovenskem a Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem a také Slovenskem a Polskem.

Řídící výbor projektu SIDC schválil zřízení LIP 17 dne 7. července 2020. Projekt byl úspěšně spuštěn 29. listopadu 2022 v rámci tzv. čtvrté vlny rozšíření SIDC.