Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

SIDC

Jednotný vnitrodenní trh s elektřinou ('SIDC') představuje přeshraniční propojení jednotlivých vnitrodenních trhů v rámci celé Evropy. Zjednodušeně řečeno, kupující a prodávající elektrické energie (tzv. účastníci trhu) jsou schopni v rámci celé Evropy nepřetržitě obchodovat s elektřinou, a to i v průběhu dne, kdy je tato elektřina potřeba. Integrovaný vnitrodenní trh zvyšuje celkovou efektivitu vnitrodenního obchodování díky:

 • podpoře účinné hospodářské soutěže,
 • navýšení likvidity (tj. usnadnění rychlého nákupu a prodeje elektřiny bez vlivu na její cenu),
 • umožnění snadnějšího sdílení výrobních zdrojů v celé Evropě a
 • možnosti účastníků trhu snadněji reagovat na neočekávané změny ve spotřebě nebo na případné výpadky dodávek elektrické energie.

S vyšším množstvím obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární elektrárny, se zvyšuje i volatilita trhu. Účastníci trhu musí stále častěji obchodovat v co nejkratším čase před fyzickou dodávkou elektřiny. Je tomu tak proto, že pro účastníky trhu je stále obtížnější udržení rovnováhy po uzavření denního trhu (tj. dodávat správné množství energie). Dosažení vyrovnané pozice co nejblíže hodině dodávky je přínosné pro účastníky trhu i pro energetické systémy, a mimo jiné také přispívá ke snížení rezerv a tím i souvisejících nákladů.

SIDC je společná iniciativa nominovaných operátorů trhu s elektřinou ('NEMOs') a provozovatelů přenosových soustav ('TSOs'), která umožňuje kontinuální přeshraniční obchodování napříč Evropou. Jedná se o pokračování projektu XBID (tzv. Cross Border Intraday), který v červnu 2018 představil technické řešení pro vytvoření jednotného vnitrodenního trhu prostřednictvím platformy vnitrodenního kontinuálního obchodování. SIDC umožňuje integraci a rozšiřování energetických sítí v celé Evropě. Toto technické řešení bylo spuštěno 12. a 13. června 2018 ve 14 zemích Evropy a o rok později oznámily strany projektu úspěšný první rok provozu. Následující tiskové zprávy přibližují tyto události detailněji:

Projekt reagoval na potřeby trhu vytvořením transparentního a efektivnějšího kontinuálního obchodního prostředí, které umožňuje účastníkům trhu snadno zobchodovat jejich vnitrodenní pozice napříč jednotlivými trhy EU, a to bez nutnosti explicitní alokace přenosové kapacity.

Samotné technické řešení je založeno na společném IT systému:

 • s jednou sdílenou knihou pokynů (Shared Order Book, 'SOB'),
 • modulem pro řízení kapacity (Capacity Management Module, 'CMM') a
 • modulem pro přeshraniční přenos (Shipping Module, 'SM').

To znamená, že nabídky pro kontinuální párování zadané účastníky trhu v jedné zemi mohou být spárovány s nabídkami zadanými v jakékoli jiné zemi. Nabídky mohou být spárovány, pokud jsou zadány v rámci zemí projektu a pokud je splněna podmínka dostatečné přenosové kapacity.

Řešení podporuje:

 • implicitní kontinuální obchodování (tj. alokována je kapacita a elektrická energie) iexplicitní kontinuální obchodování (tj. alokována je pouze kapacita; tato možnost se poskytuje pouze na žádost vnitrostátních regulačních orgánů). Veřejný popis algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování je k dispozici v anglickém jazyce zde: 
 •  Public Description of the Continuous Trading Matching Algorithm

 

Detaily fungování SIDC naleznete pod tímto odkazem SIDC je v souladu s cílovým modelem EU pro integrovaný vnitrodenní trh uvedeným v Nařízení CACM.

 

Geografický rozsah SIDC

SIDC se rozšiřuje a bude rozšiřovat v jednotlivých vlnách. První vlny spuštění se v červnu 2018 zúčastnilo 14 zemí.

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se OTE, a.s., jako nominovaný organizátor trhu s elektřinou v ČR, a ČEPS, a.s., jako provozovatel přenosové soustavy v ČR, spolu s obdobnými subjekty v dalších šesti zemích Evropy, připojili k SIDC v rámci druhé vlny spuštění. Tím došlo k propojení 21 evropských zemí.

Dne 1. 10. 2019 se uskutečnil workshop k propojení vnitrodenních trhů v rámci tzv. druhé vlny spuštění, na kterém byly prezentovány následující dokumenty:

Spuštění první vlny v červnu 2018

Spuštění druhé vlny v listopadu 2019

Spuštění třetí vlny plánované na Q2 2021

Další plánované rozšíření SIDC

14 zemí

7 zemí

   

Rakousko

Bulharsko

Itálie

Slovensko

Belgie

Chorvatsko

 

Řecko

Dánsko

Česká republika

   

Estonsko

Maďarsko

   

Finsko

Polsko

   

Francie

Rumunsko

   

Německo

Slovinsko

   

Lotyšsko

     

Litva

     

Norsko

     

Nizozemsko

     

Portugalsko

     

Španělsko

     

Švédsko

     

Upravená verze SIDC (Release 2.0) byla spuštěna na konci října 2019. Přinesla následující funkcionality:

 • integraci dalších oblastí zahrnujících vždy pouze jedno NEMO do SIDC a
 • navýšení hloubky knihy sdílených pokynů (Shared Order Book, 'SOB'), z třiceti jedné až na sto pokynů.

V dubnu 2021 byla spuštěna nová verze SIDC (Release 3.1). Díky vylepšení systému je možné splnit povinnosti, které vyplývají z platné legislativy, zejména zveřejňování provozních dat. Nová verze také přispěla ke zlepšení každodenní použitelnosti systému.

V přiložené tabulce naleznete výčet zemí, které se zúčastnily spuštění v prvních dvou vlnách a plánují se zúčastnit třetí, čtvrté a páté vlny spuštění.

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav úzce spolupracují na efektivním a úspěšném provozu SIDC.

 

Informace o trhu

0cb3d439-bb46-4c56-9c5d-2f8144f2fc4c.png

Parametry obchodování na vnitrodenním trhu jsou uvedené zde.

Budoucí vývoj

Obrázek 1 – ukončené a plánované vlny rozšíření SIDC (dostupné na stránkách NEMO Committee zde)

Parametry obchodování na vnitrodenním trhu jsou uvedené zde.

Budoucí vývoj

Vývoj SIDC je důležitý pro všechny strany (NEMOs a TSOs) zapojené do projektu. Zde uvádíme seznam kroků budoucího vývoje za účelem rozšíření a zlepšení účinnosti SIDC:

 1. Rozšířit funkčnost řešení o ztráty na kabelech High-Voltage Direct Current ('HDVC').
 2. Integrace oceňování kapacit mezi zónami prostřednictvím aukcí v souladu s rozhodnutím ACER o zavedení jednotné metodiky pro Stanovení vnitrodenních mezioblastních cen.
 3. Plánovaná je implementace tzv. cross-product matching functionality. To umožní vzájemné obchodování různých produktů (například tedy párování 15 a 60 minutových nabídek).
 4. V dlouhodobějším horizontu je nutné zabývat se také alokací na bázi výpočtu kapacity založené na fyzikálních tocích (metoda Flow-Based) a nestandardními vnitrodenními produkty.