Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

15min. produkty na denním trhu s elektřinou

Na základě Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou) a vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou došlo k 1. 7. 2024 k zavedení 15minutové obchodní a zúčtovací periody vČR s výjimkou denního trhu s elektřinou. 

V současné době jsou na denním trhu s elektřinou k dispozici pouze produkty s hodinovým rozlišením, neboť zavedení 15minutových produktů na denním trhu s elektřinou propojeném v rámci jednotného denního trhu s elektřinou (SDAC) je podmíněno koordinovaným zavedením této periody na celoevropské úrovni. Zavedení produktů s 15minutovou granularitou se dle současného plánování projektu SDAC očekává na konci Q1/2025 v rámci společného přechodu na 15minutové produkty napříč všemi tržními oblastmi s výjimkou Irska.  OTE, a.s. je nyní spolu s ostatními nominovanými organizátory trhu s elektřinou (NEMO) a provozovateli přenosových soustav (TSO) ve fázi intenzivních příprav a společného testování Testování pro účastníky trhu očekávámeke konci 2024/ začátku 2025. 

Při přípravě zavedení 15minutových produktů je kladen důraz na zachování funkčního a dostatečně robustního denního trhu, který tak bude i nadále naplňovat očekávání a nároky účastníků. Přechod na 15minutové produkty umožní lepší přizpůsobení se rychlým změnám v poptávce a nabídce elektřiny. To je zvláště důležité pro vyrovnání výkyvů způsobených proměnlivými obnovitelnými zdroji energie, jako jsou větrné a solární elektrárny. Zkrácení granularity produktů je také spojeno s přesnějším plánováním a vyrovnáváním výroby a spotřeby elektřiny, což vede ke snížení odchylek a zlepšení stability elektrizační soustavy. A v neposlední řadě můžeme očekávat i efektivnější využití dostupných zdrojů a snížení potřeby nákladných vyrovnávacích opatření, což může v konečném důsledku vést ke snížení nákladů pro koncové spotřebitele. 

O vývoji a dalším plánování projektu zavedení 15minutových projektu na denní trh s elektřinou budeme účastníky trhu průběžně informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Dokumentaci k přechodu na 15 min interval naleznete zde.