Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Spolupráce mezi NEMOs

9f0854e7-a561-4b0d-8880-21251b05467c.png

Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM), ukládá mimo jiné povinnost jmenovat v každém členském státě EU tzv. nominovaného organizátora trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO'). Nominovaný organizátor trhu je odpovědný za kontinuální provozování a jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů s elektřinou. Společnost OTE, a.s. splnila kritéria stanovená článkem 6 Nařízení CACM a byla jmenována nominovaným organizátorem trhu v České republice.

Aby bylo možné propojit jednotlivé denní a vnitrodenní trhy v EU, je nezbytná spolupráce mezi všemi evropskými nominovanými organizátory trhu s elektřinou. Koordinací tohoto úkolu se zabývá tzv. NEMO Committee. Tento výbor je platformou pro přípravu implementace požadavků plynoucích z Nařízení CACM a pro vytváření funkčního rámce pro jednotný evropský trh s elektřinou.

Více informací o NEMO Committee a jeho roli v propojování trhů s elektřinou najdete zde: www.nemo-committee.eu nebo zde: www.linkedin.com/company/nemo-committee/.

MCO Plán

Nominovaným organizátorům trhu s elektřinou vznikla dle článku 7 Nařízení CACM povinnost předložit plán na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů ('MCO Plan'). MCO Plan byl NEMOs dne 14. dubna 2016 společně předložen ke schválení všem regulačním orgánům (National Regulatory Authority, 'NRA') a Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Dne 20. června 2017 byl MCO Plan jednomyslně schválen všemi národními regulačními orgány. Plán zahrnuje především tyto body:

  • Stanovení zásad spolupráce mezi všemi NEMOs a zřízení platformy pro spolupráci, NEMO Committee, s jejími úlohami a povinnostmi;
  • Návrh smluv pro spolupráci mezi jednotlivými NEMOs;
  • Formální přijetí technického řešení PCR jako základu pro efektivní sjednocení denního trhu ('SDAC') dle článku 36 Nařízení CACM;
  • Formální přijetí technického řešení XBID jako základu pro efektivní sjednocení vnitrodenního trhu ('SIDC') dle článku 36 Nařízení CACM;
  • Podrobný popis a navrhovaný harmonogram pro implementaci SDAC a SIDC;
  • Roli a úkoly NEMOs pro nakládání s daty a fungování algoritmu pro denní a vnitrodenní trh;
  • Vyhodnocení očekávaných dopadů výkonu MCO funkcí dle článku 3 Nařízení CACM pro samotného NEMO, i pro trh obecně.

MCO Plan je možné stáhnout z webových stránek NEMO Committee zde.

Metodologie předložené podle čl. 9 Nařízení CACM

V následující tabulce je seznam podmínek či metodik navržených společně nominovanými organizátory trhu s elektřinou, NEMOs, a provozovateli přenosové soustavy (Transmission System Operators, 'TSOs'), dle článku 9, odstavce 6 Nařízení CACM. Všechny návrhy byly předmětem veřejné konzultace dle článku 12 Nařízení CACM a na jejich schvalování se společně podílely národní regulační orgány a agentura ACER.

Metodologie Předloženo Žádost o pozměňovací návrh Schváleno
Metodika algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování v souladu s čl. 37 odst. 5 a čl. 37 odst. 1 Nařízení CACM (Metodika algoritmů) Všemi NEMO dne 14. února 2017

Všemi NRA dne 24. července 2017

Dne 30. ledna 2018 eskalován na ACER a v květnu 2018 proveden veřejný konzultační proces agenturou ACER

ACER dne 24. července 2018
Metodika produktů, které mohou NEMO zahrnout do jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v souladu s čl. 40 a čl. 53 Nařízení CACM (Metodika produktů) Všemi NEMO dne 14. února 2017 Všemi NRA dne 14. srpna 2017 Všemi NRA dne 24. ledna 2018
Metodika náhradních postupů v souladu s čl. 36 odst. 3 Nařízení CACM Všemi NEMO dne 17. února 2017 Všemi NRA dne 25. července 2017 Všemi NRA dne 24. ledna 2018
Metodika harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen, které mají být použity ve všech nabídkových zónách, které se účastní jednotného denního a vnitrodenního propojování trhů (Maximální a minimální ceny), v souladu s čl. 41 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 Nařízení CACM Všemi NEMO dne 17. února 2017 Dne 2. srpna 2017 eskalován na ACER a 24. srpna 2017 proveden veřejný konzultační proces agenturou ACER ACER dne 14. listopad 2017

Tabulka 1 - Metodologie předložené podle čl. 9 Nařízení CACM


Odkazy na jednotlivé metodiky lze najít v příslušné sekci na webových stránkách výboru NEMO Committee.