Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

SDAC

Několik statistických údajů na úvod[1]

 • 98,6 % spotřeby EU je od roku 2021 propojeno v rámci tzv. market couplingu1531TWh zobchodované elektřiny za rok 2020, o 3% více než v předchozím roce
 • Průměrná denní hodnota uzavřených obchodů 200 mil. €
 • 17 minut k vyřešení složitého optimalizačního problému

Cílem propojení denních trhů je vytvoření jednotného denního trhu s elektřinou (Single Day-Ahead Coupling, 'SDAC') v rámci celé Evropy. Integrovaný denní trh zvýší celkovou efektivitu obchodování díky podpoře účinné hospodářské soutěže, navýšení likvidity a umožnění efektivnějšího využívání výrobních zdrojů v celé Evropě.

SDAC přiděluje omezenou přeshraniční přenosovou kapacitu nejefektivnějším způsobem propojením trhů s elektřinou z různých regionů Evropy pomocí jednotného algoritmu, přičemž současně zohledňuje omezení na přeshraničním spojení a tím maximalizuje přínos.

Jedná se o iniciativu, která od roku 2020 zahrnuje 27 zemí, 61 nabídkových zón, 16 nominovaných organizátorů trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO') a 35 provozovatelů přenosových soustav (Transmission System Operator, 'TSO'). SDAC v rámci implementace Nařízení CACM umožňuje přeshraniční obchodování napříč Evropou prostřednictvím implicitních aukcí dodávek elektřiny na následující den.

SDAC spoléhá na řešení Price Coupling of Regions ('PCR') vyvinutého a spravovaného skupinou 9 energetických burz. Projekt PCR je otevřen i ostatním evropským energetickým burzám, které mají zájem se připojit. Podrobnější informace lze najít v následujících prezentacích.


PCR řešení je založeno na třech základních principech, a to použití jednotného algoritmu, spolehlivý provoz a individuální zodpovědnost energetických burz.

 • Jednotný algoritmus umožní stanovení spravedlivých a transparentních cen elektřiny na denním trhu v celé Evropě a sald jednotlivých pozic. Algoritmus je vyvíjen s ohledem na specifika jednotlivých evropských trhů s elektřinou. Důsledkem bude optimalizace celkového společenského přínosu a zvýšení transparentnosti.
 • PCR proces je založen na decentralizovaném sdílení dat prostřednictvím spolehlivého systému.
 • Komponenty PCR Matcher a Broker umožňují výměnu anonymních nabídek a přeshraničních omezení mezi burzami tak, aby bylo možné vypočítat ceny jednotlivých oblastí, jakož i ostatní referenční ceny a sald mezi jednotlivými oblastmi pro všechny zúčastněné země.


Projekt je uznán v rámci schváleného MCO plánu (více informací v rámci sekce All NEMO Cooperation) jako výchozí řešení pro implementaci jednotného denního trhu s elektřinou. S řešením je v této chvíli také počítáno pro implementaci vnitrodenních aukcí.

Rozšíření MRC o Řecko prostřednictvím propojovacího vedení HDVC mezi Itálií a Řeckem proběhlo úspěšně v prosinci 2020. V říjnu 2021 byla do SDAC připojena také rumunsko-bulharská hranice.

Do června 2021 existovaly dva paralelní a v rámci implementace nařízení CACM rovnocenné projekty: Multi Regional Coupling ('MRC') a 4M Market Coupling ('4M MC'). Plným tržním propojením těchto projektů dne 17. června 2021 byl završen tzv. DE-AT PL_4M MC projekt, jinak také Interim Coupling Project ('ICP'). V rámci ICP byla zavedena implicitní alokace kapacit založená na NTC metodě na 6 hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT a HU-AT hranice).

Na dokončení ICP bude v roce 2022 navazovat implementace propojení trhů v rámci projektu Core FB MC založeného na metodě Flow-Based, který je stanovený v Nařízení CACM jako cílové řešení propojení trhů v rámci Evropy.

SDAC.png

 

 

 

Obrázek 1 – země zapojené ve SDAC k říjnu 2021 (dostupný na stránkách NEMO Committee zde)

Jak funguje SDAC

Jednotný denní trh vyžaduje poskytnutí vstupů od všech zúčastněných NEMO a TSO, a to konkrétně nabídky, přeshraniční kapacity a omezení sítě. Dále vyžaduje vzájemné spojení těchto vstupů pomocí jednotného algoritmu a konečnou validaci a odeslání výstupů, kterými jsou uzavřené obchody, ceny vypořádání a naplánované dodávky. Tyto postupy probíhají v přesných časových intervalech a zajišťují optimální ekonomické řešení a vysoký výkon.

Pro výpočet cen elektřiny v celé Evropě a pro implicitní alokaci přeshraniční kapacity se v SDAC používá jednotný algoritmus PCR EUPHEMIA.

Algoritmus PCR EUPHEMIA je aplikovaným IT řešením pro jednotný denní trh s elektřinou, tak jak jej definuje nařízení CACM [2]

Více informací k výpočetnímu algoritmu EUPHEMIA najdete zde.

Dále byl algoritmus EUPHEMIA navržen i v rámci SIDC jako technické řešení pro vnitrodenní aukce, které stanoví ceny přeshraniční kapacity, jak je zmíněno výše. Více o projektu zde.

Budoucí vývoj

Algoritmus EUPHEMIA se neustále vyvíjí s cílem podpořit další rozšiřování propojení trhů a vyšší kvalitu výkonu. Mezi hlavní aspekty vývoje algoritmu patří zejména následující:

 • Geografická rozšíření a přirozený růst trhu
 • Požadavky CACM na algoritmus: přiměřený výkon, škálovatelnost a opakovatelnost
 • Přechod z NTC metody na výpočet kapacity pomocí Flow-Based metody
 • Nové požadavky NEMO a TSO
 • Změny topologie
 • Zavádění 15min periody obchodování

 

V roce 2019 proto vznikl jako společná iniciativa NEMOs a TSOs tzv. Euphemia Lab. Jedná se o výzkumný program (research & development), kde zkoumají různé možnosti zlepšení fungování algoritmu, přičemž výzkum zahrnuje jak základní heuristiku (software), tak hardware - architekturu, či design trhu vč. produktů. Souhrnně lze říci, že v Euphemia Lab se zkoumají možná řešení pro zlepšení cílových indikátorů; prioritou je naplňování požadavků určených v nařízení CACM. Mezi začátkem zkoumání a následným zavedením do produkčního využití, uplyne většinou minimálně rok – což je dáno zejména potřebou nové funkcionality a vylepšení důkladně otestovat. O výsledcích výzkumu jsou pravidelně informovány regulační orgány, agentura ACER a zúčastněné strany.


[1] CACM Annual Report 2020, dostupné zde: https://www.nemo-committee.eu/sdac

[2] Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení ('Nařízení CACM')