Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

CORE FB MC

CORE FB MC

Cílem projektu Core Flow-Based Market Coupling je vývoj a implementace propojení denních trhů pomocí metody Flow-Based napříč celým Core regionem pro výpočet kapacity (Core Capacity Calculation Region, 'Core CCR'), a to v rámci jednotného propojení denních trhů ('SDAC').

Core region pro výpočet kapacity se v souladu s rozhodnutím ACER 06/2016 skládá z hranic nabídkových zón mezi následujícími členskými státy EU: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Metoda výpočtu kapacity založené na fyzikálních tocích

Postup výpočtu kapacity založené na fyzikálních tocích (metoda Flow-Based) představuje metodu, ve které jsou fyzikální limity sítě založeny na dostupných kapacitách na kritických síťových prvcích a distribučních faktorech přenosu energie, které jsou definovány pro každý kritický prvek a každou nabídkovou zónu v rámci Core CCR.

Tyto faktory popisují, jak změna salda (rozdíl importu a exportu) každé nabídkové zóny mění tok energie přes každý jednotlivý kritický prvek. Výpočtový algoritmus poté hledá optimální energetické toky mezi jednotlivými nabídkovými zónami. Ve srovnání se současnou NTC metodou výpočtu přeshraniční kapacity metoda FB navyšuje celkový společenský přínos. Metoda FB je sofistikovanější, zohledňuje více parametrů a optimalizačních podmínek, a proto lépe odráží reálné podmínky sítě.

Metoda výpočtu kapacity založené na fyzikálních tocích je vyžadována podle čl. 20 Nařízení Komise 2015/1222, kterým se stanoví pokyny pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM), a představuje důležitou součást evropského cílového modelu.

 

Historie projektu

V květnu 2015 provozovatelé přenosových soustav v oblasti CWE (Belgie, Francie, Nizozemska a německo-rakousko-lucemburské nabídkové zóny) úspěšně implementovali metodu Flow-Based.

Na základě rozhodnutí agentury ACER 06/2016 o návrhu provozovatelů přenosové soustavy (Transmission System Operator, 'TSO') na stanovení regionů pro výpočet kapacity byl v červnu 2016 vytvořen Core CCR.

V září 2017 byla na základě čl. 20 Nařízení CACM předložena národním regulačním orgánům (National Regulatory Autority, 'NRA') k přijetí metodika pro výpočet kapacity založené na fyzikálních tocích, kterou společně vypracovali všichni TSOs z regionu Core. V dubnu 2018 byla metodika vrácena se žádostí o úpravu. O dva měsíce později TSOs tuto metodiku znovu předložili. Vnitrostátní regulační orgány nakonec nedosáhly jednomyslného rozhodnutí. Došlo k eskalaci na agenturu ACER a metodika byla v konečné podobě zveřejněna v únoru 2019.

V dubnu 2019 strany zapojené do projektu úspěšně dokončily popis řešení pro implementaci propojení trhů, tedy dokument obsahující popis celého běžného procesu obchodování v rámci propojení denních trhů pomocí metody FB, včetně otázky přeshraničního přenosu, výběru a kumulace příjmů z přetížení, IT infrastruktury, datové komunikace, atd.

Před spuštěním projektu do provozu je třeba dosáhnout několika důležitých milníků:

  • Návrh procedur – návrhy standardních, záložních, náhradních a rollback procedur,
  • Simulace a validace – testy provedené v testovacím prostředí výpočetního algoritmu,
  • Externí paralelní běh – testování v reálném čase provedené porovnáním výsledků současné metody výpočtu NTC a metody FB za období šesti měsíců,
  • Externí implementace – návrh, vývoj a implementace lokálních IT systémů jednotlivých účastníků projektu,
  • Konečné testování propojení trhů – velké množství testů provedených před uvedením projektu do provozu.

 

Dne 8. června 2022 proběhl úspěšný go-live projektu, více informací je k dispozici v tiskové zprávě.


Informace o projektu lze také najít v oficiální sekci projektu, která je součástí webových stránek JAO dostupných zde.


Záznamy webinářů projektu Core jsou k dispozici níže:

Záznam webináře Úvod do Core Flow-Based Market Coupling ze dne 22. listopadu 2021

Záznam webináře Core Flow-Based Operational Readiness Webinar ze dne 22. března 2022