Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

SDAC

Cílem propojení denních trhů je vytvoření jednotného denního trhu s elektřinou (Single Day-Ahead Coupling, 'SDAC') v rámci celé Evropy. Integrovaný denní trh zvýší celkovou efektivitu obchodování díky podpoře účinné hospodářské soutěže, navýšení likvidity a umožnění efektivnějšího využívání výrobních zdrojů v celé Evropě.

SDAC přiděluje omezenou přeshraniční přenosovou kapacitu nejefektivnějším způsobem propojením trhů s elektřinou z různých regionů Evropy pomocí jednotného algoritmu, přičemž současně zohledňuje omezení na přeshraničním spojení a tím maximalizuje přínos.

Jedná se o iniciativu mezi 17 nominovanými organizátory trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO') a 34 provozovateli přenosových soustav (Transmission System Operator, 'TSO'), která v rámci implementace Nařízení CACM umožňuje přeshraniční obchodování napříč Evropou prostřednictvím implicitních aukcí dodávek elektřiny na následující den.

SDAC spoléhá na řešení Price Coupling of Regions ('PCR') vyvinutého a spravovaného skupinou 9 energetických burz. Projekt PCR je otevřen i ostatním evropským energetickým burzám, které mají zájem se připojit. Podrobnější informace lze najít v následujících prezentacích.


PCR řešení je založeno na třech základních principech, a to použití jednotného algoritmu, spolehlivý provoz a individuální zodpovědnost energetických burz.

 • Jednotný algoritmus umožní stanovení spravedlivých a transparentních cen elektřiny na denním trhu v celé Evropě a sald jednotlivých pozic. Algoritmus je vyvíjen s ohledem na specifika jednotlivých evropských trhů s elektřinou. Důsledkem bude optimalizace celkového společenského přínosu a zvýšení transparentnosti.
 • PCR proces je založen na decentralizovaném sdílení dat prostřednictvím spolehlivého systému.
 • Komponenty PCR Matcher a Broker umožňují výměnu anonymních nabídek a přeshraničních omezení mezi burzami tak, aby bylo možné vypočítat ceny jednotlivých oblastí, jakož i ostatní referenční ceny a sald mezi jednotlivými oblastmi pro všechny zúčastněné země.


Projekt je uznán v rámci schváleného MCO plánu (více informací v rámci sekce All NEMO Cooperation) jako výchozí řešení pro implementaci jednotného denního trhu s elektřinou. S řešením je v této chvíli také počítáno pro implementaci vnitrodenních aukcí.

Rozšíření MRC o Řecko prostřednictvím propojovacího vedení HDVC mezi Itálií a Řeckem proběhlo úspěšně v prosinci 2020.Do června 2021 existovaly dva paralelní a v rámci implementace nařízení CACM rovnocenné projekty: Multi Regional Coupling ('MRC') a 4M Market Coupling ('4M MC'). Plným tržním propojením těchto projektů dne 17. června 2021 byl završen tzv. DE-AT PL_4M MC projekt, jinak také Interim Coupling Project ('ICP'). V rámci ICP byla zavedena implicitní alokace kapacit založená na NTC metodě na 6 hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT a HU-AT hranice).

Na dokončení ICP bude v roce 2022 navazovat implementace propojení trhů v rámci projektu Core FB MC založeného na metodě Flow-Based, který je stanovený v Nařízení CACM jako cílové řešení propojení trhů v rámci Evropy.

Před konečným propojením trhů v rámci projektu CORE FB MC se ve čtvrtém čtvrtletí 2021 očekává také připojení rumunsko-bulharské hranice do SDAC.

sdac.png

 

Obrázek 1 – země zapojené ve SDAC k 17. červnu 2021 (dostupný na stránkách NEMO Committee zde)


Jak funguje SDAC

Jednotný denní trh vyžaduje poskytnutí vstupů od všech zúčastněných NEMO a TSO, a to konkrétně nabídky, přeshraniční kapacity a omezení sítě. Dále vyžaduje vzájemné spojení těchto vstupů pomocí jednotného algoritmu a konečnou validaci a odeslání výstupů, kterými jsou uzavřené obchody, clearingové ceny a naplánované dodávky. Tyto postupy probíhají v přesných časových intervalech a zajišťují optimální ekonomické řešení a vysoký výkon.

V SDAC se používá pro výpočet cen elektřiny v celé Evropě a pro implicitní alokaci přeshraniční kapacity jednotný algoritmus PCR EUPHEMIA.

 

Více informací k výpočetnímu algoritmu EUPHEMIA lze nalézt pod tímto odkazem.


Informace o SDAC trhu

Statistické údaje jsou uvedeny v následujících bodech.

 • 95 % spotřeby EU je propojeno v rámci market couplingu
 • 1 500 TWh / rok propojeno do jednoho tržního řešení
 • Průměrná denní hodnota uzavřených obchodů je 200 mil. €
 • 12 minut k vyřešení složitého optimalizačního problému

 

Budoucí vývoj

PCR EUPHEMIA do značné míry vyhovuje požadavkům CACM a konečným cílem je dokončení implementace SDAC a zajištění plného souladu s Nařízením CACM. Dále byl algoritmus EUPHEMIA jako „stávající řešení“ navržen i v rámci SIDC pro provádění vnitrodenních aukcí pro stanovení ceny přeshraniční kapacity. Více o projektu zde. PCR EUPHEMIA je kontinuálně aktualizována a vyvíjena s cílem podpořit další rozšiřování propojení trhů a vyšší kvalitu výkonu. Mezi hlavní aspekty vývoje algoritmu patří zejména následující:

 • Geografická rozšíření a přirozený růst trhu
 • Přechod z NTC metody na výpočet kapacity pomocí Flow-Based metody
 • Požadavky CACM na algoritmus (přiměřený výkon, škálovatelnost a opakovatelnost)
 • Nové požadavky NEMO a TSO
 • Změny topologie

Výzkum byl zahájen prostřednictví tzv. Euphemia-Lab. Program výzkumu a vývoje je společnou iniciativou NEMO a TSO s pravidelným reportováním kontrolním institucím a zúčastněným stranám. Program výzkumu a vývoje spočívá ve zkoumání možných řešení pro zlepšení cílových KPI. Prioritou je zlepšení požadavků daných Nařízením CACM a nejproblematičtější příčiny numerických problémů v algoritmu EUPHEMIA. Je třeba poznamenat, že výzkum na dané téma trvá nejméně 6 měsíců a následná implementace do výroby trvá nejméně jeden rok.