Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezjištěno VO VYR MOP MOO nezjištěno
Leden 106 510 2 065 7 095 96 824 526 18 3 425 102 555 512 2 386 1 064 45 335 49 966 7 759
Únor 27 722 61 478 27 181 2 2 93 27 625 2 63 115 4 622 22 548 374
Březen 30 671 83 497 30 084 7 2 87 30 576 6 67 108 5 032 24 994 470
Duben 30 401 115 481 29 798 7 2 127 30 266 6 85 125 5 463 24 294 434
Květen 30 345 52 436 29 856 1 0 51 30 293 1 41 67 5 214 24 714 309
Červen 36 745 57 488 36 200 0 1 76 36 668 0 66 72 5 920 30 109 578
Červenec 33 513 109 563 32 834 7 0 125 33 381 7 99 92 6 117 26 699 506
Srpen 30 310 56 557 29 694 3 0 70 30 237 3 54 131 5 727 24 084 314
Září 37 248 56 426 36 757 9 1 67 37 173 7 58 69 6 117 30 499 505
Říjen 55 402 179 1 112 54 098 13 0 268 55 123 11 178 118 6 410 45 416 3 280
Listopad 362 274 285 3 455 358 531 3 0 449 361 822 3 342 350 14 540 326 132 20 910
Prosinec 228 336 151 2 804 225 378 3 0 222 228 111 3 164 349 17 139 196 272 14 412
Celkem rok 1 009 477 3 269 18 392 987 235 581 26 5 060 1 003 830 561 3 603 2 660 127 636 825 727 49 851
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele (v případě, že je na jednom EAN OPM k jednomu dni více paralelních vyhodnocených změn dodavatele, je toto považováno za jednu změnu dodavatele),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření dle vyhlášky 82/2011 Sb. na:
  A = průběhové měření s denním odečtem,
  B = průběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření,
  dopočtová=místa určená k evidenci ztrát v síti,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin:
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezjištěno = OPM, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (číslo je shodné s počtem změn na dopočtových OPM v rozdělení dle typu měření),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie odběru:
  VO = velkoodběr,
  VYR = výroba,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7,
  nezjištěno = dopočtová OPM a dále OPM, u kterých distributor neuvedl kategorii odběru a distribuční sazbu, ztoho důvodu u OPM není možné kategorii odběru určit.
Poznámka: Údaje v tabulce nezohledňují případy, kdy po dokončení procesu změny dodavatele je u OPM původní a nový dodavatel identický, kromě případů, kdy odběrné místo přešlo z režimu „dodavatel poslední instance“ do režimu „standardní dodávka“, přičemž dodávku elektřiny v obou režimech zajišťuje stejný dodavatel elektřiny. Případy, kdy došlo ke změně subjektu zúčtování, aniž by došlo ke změně dodavatele, případně kdy došlo k prodloužení dodávky stávajícího dodavatele, nejsou považovány za změnu dodavatele a v tabulce nejsou zahrnuty.