Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezjištěno VO VYR MOP MOO nezjištěno
Leden 182 020 3 672 11 476 166 252 620 22 6 167 175 218 613 4 422 1 448 75 242 92 497 8 411
Únor 60 169 360 1 506 58 294 9 1 617 59 543 8 495 264 13 340 44 021 2 049
Březen 37 375 144 861 36 365 5 0 169 37 201 5 136 227 8 401 27 592 1 019
Duben 32 809 169 1 037 31 596 7 2 259 32 542 6 205 329 7 516 23 995 764
Květen 28 447 125 863 27 455 4 0 142 28 301 4 113 396 6 302 21 273 363
Červen 23 543 63 869 22 602 9 0 73 23 461 9 58 494 5 252 17 465 274
Červenec 22 246 140 989 21 110 7 3 215 22 021 7 176 541 6 130 15 154 245
Srpen 22 606 72 891 21 642 1 0 71 22 534 1 51 548 4 821 17 181 5
Září 30 556 84 1 063 29 405 4 2 101 30 449 4 79 552 6 322 23 594 9
Říjen 32 617 130 1 485 30 973 29 0 130 32 458 29 103 656 5 191 26 626 41
Listopad 26 865 100 1 316 25 427 22 0 102 26 742 21 74 683 5 851 20 226 31
Prosinec 20 045 71 1 145 18 812 17 1 82 19 945 17 66 556 4 763 14 641 19
Celkem rok 519 298 5 130 23 501 489 933 734 31 8 128 510 415 724 5 978 6 694 149 131 344 265 13 230
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele (v případě, že je na jednom EAN OPM k jednomu dni více paralelních vyhodnocených změn dodavatele, je toto považováno za jednu změnu dodavatele),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření dle vyhlášky 82/2011 Sb. na:
  A = průběhové měření s denním odečtem,
  B = průběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření,
  dopočtová=místa určená k evidenci ztrát v síti,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin:
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezjištěno = OPM, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (číslo je shodné s počtem změn na dopočtových OPM v rozdělení dle typu měření),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie odběru:
  VO = velkoodběr,
  VYR = výroba,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7,
  nezjištěno = dopočtová OPM a dále OPM, u kterých distributor neuvedl kategorii odběru a distribuční sazbu, ztoho důvodu u OPM není možné kategorii odběru určit.
Poznámka: Údaje v tabulce nezohledňují případy, kdy po dokončení procesu změny dodavatele je u OPM původní a nový dodavatel identický, kromě případů, kdy odběrné místo přešlo z režimu „dodavatel poslední instance“ do režimu „standardní dodávka“, přičemž dodávku elektřiny v obou režimech zajišťuje stejný dodavatel elektřiny. Případy, kdy došlo ke změně subjektu zúčtování, aniž by došlo ke změně dodavatele, případně kdy došlo k prodloužení dodávky stávajícího dodavatele, nejsou považovány za změnu dodavatele a v tabulce nejsou zahrnuty.