Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Novinky roku 2014

  • 7.11.2014

 

Problém s podpisovou komponentou v Mozille Firefox 33.0

V nové verzi Mozilly Firefox 33.0 byla neočekávaně odstraněna komponenta, která byla doposud využívána v CS OTE pro podepisování certifikátem. Pokud jste aktualizovali prohlížeč na tuto novou verzi (případně k tomu došlo automaticky), do portálu se pouze přihlásíte, nebude možné podepsat žádnou změnu. Řešením je buď dočasné zakázání aktualizací v Mozille Firefox a downgrade na verzi 32.0, nebo prozatímní používání Internet Exploreru. Pokud byste potřebovali technickou pomoc, kontaktujte nás e-mailem na poze@ote-cr.cz nebo na telefonním čísle 296 579 330.

Momentálně pracujeme na externí podpisové komponentě pro softwarové certifikáty, aby bylo možné používat také verze Mozilly Firefox následující po 32.0. Jakmile dojde k nasazení této úpravy, informaci opět zveřejníme v POZE Aktualitách.

 

 

  • 1.11.2014

 

Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb). Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2014 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Změnit podporu. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2015 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis. Ověřit korektní provedení změny si můžete také dotazem na poze@ote-cr.cz.

Zdroje uplatňující podporu KVET si do 30. 11. 2014 mohou také zvolit tarif provozních hodin na následující rok.

Pokud nebudete chtít zvolenou formu podpory měnit, nemusíte stávající nárok nijak aktualizovat.

Jestliže výrobna, u které požadujete pro rok 2015 odlišnou formu podpory, obsahuje více jednotlivých zdrojů, kontaktujte nás prostřednictvím reklamace nebo na zákaznické lince.

 

  • 29.9.2014

 

Vážení výrobci, pro usnadnění vaší práce s portálem CS OTE byly v měsíci záři zavedeny dvě novinky:

1) e-mailové upozornění o vystavení zúčtovacího dokladu
Pokud jste zprávu v tomto měsíci neobdrželi, zkontrolujte prosím správnost e-mailové adresy uvedené u vaší osoby v Kmenových datech. Vzhledem k tomu, že e-mail obsahuje také přímý odkaz na portál, doporučujeme v antispamovém filtru povolit přijímání zpráv z adresy poze@ote-cr.cz.

2) automatické nahrání následného certifikátu
Po obnově certifikátu PostSignum s IČ již není ve většině případů nutné tento certifikát nahrát ručně. Přiřazení k vašemu účtu v CS OTE proběhne automaticky následující den po obnově - za předpokladu, že je certifikát správně nainstalován, se tedy poté budete moci rovnou přihlásit.

 

  • 1.8.2014

 

V důsledku novely č. 310/2013 Sb. zákona č. 165/2012 Sb. byly zahájeny pravidelné měsíční kontroly týkající se transparentnosti příjemců podpory. Každá kontrola obnáší i ověření aktuální právní formy vaší společnosti nebo osoby v Obchodním rejstříku ČR (OR), v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) a v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).

Pokud se vám při zadávání výkazu zobrazí hlášení „Pro zvolené období ještě není možné zadat výkaz. Prosíme, zkuste to později.“, nebyla kontrola vašich údajů ještě dokončena a výkaz bude možné zadat až po jejím provedení.

 

  • 14.5.2014

 

Upozorňujeme výrobce energie z podporovaných zdrojů s právní formou akciové společnosti nebo evropské společnosti a zahraniční výrobce na ustanovení o transparentnosti* zákona č. 165/2012 Sb., účinného od 1. 7. 2014.

Na základě těchto ustanovení se podpora nevztahuje na elektřinu či teplo vyrobené výrobcem, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

Výjimky: podle novely zákona č. 165/2012 Sb. se ustanovení nebude vztahovat na výrobce, který vyrábí elektřinu z bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Dále se ustanovení nebude vztahovat na výrobce, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce (dle zákona o obcích).

V případě, že výrobci, na které se ustanovení o transparentnosti *zákona č. 165/2012 Sb. vztahuje, nesplní zákonem stanovené podmínky do 1. 7. 2014, nebude jim za energii vyrobenou po tomto termínu podpora zúčtována a vyplacena.

Zaknihování akcií bude OTE, a.s., kontrolovat přímo v systému Centrálního depozitáře. Pro splnění podmínek je nutné zaknihovat 100 % akcií základního kapitálu. Informace o postupu zaknihování akcií můžete získat na webových stránkách Centrálního depozitáře.

Čestné prohlášení zahraničního výrobce je třeba předložit v písemné podobě s ověřeným podpisem statutárního zástupce, nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem statutárního zástupce (podle zákona č. 227/2000 Sb.). Vzor čestného prohlášení a postup předložení v elektronické podobě bude zahraničním výrobcům zaslán e-mailem na vyžádání.

*§4 odst.(6) písm. c), §5 odst.(7), §6 odst.(5), §24 odst.(6) písm. e), §25 odst.(6), §30 odst.(5) písm. c) a §37 odst.(4).

 

  • 30.1.2014

 

Do sekce „POZE –> Informace o podpoře“ byla přidána stránka se základními informacemi o podpoře KVET v systému CS OTE.

 

  • 7.1.2014

 

Vážení výrobci, z důvodu velké vytíženosti bude zákaznická linka v provozu také v sobotu 11. ledna 2014, ve standardní pracovní době od 8:30 do 16:30. Pokud tedy budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 296 579 330 či e-mailu poze@ote-cr.cz.

Zúčtování zeleného bonusu a podpory decentrální výroby začne až v pondělí 13. ledna 2014 ráno. Během víkendu tedy stále můžete zadávat výkazy, které budou zahrnuty do aktuálního zúčtování.