Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Novinky roku 2016

Informace o provozu telefonní linky help desk ve dnech 31.6 - 1.7. 2016

 • 28.06.2016

Vážení výrobci,
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech od 31.6 do 1.7. 2016 bude telefonní linka help desk z technických důvodů mimo provoz. Je možné zaslat dotaz prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz.

Děkujeme za pochopení

 

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.7.2016

 • 13.06.2016

S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc červen, bude tato lhůta výjimečně prodloužena do úterý 12. července včetně.

 

 

Nová vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

 • 30.05.2016

Vážení výrobci,

rádi bychom vás upozornili na změny v legislativě a související změny v zadávání informací do našeho systému.

Od 1. 6. 2016 nabývá účinnost vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů). Vyhláška je dostupná tady: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=145&r=2016

Vykazování výroby v systému OTE bude i nadále pokračovat stejným způsobem jako doposud, nemusíte provádět žádné změny v registraci svých výrobních zdrojů.

Nová vykazovací povinnost přibude výrobcům elektřiny využívající spalování obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla. Kromě výkazu o výrobě elektřiny bude také nutné zadávat výkaz o spotřebě paliv podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Povinnost zadávat výkaz o spotřebě paliv bude poprvé platit v červenci, kdy se budou zadávat výkazy o výrobě elektřiny za měsíc červen 2016. Vykazování údajů o spotřebovaných palivech se bude nově týkat především bioplynových stanic, zdrojů spalujících skládkový nebo kalový plyn, důlní plyn, ostatní druhotné zdroje a všech kogeneračních jednotek.

Vyhláška dále upravuje vyplňování výkazů pro výrobce tepla, kteří nárokují provozní podporu na teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů, přičemž tito výrobci budou samostatné výkazy paliv vyplňovat rovněž.

  

Informace pro výrobce z obnovitelných zdrojů energie – Návod na vyplnění výkazu

 • 02.03.2016

Vážení výrobci,

na základě vašich zkušeností a reakcí při vyplňování letošního lednového výkazu, kde byla provedena dílčí změna na základě nové vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,  související s případným odběrem elektřiny z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu, jsme pro vás na WEBu OTE připravili upravený návod pro výrobce, který by měl usnadnit vyplnění výkazu. U jednotlivých druhů zdrojů vždy na příkladu uvádíme, jak by měl výrobce při vyplňování políček výkazu postupovat.

Návody tradičně naleznete tady: http://www.ote-cr.cz/poze/vyplnovani-vykazu

Odbor Správa podporovaných zdrojů energie

 

Informace pro obchodníky – kompenzace na elektřinu

 • 19.02.2016

V souladu s §28a, odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, operátor trhu oznamuje dosažení hodnoty maximální výše finančních prostředků vyčleněných pro rok 2015 určených k úhradě kompenzace na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

 

Informace pro výrobce z obnovitelných zdrojů energie – měsíční výkaz

 • 02.02.2016

Rádi bychom Vás informovali o přidání položek v měsíčním výkazu o výrobě elektřiny:

 • GCR_13A/B/C/D - položka stanovuje odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu
 • GCR_15A/B/C/D - hodnota evidovaná distributorem (rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na příslušné napěťové hladině)
 • Odstranění položky DG_25 – novelizací zákona č. 165/2012 Sb. byla zrušena podpora decentrální výroby od 1. 1. 2016


S pozdravem
Odbor Správa podporovaných zdrojů energie

 

Informace pro výrobce elektřiny s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

 • 02.02.2016

Operátor trhu přijímá prohlášení výrobců pro doložení výjimky dle § 4, odst. 12, zákona č. 165/2012 Sb., za období uplynulého kalendářního roku do současnosti nejpozději do 29. 2. 2016 na adresu: OTE, a. s. - POZE, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8.

Vzhledem k účinnosti vyhlášky č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba, platné od 1. 1. 2016, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba na svých internetových stránkách s adresou www.eagri.cz (záložka "Životní prostředí" a "Obnovitelné zdroje energie"). Podle informace Ministerstva zemědělství je třeba návrhy na úpravu zveřejněných údajů zaslat elektronickou poštou na adresu podatelna@mze.cz nebo písemně na adresu: Ministerstvo zemědělství, oddělení environmentálních strategií a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: yphaax8

Odbor Správa podporovaných zdrojů energie.

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.1.2016

 • 08.01.2016

S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc prosinec, bude tato lhůta výjimečně prodloužena do úterý 12. ledna včetně.