Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Novinky roku 2018

Upozornění na dočasné omezení zadávání dat do CS OTE

 •  8.10.2018 

Rádi bychom Vás upozornili na technologický upgrade části systému CS OTE, který je naplánován na víkend 13. a 14. 10. 2018 v čase od 14:30 do 10:00 a na víkend od 20. a 21. 10. 2018 v čase od 14:30 do 10:00.

V tomto období nebude možné zadat do systému CS OTE měsíční výkaz ani registrovat výrobní zdroj.

 

Upozornění na zadávání výkazů v červenci (do 11.7.2018)

 •  29.6.2018 

S odkazem na vyhlášku č. Sb. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, upozorňujeme, že data z měsíčních výkazů o vyrobené elektřině za měsíc červen zadávají výrobci do 11. července včetně.

 

Změna obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro výplatu podpory

 •  28.6.2018 

Upozorňujeme, že s účinností od 28. 6. 2018 dochází ke změně Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 27 Leden 2018, dále OPE) . Tyto obchodní podmínky mimo jiné nahrazují a ruší dosavadní Obchodní podmínky OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaným zdrojům energie. OPE nadále zůstávají nedílnou součástí smluvních vztahů uzavřených s účastníky trhu a jsou rovněž závazné pro výrobce registrované v informačním systému operátora trhu podle energetického zákona.

Nová kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla. Změny oproti dosavadním Obchodním podmínkám OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaným zdrojům energie, se týkají zejména procesů spojených s registrací v systému OTE, upřesnění předávání dat z výkazů do systému operátora trhu, termínů splatnosti a způsobu řešení reklamace.

Schválením změn OPE dne 28. 6. 2018 Energetický regulační úřad zároveň potvrdil stávající postup výrobců při předávání údajů do systému operátora trhu, včetně termínů a lhůt.

Dále upozorňujeme na úpravu vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 145/2016 Sb., kterou se zpřesňují ustanovení týkající se termínů předávání údajů o výrobě elektřiny a tepla, a to ve smyslu, že pokud budou údaje za uplynulé období předány výrobcem do CS OTE později, než je uvedeno ve vyhlášce č. 145/2016 Sb., budou zahrnuty do následujícího vyúčtování.

Přímý odkaz na soubory ke stažení: http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/smluvni-vztahy-elektrina/obchodni-podminky

 

 

 •  23.5.2018 

Vážení výrobci,
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech od 24. 5. do 25. 5 2018 bude telefonní linka help desk z technických důvodů mimo provoz. Je možné zaslat dotaz prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz. Odpovíme Vám hned, jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Vykazování výroby elektřiny z podporovaných zdrojů od 1. 7. 2018

 • 4.4.2018 

Společnost OTE, a.s., vítá aktivity Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ohledně ujasnění aplikace termínů k vykazování POZE.

Společnost OTE, a.s., (OTE) vítá aktivity Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které se týkají výkladu uplatňování termínů předávání údajů z výkazů výrobců elektřiny a tepla do systému operátora trhu pro účely výplaty provozní podpory.

V souvislosti s výše uvedeným operátor trhu připravuje žádost o pokračování schvalovacího řízení ve věci Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku ve znění, které odpovídá v otázce výkladu uplatňování lhůt pro vykazování podpory uvedeném ve výkladovém stanovisku ERÚ č. 4/2018 k této problematice.

V návaznosti na prohlášení OTE ze dne 4. 4. 2018 (UPOZORNĚNÍ: Nárok na podporu a dodržování termínů k vykazování POZE) a na další vývoj uvedené problematiky, (zejména vydání výkladového stanoviska ERÚ č. 4/2018 ze dne 26. 4. 2018 a aktivit MPO souvisejících se změnou vykazovací vyhlášky č. 145/2016 o vykazování energie z podporovaných zdrojů a dokončení schvalovacího řízení ve věci výše uvedených Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku), společnost OTE, a.s., rozhodla o posunutí implementace změn systému OTE. Tento posun koresponduje s nastavením závazných termínů pro zasílání a opravu dat z výkazů z původního termínu 1. 6. 2018 na 1. 7. 2018.

V případě schválení Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku ze strany ERÚ ve znění, které odpovídá uvedenému výkladovému stanovisku ERÚ č. 4/2018, bude po 1. 7. 2018 probíhat vykazování stejně jako doposud.

O dalším vývoji situace bude operátor trhu výrobce informovat na svých webových stránkách.


Příloha:

 1. Výkladové stanovisko ERÚ č. 4/2018
 2. UPOZORNĚNÍ: Nárok na podporu a dodržování termínů k vykazování POZE

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nárok na podporu a dodržování termínů k vykazování POZE

 • 4.4.2018 

V návaznosti na aktuálně probíhající správní řízení a z nich vyplývající stanoviska Energetického regulačního úřadu Vás upozorňujeme, že od 1. 6. 2018 nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, kdy Výrobce nenaplní zákonné povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb., tj. především dojde k pozdnímu zadání dat z výkazů do systému operátora trhu. Dle tohoto stanoviska Energetický regulační úřad vyložil ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) zákona o POZE ve smyslu, že podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní mj. povinnost vůči operátorovi trhu stanovenou § 11a odst. 7 písm. a) nebo odst. 8 zákona o POZE. Analogicky se dle § 5 odst. 6 písm. b) zákona o POZE uplatní tato podmínka u výrobce elektřiny z druhotných zdrojů a dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o POZE u kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyhláška MPO č. 145/2016 Sb. v § 4 odst. 2 stanoví, že výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5 (výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla), předávají údaje z výkazu nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. V ustanovení § 4 odst. 3 stanoví vyhláška termíny pro výrobce, který k výrobě elektřiny využívá proces společného spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje.

Shodně je podle stanoviska ERÚ přistupováno k povinnostem výrobců tepla. Pokud výrobce tepla při vykazování do systému OTE, a.s. nedodrží termíny dle § 5 odst. 1 vyhlášky MPO č. 145/2016 Sb., nemá nárok na podporu, jak je uvedeno v § 24 odst. 6 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nebudou definované údaje a provozní data zadány do systému operátoru trhu do 10. kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího měsíce, nebudou zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za toto období definitivně zaniká.

Povinnost zadávat data měsíčně se vztahuje i na zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně (výrobny elektřiny do 10 kW a výrobny tepla).

Upozorňujeme dále, že obecná povinnost výrobce vykazovat data o výrobě do systému OTE podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou není dotčena. Výrobce má povinnost předat definované údaje a provozní data bez ohledu na zaniklý nárok podporu.

 

 

Obnovení dostupnosti pevných telefonních linek OTE

 • 13.3.2018 

Vážení výrobci,

telefonní linky jsou opět v provozu a pro komunikaci s námi využívejte telefonní číslo 296 579 330 jak jste byli zvyklí. Případně nám můžete kontaktovat také prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz.

Děkujeme za pochopení

 

  

Nedostupnost pevných telefonních linek OTE

 • 9.3.2018 

Vážení výrobci,

rádi bychom Vás upozornili, že dnes 9.3.2018 je telefonní linka help desk z technických důvodů mimo provoz. Dotaz je možné zaslat prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz nebo náhradní mobilní telefonní číslo 604 217 267.

Děkujeme za pochopení

 

Rozšíření mobilní aplikace POZE

 • 27.2.2018 

Vážení výrobci,
rádi bychom vás upozornili, že od listopadu 2017 je k dispozici mobilní aplikace, která umožňuje výrobcům zasílat měsíční výkazy na CS OTE z vašeho chytrého telefonu či tabletu. Nyní je mobilní aplikace rozšířena pro fotovoltaické elektrárny do 30 kW včetně.

Více informací o mobilní aplikaci je uvedeno na webové adrese : http://www.ote-cr.cz/poze/mobilni-aplikace-poze

Pro koho je aplikace?

 • Aplikace OTE POZE je určena pro výrobce - držitele licence na výrobu elektřiny, kteří zadávají měsíční data do systému operátora trhu, a kteří používají chytré telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS (iPhone).

Co nová aplikace dokáže?

 • Aplikace OTE POZE umožňuje zadávát, editovat a odesílát výkazy o vyrobené a spotřebované elektřině, a umožňuje sledovat stav jejich zpracování v systému OTE. Nabízí funkce stahování a prohlížení vystavených účetních dokladů o výplatě podpory ve formátu PDF. Samozřejmostí je zasílání důležitých novinek a informování o změnách v systému OTE.

Jak to celé funguje?

 • Uživatel si nainstaluje potřebnou aplikaci na příslušné distribuční platformě mobilních aplikací: Google Play nebo App Store. Dalším krokem je aktivace aplikace pro bezpečné spojení se systémem OTE.

 

Doplacení podpory KVET pro zdroje zprovozněné v letech 2013-2015

 • 08.1.2018 

Podle nařízení vlády č. 266/2017 Sb. a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 bude postupně vypořádána výplata podpory vztahující se k výkazům výrobců za rok 2017 pro zdroje KVET zprovozněné v letech 2013-2015. Pokud byly výkazy ze strany výrobců řádně zadány, bude podpora KVET vyplacena nejpozději 14. 4. 2018 (podle nařízení vlády ČR).