Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace modernizace a úpravy zařízení - elektřina

Dle zákona POZE č. 165/2012 Sb. s platností od 1.1.2022

Úprava zařízení

Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na právo na podporu elektřiny, které vzniklo před provedením úpravy zařízení, a na podmínky poskytnutí této podpory, s výjimkou případů, kdy byl úpravou navýšen výkon zdroje a zároveň výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny.

Na úpravu zařízení výrobny elektřiny platí požadavky, podmínky a pravidla uvedená v § 4, 5, 6 a §6b zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (zákon o POZE).

V případech, kdy systém vyhodnotí, že došlo k navýšení evidovaného instalovaného výkonu výrobny oproti minulosti (ve smyslu ustanovení § 6b zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů), bude výrobce při vykazování vyzván k ponížení nárokovaného množství elektřiny, pokud tak výrobce již neučinil.

Příklad:

Informace systému u nepalivového zdroje:

Množství el. (399,202 MWh), na které je nárokována podpora, přesahuje limit (379,876 MWh).

 Informace systému u palivového zdroje:

Souhrnné nárokované množství (3 369,606 MWh) překračuje stanovené roční maximální množství (2 987,535 MWh)

 V případě, že ke změně instalovaného výkonu výrobny nedošlo, kontaktujte helpdesk OTE.

 

Postup při registrace v CS OTE

  1. Pokud při úpravě zařízení nedojde ke změně instalovaného výkonu, příp. jiných údajů evidovaných v systému OTE podle vyhlášky č. 489/2021 Sb., není třeba žádat o změnu v evidenci na OTE.
  2. Pokud při úpravě zařízení dojde ke snížení instalovaného výkonu:                                                                        Podmínkou úpravy v systému OTE je změna na licenci. Požádejte o změnu instalovaného výkonu na licenci na výrobu elektřiny. Kontaktuje OTE ohledně provedení změny výše instalovaného výkonu v CS OTE.
  3. Pokud při úpravě zařízení dojde ke zvýšení instalovaného výkonu:
  • Nepalivový zdroj

Podpora po provedeném navýšení výkonu se bude vztahovat na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu před a po úpravě zařízení dle §6b, odst. 2, písm. a) zákona o POZE.

Podmínkou úpravy v systému OTE je změna na licenci. Požádejte o změnu instalovaného výkonu na licenci na výrobu elektřiny. Kontaktuje OTE ohledně provedení změny výše instalovaného výkonu v CS OTE.

  • Palivový zdroj

Podpora po provedeném navýšení výkonu se bude vztahovat na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení dle §4, odst. 1-3 vyhlášky o modernizaci č. 68/2022 Sb.

V případě, že je zdroj elektřiny v provozu více než 5 kalendářních let, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, z aritmetického průměru 3 kalendářních let, ve kterých výrobce vykázal nejvyšší množství elektřiny, na které byla vyplacena podpora, z období posledních 5 kalendářních let provozu palivového zdroje elektřiny předcházejících úpravě zařízení výrobny elektřiny.

V případě, že je zdroj elektřiny v provozu méně než 5 kalendářních let, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, jako součin původního instalovaného výkonu zdroje elektřiny před úpravou a doby ročního využití instalovaného výkonu stanovené pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení úpravy zařízení výrobny elektřiny.

Podmínkou úpravy v systému OTE je změna na licenci. Požádejte o změnu instalovaného výkonu na licenci na výrobu elektřiny. Kontaktuje OTE ohledně provedení změny výše instalovaného výkonu v CS OTE.


Modernizace

Modernizací se rozumí obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů za účelem náhrady instalovaného výkonu, zvýšení instalovaného výkonu nebo zvýšení účinnosti při splnění podmínek a požadavků na modernizaci. Za modernizaci se považuje i změna paliva.

Podmínkou vzniku práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem. Registrací podpory modernizované výrobny elektřiny zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.

Na modernizaci výrobny elektřiny platí požadavky, podmínky a pravidla uvedená v § 4, 5, 6 a §6c zákona o POZE V případě elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny z biomasy a bioplynu jsou stanovena kritéria v §6c, odst. 4 zákona o POZE. Další podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie stanoví vyhláška o modernizaci č. 68/2022.

Registrace v CS OTE

  1. Předpokladem pro registraci modernizace v systému OTE je informování o modernizaci Energetický regulační úřad a provozovatele distribuční soustavy (ověření dat).
  2. Součástí podání žádosti v CS OTE je vložení formuláře (přílohy) ve formátu PDF.

Dle vyhlášky o modernizaci 68/2022 Sb. platí:

Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny se stanoví jako součin měrných investičních nákladů stanovených pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení modernizace, a instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny uvedeného v rozhodnutí o udělení nebo změně licence na výrobu elektřiny. Pro zdroje modernizované od 1.1.2022 platí hodnoty z Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 79/2022 Sb. Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny podle odstavce 2 se může snížit až o 15 %, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny.

Odkaz na formulář PDF

Při registraci modernizace v CS OTE postupujte podle návodu:

Odkaz na Návod