Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace podporovaného výrobního zdroje - elektřina

Výrobce, který se úspěšně zaregistroval v systému operátora trhu podle vyhlášky č. 489/2021 Sb, o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška), § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k výše uvedené vyhlášce.

Pokud výrobna elektřiny sestává z více výrobních zdrojů elektřiny, výrobce zaeviduje v systému operátora trhu údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 489/2021 Sb. jednotlivě pro každý výrobní zdroj elektřiny.

 

Videomanuál registrace podporovaného výrobního zdroje

 

Pro vytvoření nového nároku na podporu se výrobce nejprve přihlásí na stránky OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybere položku Nárok na podporu/registrace zdroje, kterou se dostane na stránku sloužící pro registraci nároku na podporu/zdroje.


Registrace podporovaného výrobního zdroje.png 


Po kliknutí na tlačítko pro nový nárok na podporu/novou registraci zdroje se stránka rozšířila o formulář pro zdroj. Tento formulář má několik oddílů, které je potřeba vyplnit.

Registrace podporovaného výrobního zdroje

1) Společnost

Oddíl společnost se vyplňuje automaticky podle dat, která jsou uložena v systému OTE (není třeba vyplňovat):

Název společnosti – jméno společnosti, pro kterou se registruje nárok na podporu/zdroj.

Licence – číslo licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ

 – identifikační číslo osoby

EAN Výrobce – je unikátní 13místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací 8591824 a který přiděluje OTE a používá jej pro identifikaci v systému.

 

2) Data podpory / registrace

Oddíl Data podpory/registrace se vyplní automaticky po uložení žádosti a obsahuje informace o nároku na podporu.

ID žádosti – je unikátní číslo, pod kterým bude nárok na podporu registrován a bude dohledatelný.

Status – je fáze žádosti, v které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot:

  • Návrh – status při vytvoření nové žádosti o podporu
  • Ke schválení PDS – status, při kterém se odešle žádost ke schválení distributorovi
  • Ověřeno – status, při kterém je žádost již ověřena a schválena distributorem
  • Schváleno – status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a zasílání podpory.

 

3) Výrobní zdroj

Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobním zdroji, které musí výrobce vyplnit.

Název zdroje – povinný údaj.

ID výrobny – unikátní označení výrobny, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

ID výrobního zdroje – unikátní označení výrobního zdroje. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

Instal. výkon zdroje – povinná hodnota výkonu v MW. Podle velikosti výkonu se omezují možnosti výběru forem podpory.

Druh zdroje – povinný údaj, který je potřeba vyplnit podle licence.

EAN před. místa (výrobní) – unikátní 18místný číselný EAN kód, který začíná číselnou kombinací 8591824, také nazývaný ID OPM, a který je přiřazený distributorem pro každé odběrné nebo předávací místo. Povinný údaj.

Způsob připojení – povinný údaj, kterým se rozlišuje způsob připojení výrobny do sítě.

Výkaz za OPM – na jedno ID OPM může být připojeno více výrobních zdrojů, ale právě jeden výrobní zdroj bude podávat výkaz za OPM, ten se musí zaregistrovat jako první a musí mít nastavenou tuto položku na „ANO“ a zbylé zdroje na „NE“.

Napěťová hladina – povinný údaj

ID sítě – needitovatelný údaj, který slouží PDS pro identifikaci sítě, do které je zdroj zařazen. Položka je automaticky doplněna po uložení dat.

EAN výrobny – vyplněno z databáze ERÚ licencí

Vnitřní výnosové procento projektu (%) – povinné vyplnění pro všechny zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2016 včetně a s vyplněnou nenulovou investiční podporou.

Podpora kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla – výrobci, kteří mají nárok na podporu elektřiny vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), nastavují „ANO“.

Technologie KVET – dostupné pouze pro výrobce, kteří v předchozí volbě Podpora kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla, zvolili „ANO“.

Modernizovaná výrobna KVET – needitovatelný příznak pro modernizované výrobny KVET, u výroben s výkonem nad 5 MW dle cenového rozhodnutí ERÚ.

Spalování biomasy – stávající výrobna – příznak pro stávající výrobny biomasy dle cenového rozhodnutí ERÚ.

Pozorovatel – nepovinný údaj, název bankovního pozorovatele, který bude mít přístup na data výrobce pro prohlížení.

 

4) Druh podpory

Tento oddíl formuláře slouží k nastavení formy podpory. Kliknutím na tlačítko nový zobrazíte vyskakovací okno, ve kterém lze stanovit formu podpory. Formu podpory je možno měnit 1x ročně do 30. 11. vždy na následující kalendářní rok.

Forma podpory OZE/DZ– možnost zelený bonus hodinový/roční, povinný výkup nebo bez podpory.

Tarif KVET – vyplní výrobce.

Výpočet ÚPE – výpočet úspory primární energie (měsíční nebo roční), vyplní výrobce.

Tarif MVE – hodnota, která se nastavuje pouze pro vodní elektrárny.

Požadované datum od – datum, od kterého se začne počítat nárok na podporu. Toto datum musí být zadáno nejdříve 30 dní od data, kdy se žádost o podporu zakládala.

Nastavení parametrů Forma podpory, Tarif KVET a Tarif MVE musí být v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. a cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok.

 

5) Investiční náklady

- investiční náklady na pořízení zdroje.

 

6) Investiční podpora

- Investiční podpora získaná pro pořízení zdroje.

 

7) Adresa výrobny

V této části formuláře se vyplňují informace o umístění zdroje. Pokud zdroj není postavený na žádné konkrétní adrese, vyplní se Katastrální úřad a číslo parcely, na které je zdroj umístěn.

 

8) Termíny

Část formuláře s daty k výrobnímu zdroji.

Datum prvního paralelního připojení – povinný údaj. Jedná se o datum připojení zdroje k distribuční nebo přenosové síti.

Datum instalace měřidla – povinný údaj. Datum instalace elektroměru provozovatele distribuční soustavy.

Datum uvedení do provozu – automaticky doplněno na základě předchozích vyplněných údajů
po schválení žádosti ze strany distributora.

Datum rekonstrukce/modernizace – datum dokončení rekonstrukce/modernizace spojené s novým uvedením zdroje do provozu. Povinný údaj u navazující registrace, pokud na výrobně byla provedena rekonstrukce nebo modernizace ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Požadované datum zahájení podpory (v souladu s § 6 vyhlášky č. 9/2016 Sb.) – informační datum převzaté z data „Požadované datum od“ ze sekce Druh podpory.

Datum vydání osvědčení KVET – povinný údaj pouze pro výrobce se zvolenou (zatrženou) volbou podpory kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla.

Datum podání žádosti do CS OTE – datum, kdy byla registrace poprvé zaslána do CS OTE ve stavu Návrh. Přednastaveno na aktuální datum.

Datum účinnosti licence – datum převzaté z licence na výrobu elektřiny.

Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OTE ve stavu Návrh. Následně ji výrobce může odeslat ke schválení distributorovi, který potvrdí zadané údaje. To se provede v editaci žádosti (ikonka tužky), pokud se status nastaví na „Ke schválení PDS“ a žádost se uloží. Distributor může žádost vrátit k úpravě hodnot nebo ji schválit. Po schválení žádosti distributorem výrobce již nemusí dále zasahovat do žádosti a systém OTE žádost dále zpracuje automaticky.