Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace podporované výrobny – biometan

Výrobce, který úspěšně zaevidoval své údaje v systému operátora trhu podle vyhlášky č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška), a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu, dále zaeviduje údaje o výrobně biometanu v rozsahu podle přílohy č. 4 k výše uvedené vyhlášce.

 

  • Pokud je výrobna biometanu zároveň výrobnou elektřiny, zaeviduje výrobce dále údaje podle přílohy č. 2 k registrační vyhlášce (proklik na registraci výrobního zdroje).
  • Pokud je výrobna biometanu zároveň výrobnou tepla, zaeviduje výrobce dále údaje podle přílohy č. 3 k registrační vyhlášce (proklik na registraci výrobny tepla).

Videonávod k registraci podporované výrobny - biometan

Pro registraci výrobny biometanu se výrobce nejprve přihlásí do portálu OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybere položku Biometan – Nárok na podporu/registrace výrobny – biometan.

Biometan.png

Po kliknutí na tlačítko pro novou registraci se stránka rozšíří o formulář, který má několik oddílů určených k vyplnění.

 Biometan1.png

1) Společnost

Oddíl společnost se vyplňuje vyjma čestných prohlášení automaticky podle dat, která jsou uložena v systému OTE (není třeba vyplňovat):

Název společnosti – Název společnosti nebo jméno výrobce.

Licence – Číslo licence na výrobu plynu udělené ERÚ.

 – Identifikační číslo výrobce.

EAN výrobce – Kód označení výrobce v systému OTE. Jedná se o unikátní 13místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací 8591824 a který přiděluje OTE.

Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.Změnu stavu výrobce v systému operátora trhu bezodkladně zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně uvedení data, ke kterému k této změně došlo.

Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.Změnu stavu výrobce v systému operátora trhu bezodkladně zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně uvedení data, ke kterému k této změně došlo.

 

2) Registrace

Status – Fáze, ve které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot:

  • Návrh – status při vytvoření nové žádosti o podporu
  • Ke schválení – status, při kterém se odešle žádost ke schválení provozovateli přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo jinému výrobci
  • Ověřeno – status, při kterém je žádost již ověřena a schválena provozovatelem přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo jiným výrobcem
  • Schváleno – status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a nárokování provozní podpory

ID registrace – Číslo registrace přidělené systémem OTE. Jedná se o unikátní číslo, pod kterým bude nárok na podporu registrován a bude dohledatelný. 

Vyjádření PPS/PDS – Vyjádření provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, jiného výrobce plynu nebo provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je výrobna připojena, k založené žádosti.

PPS/PDS – Označení provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, jiného výrobce plynu nebo provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je výrobna připojena.

EIC jiného výrobce plynu – Vyplňuje výrobce v případě, že je výrobna připojena k jinému výrobci plynu.

Požadované datum ukončení registrace – Datum, ke kterému má být podpora výrobny ukončena.

Bankovní spojení – Číslo účtu, na které bude podpora vyplácena.

 

3) Výrobna biometanu

Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobně, které musí výrobce vyplnit.

Název výrobny – Pojmenování výrobny. Lze zvolit libovolný název.

ID výrobny – Kód označení výrobny biometanu podle databáze licencí ERÚ.

Instalovaná kapacita výrobny (Nm3/rok) –Instalovaná kapacita výrobny podle licence ERÚ.

Typ výrobny – Typ výrobny biometanu.

Druh podporovaného bioplynu – Druh podporovaného bioplynu využívaného pro výrobu biometanu.

EIC OPM –Kód označení předávacího místa v systému OTE.

Způsob připojení – Způsob připojení výrobny k přepravní nebo distribuční soustavě.

Tlaková úroveň – Tlaková úroveň přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu jiného výrobce plynu nebo těžebního plynovodu připojujícího výrobnu biometanu přímo k čerpací stanici nebo výdejní jednotce, k nimž je připojena výrobna biometanu.

Vnitřní výnosové procento projektu (%) – Vnitřní výnosové procento (IRR) podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku.

Využití paliv z biomasy – Volba využití paliv z biomasy podle § 27a odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

 

 4) Propojení s registrací zdroje elektřiny nebo výrobny tepla

Výrobna biometanu je zároveň zdrojem elektřiny s označením ID – V případě, že je tato výrobna zároveň zdrojem elektřiny, doplňte označení ID, pod kterým je tento zdroj evidován v licenci na výrobu elektřiny. Pro více ID oddělte jednotlivá ID čárkou. V opačném případě zaškrtněte příznak.

Výrobna biometanu je zároveň výrobnou tepla s označením ID – V případě, že je tato výrobna zároveň výrobnu tepla, doplňte označení ID, pod kterým je tato výrobna evidována v licenci na výrobnu tepla. Pro více ID oddělte jednotlivá ID čárkou. V opačném případě zaškrtněte příznak.

 

5) Druh podpory

Forma podpory – Zelený bonus na biometan.

Požadované datum od – Datum, od kterého výrobce požaduje podporu pro svoji výrobnu. Musí být nejdříve ode dne uvedení výrobny do provozu.


6) Investiční náklady

Investiční náklady celkem (Kč) – Celkové investiční náklady výrobny biometanu.

 

7) Investiční podpora

Investiční podpora celkem (Kč) – Celková investiční podpora výrobny biometanu.

 

8) Adresa výrobny

V této části formuláře se vyplňují informace o umístění výrobny.  

9) Termíny

Termín připojení výrobny – Termín připojení výrobny biometanu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k jiné výrobně plynu podle smlouvy o připojení, nebo k čerpací stanici nebo výdejní jednotce.

Datum instalace měřidla – Datum instalace měřícího zařízení v předávacím místě výrobny biometanu.

Datum povolení stavby – Datum vydání povolení stavby výrobny.

 

 

Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OTE ve statusu Návrh. Následně ji výrobce odesílá ke schválení provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy, nebo jinému výrobci plynu, k jehož zařízení je výrobna biometanu připojena, který ověří zadané údaje. Odeslání ke schválení se provede v editaci žádosti (ikonka tužky), pokud se status nastaví na „Ke schválení“ a žádost se uloží. Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, nebo jiný výrobce plynu, k jehož zařízení je výrobna biometanu připojena, může žádost vrátit k úpravě hodnot, nebo ji schválit. Po jejím schválení výrobce již nemusí dále do žádosti zasahovat a systém OTE ji dále zpracuje automaticky.