Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace výrobny tepla

Podmínky pro získání provozní podpory tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie (zákona č. 165/2012 Sb.)

Nárok na provozní podporu tepla má teplo dodané do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií vyrobené:

 • z podporované biomasy (včetně společného spalování s druhotným zdrojem)
 • z biokapalin splňujících kritéria udržitelnosti
 • z geotermální energie

Od 1. 1. 2016 se provozní podpora tepla vztahuje také na užitečné teplo z výroben tepla, které mají instalovaný elektrický výkon do 500 kW a využívají bioplyn vznikající z více než 70 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu.


Pro provozní podporu tepla musejí být také splněny tyto podmínky:

 • výrobce musí být držitelem licence na výrobu tepla
 • jmenovitý tepelný výkon výrobny tepla musí být vyšší než 200 kW u výroben využívajících biomasu, biokapaliny nebo geotermální energii
 • teplo musí být vyrobeno v zařízeních, která splňují minimální účinnost užití energie stanovenou vyhláškou č. 441/2012 Sb.
 • v případě kombinované výroby elektřiny a tepla musí být instalovaný elektrický výkon výrobny do 7,5 MWe a musí se jednat o výrobnu, na kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů


Registrace výrobců tepla s nárokem na podporu tepla z obnovitelných zdrojů

Výrobci, kteří budou kromě podpory na teplo registrovat i výrobnu elektřiny, se zaregistrují přes elektronický formulář v části webu OTE POZE – Registrace – Registrace výrobce.

Výrobnu tepla s nárokem na podporu pak zaregistrují sami v systému OTE pod záložkou POZE – Nárok na podporu – výrobna tepla. Po stisknutí tlačítka „Hledat“ se zobrazí již uložené nároky, tlačítkem „N“ je možné zadat nový nárok pro výrobnu tepla: 

Název položky
Popis
Výrobce
Název společnosti nebo jméno výrobce.
Identifikační číslo výrobce.
EAN výrobce
Kód označení výrobce v systému CS OTE.
ID registrace
Číslo registrace podpory tepla přidělené systémem CS OTE.
Status
Stav vyřízení nároku na podporu.
Datum uvedení do provozu
Datum uvedení výrobny tepla do provozu, tj. datum po splnění podmínek: nabytí právní moci licence na výrobu tepelné energie, instalace měřidla pro měření tepla a schválení registrace výrobny tepla v systému CS OTE.
Datum podpory od
Datum, od kterého výrobce požaduje podporu pro svoji výrobnu tepla. Může být nejdříve ode dne uvedení zdroje do provozu.
Datum podpory do
Datum, ke kterému má být podpora výrobny tepla ukončena. Není-li omezení nastaveno, vyplní se 31. 12. 9999.
Číslo účtu
Číslo účtu, na které bude provozní podpora tepla vyplácena.
Vyjádření OTE
Komentář OTE k nároku, který byl odeslán ke schválení.
Název výrobny
Označení výrobny tepla v systému CS OTE.
Místo předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla
Výrobní číslo měřidla, které eviduje množství vyrobeného tepla předaného z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií (pro výrobny podle § 24 odst. 3, zákona o POZE) nebo které eviduje množství užitečného tepla (pro výrobny podle § 24 odst. 4, zákona o POZE)
Číslo licence na výrobu tepelné energie
Číslo licence na výrobu tepelné energie přidělené Energetickým regulačním úřadem.
ID výrobny
Kód výrobny tepla spadající pod licenci na výrobu tepelné energie.
Číslo licence na rozvod tepelné energie
Číslo licence na rozvod tepelné energie přidělené Energetickým regulačním úřadem.
ID území
Kód vymezeného území k licenci na rozvod tepelné energie.
Instalovaný tepelný výkon (MW)
Tepelný výkon podporovaného zdroje tepla.
Instalovaný elektrický výkon (MW)
Elektrický výkon podporovaného zdroje tepla.
Druh zdroje
Druh podporovaného zdroje tepla.
Vnitřní výnosové procento projektu (%)
Vnitřní výnosové procento uvedené v žádosti o udělení investiční dotace (v části energetický audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.).
Adresa výrobního zdroje 
 • Kraj
 • Okres
 • Město
 • Místní část
 • PSČ
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • Číslo orientační
 • Katastrální území
 • Číslo parcely
Investiční náklady 
 • Datum investiční akce
 • Specifikace účelu investice
 • Výše investičních nákladů do technologie (v Kč bez DPH)
 • Výše investičních nákladů do stavební části (v Kč bez DPH)
 • Výše ostatních investičních nákladů (v Kč bez DPH)
 • Suma dílčích investičních nákladů (v Kč bez DPH)
Investiční podpora 
 • Datum nabytí právní moci/účinnosti
 • Výše investiční podpory
 • Název dotačního programu/akce
 • Poskytovatel dotace
 • Specifikace účelu poskytnutí dotace
 • Číslo rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace

Vyplněný nárok na podporu uložíte po stisknutí tlačítka „Uložit“ a podepsání elektronickým certifikátem. Po uložení zůstává nárok ve stavu „návrhu“. Pro odeslání nároku ke schválení přepněte ve formuláři Status do stavu „Ke schválení“ a opět potvrďte tlačítkem „Uložit“.

Po schválení nároku na podporu se výkazy o podpoře tepla zadávají do systému OTE podle návodu uvedeného na POZE - Vyplňování výkazu - Výroba tepla