Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace výrobny - teplo

Registrace výrobců tepla s nárokem na podporu tepla

Výrobci, kteří budou kromě podpory na teplo registrovat i výrobnu elektřiny, se zaregistrují přes elektronický formulář v části webu OTE POZE – Registrace – Registrace výrobce.

Výrobnu tepla s nárokem na podporu pak zaregistrují sami v systému OTE pod záložkou POZE - Teplo - Nárok na podporu - výrobna tepla. Po stisknutí tlačítka „Hledat“ se zobrazí již uložené registrace, tlačítkem „N“ je možné založit novou žádost o registraci výrobny tepla: 

Název položky
Popis
Společnost
Výrobce
Název společnosti nebo jméno výrobce.
Identifikační číslo výrobce.
EAN výrobce
Kód označení výrobce v systému OTE.
Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
Pro registraci provozní podpory tepla je nutné čestně prohlásit, že výrobce není podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
Za období, kdy výrobce prohlásí, že je podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., nevzniká nárok na provozní podporu tepla.
Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.
Pro registraci provozní podpory tepla je nutné čestně prohlásit, že výrobce nemá neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.
Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.
Za období, kdy výrobce prohlásí, že má neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., nevzniká nárok na provozní podporu tepla.
Registrace
ID registrace
Číslo registrace podpory tepla přidělené systémem CS OTE.
Status
Stav vyřízení nároku na podporu. Po uložení zůstává nárok ve stavu „Návrh“. Pro odeslání nároku ke schválení přepněte ve formuláři Status do stavu „Ke schválení“ a opět potvrďte tlačítkem „Uložit“.
Data podpory/registrace
Datum uvedení do provozu
Datum uvedení výrobny tepla do provozu, tj. datum po splnění podmínek: nabytí právní moci licence na výrobu tepelné energie, instalace měřidla pro měření tepla a dokončení registrace podpory tepla v systému OTE.
Investiční podpora na výstavbu nebo rekonstrukci
Pokud byla na výstavbu nebo rekonstrukci výrobny tepla poskytnuta investiční podpora, je nutné zaškrtnout.
Datum podpory od
Datum, od kterého výrobce požaduje podporu pro svoji výrobnu tepla. Může být nejdříve ode dne uvedení zdroje do provozu.
Datum podpory do
Datum, ke kterému má být podpora výrobny tepla ukončena. Není-li omezení nastaveno, vyplní se 31. 12. 9999.
Vyjádření OTE
Komentář OTE k žádosti o registraci, která byla odeslána ke schválení.
Bankovní spojení
Číslo účtu, na které bude provozní podpora tepla vyplácena.
Udržovací podpora
V případě udržovací podpory tepla podle § 25a zákona č. 165/2012 Sb. se uvede ANO, v jiném případě NE.
Forma podpory
Zelený bonus na teplo (z obnovitelného zdroje), nebo bonus k transformaci výrobny tepla (z neobnovitelného zdroje).
Rozlišení výrobny tepla v případě využití biomasy
Rozlišení výrobny tepla na výtopnu (samostatná výroba tepla), nebo teplárnu (kombinovaná výroba tepla a elektřiny).
Proces využití biomasy ve výrobně tepla
Rozlišení, zda se jedná o čisté spalování biomasy, nebo společné spalování s neobnovitelným zdrojem.
Výrobna tepla
Název výrobny Označení výrobny tepla v systému OTE
Místo předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla
Výrobní číslo měřidla, které uvádí množství dodaného tepla předaného z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo §25a odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., nebo se uvede výrobní číslo měřidla, které uvádí množství užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.
Číslo licence na výrobu tepelné energie
Číslo licence na výrobu tepelné energie přidělené Energetickým regulačním úřadem.
ID výrobny
Kód výrobny tepla spadající pod licenci na výrobu tepelné energie.
Číslo licence na rozvod tepelné energie
Číslo licence na rozvod tepelné energie přidělené Energetickým regulačním úřadem.
ID území
Kód vymezeného území k licenci na rozvod tepelné energie.
Instalovaný tepelný výkon (MW)
Tepelný výkon podporované výrobny tepla.
Instalovaný elektrický výkon (MW)
Elektrický výkon podporované výrobny tepla.
Druh zdroje
Druh podporovaného zdroje tepla.
Vnitřní výnosové procento projektu (%)
Vnitřní výnosové procento uvedené v žádosti o udělení investiční dotace (v části energetický audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.).
Číslo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů (identifikace zařízení v ETS)
Číslo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů vztahující se k výrobně při registraci podpory transformace výrobny tepla (Číslo ve formátu CZ-XXXX-AA).
Prohlašuji, že výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let.
Zaškrtnutím výrobce prohlašuje, že výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let.
Kategorie výrobny podle tepelného příkonu
Rozlišení výrobny tepla podle tepelného příkonu a využitého zdroje energie.
Využití paliv z biomasy nebo biokapalin
Využití paliv z biomasy nebo biokapalin podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo d) zákona č. 165/2012 Sb.

Nevyplňují výrobny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 20 MW při výrobě tepla z pevných paliv z biomasy, nebo s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 2 MW při výrobě tepla z plynných paliv z biomasy.
Prohlašuji, že výrobou tepla z paliv z biomasy splňuji kritéria udržitelnosti.
Zaškrtnutím výrobce prohlašuje, že výrobou tepla z paliv z biomasy splňuje kritéria udržitelnosti.

Uvádí se jen pro výrobny, které vyplnily využití paliv z biomasy nebo biokapalin.
Prohlašuji, že výrobou tepla z paliv z biomasy splňuji úsporu emisí skleníkových plynů.
Zaškrtnutím výrobce prohlašuje, že výrobou tepla z paliv z biomasy splňuje úsporu emisí skleníkových plynů.

Uvádí se jen pro výrobny, které vyplnily využití paliv z biomasy nebo biokapalin.
Propojení s registrací zdroje elektřiny nebo výrobny biometanu
Tato výrobna tepla je zároveň zdrojem elektřiny s označením ID V případě, že je tato výrobna zároveň zdrojem elektřiny, doplňte označení ID, pod kterým je tento zdroj evidován v licenci na výrobu elektřiny. Pro více ID oddělte jednotlivá ID čárkou (např. „00001_Z11, 00002_Z11“). V opačném případě zaškrtněte příznak.
Tato výrobna tepla není zároveň zdrojem elektřiny Zaškrtněte v případě, že výrobna tepla není zároveň zdrojem elektřiny.
Tato výrobna tepla je zároveň výrobnou biometanu s označením ID V případě, že je tato výrobna zároveň výrobnou biometanu, doplňte označení ID, pod kterým je tato výrobna evidována v licenci na výrobu plynu. Pro více ID oddělte jednotlivá ID čárkou (např. „00001_T21, 00002_T21“).
V opačném případě zaškrtněte příznak.
Tato výrobna tepla není zároveň výrobnou biometanu Zaškrtněte v případě, že výrobna tepla není zároveň výrobnou biometanu.
Adresa výrobny
Jednotlivé položky jsou načteny ze systému licencí Energetického regulačního úřadu.
Investiční náklady 
 • Datum investiční akce
 • Specifikace účelu investice
 • Výše investičních nákladů do technologie (v Kč bez DPH)
 • Výše investičních nákladů do stavební části (v Kč bez DPH)
 • Výše ostatních investičních nákladů (v Kč bez DPH)
 • Suma dílčích investičních nákladů (v Kč bez DPH)
Investiční podpora 
 • Datum nabytí právní moci/účinnosti
 • Výše investiční podpory
 • Název dotačního programu/akce
 • Poskytovatel dotace
 • Specifikace účelu poskytnutí dotace
 • Číslo rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace
Termíny
Datum povolení stavby Datum vydání povolení stavby výrobny
Přílohy

Vyplněnou žádost uložíte po stisknutí tlačítka „Uložit“ a podepsání elektronickým certifikátem. Po uložení zůstává žádost ve stavu „Návrh“. Pro odeslání žádosti ke schválení přepněte ve formuláři Status do stavu „Ke schválení“ a opět potvrďte tlačítkem „Uložit“.

Po schválení žádosti je provozní podpora nárokována prostřednictvím měsíčních (ročních) výkazů zadávaných výrobcem do systému OTE podle návodu uvedeného v sekci POZE - Teplo Měsíční výkaz - provozní podpora tepla (Roční výkaz – transformace podpory tepla).