Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Druhotné zdroje

Pro vyplnění měsíčního výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE a v menu POZE => „Elektřina - Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ zvolit měsíc, za který si přeje hodnoty zadat. Dále je třeba kliknout na tlačítko Hledat zdroj, vybrat svůj zdroj dle označení CS OTE a kliknout na tlačítko Nový výkaz. Po vyplnění výkazu, jeho podepsání a odeslání bude výrobci na e-mail zaslána opisová zpráva k zadaným hodnotám.

Obecný postup zadání měsíčního výkazu je tedy následující:

1) Přihlásíte se do systému
2) V Menu POZE vyberete položku Měsíční výkaz – výroba elektřiny

 mesicni_vykaz.png

3) Zobrazí se obrazovka pro správu měsíčních výkazů.

vykaz_mesic.png

4) Výběrem měsíce a stisknutím tlačítka „Hledat zdroj“ se uživateli nabídne výrobní zdroj

nazev_zdroje.pnghttps://www.ote-cr.cz/cs/poze/vyplnovani-vykazu/nazev_zdroje.png/image_view_fullscreen

5) Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka „Nový výkaz“ je možné zadávat technická data výkazu pro zvolené období

6) Po zadání položek v Měsíčním výkazu, které jsou v podobě příkladů uvedeny v následující kapitole, uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem „OK“ . Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně systému CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva „Požadavek byl úspěšně uložen“.

04_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png


Výkaz je možné následně dohledat v POZE => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ kliknutím na první modře podbarvený řádek s názvem Zadané výkazy – Vyhledávání.

05_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

Poznámka: Výkazy je nutné zadávat postupně a za všechny měsíce samostatně, i kdyby v daném měsíci byla výroba nulová.

Tip: Jelikož má distributor 5 pracovních dní na zaslání konečných hodnot do řádku GCR_6 a GCR_7, je ideální doba na vyplnění měsíčního výkazu mezi 5. pracovním a 10. kalendářním dnem (ačkoliv data mohou být zaslána i dříve). Obsahuje-li výkaz červené hodnoty v řádcích GCR_6 nebo GCR_7 i po pátém pracovním dni, doporučujeme výrobcům obrátit se na e-mail poze@ote-cr.cz s požadavkem na prověření zaslaných dat ze strany distributora.

Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce:

 

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro všechny typy zdrojů
GCR_1
Instalovaný elektrický výkon
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
GCR_2
Svorková výroba elektřiny
Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1.
GCR_3
Technologická vlastní spotřeba elektřiny
Technologickou vlastní spotřebou elektřiny se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Pro fotovoltaické elektrárny může být hodnota v některých případech nulová.
GCR_4
Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny
Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7. V případě více zdrojů v jednom předávacím místě je u hlavního zdroje hodnota za celé předávací místo dohromady, pro ostatní zdroje se nevyplňuje.
GCR_5
Z toho lokální spotřeba elektřiny
Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_5 = GCR_2 - (GCR_3 - GCR_13) - GCR_6, kde položka GCR_13 se na výkaze zobrazuje s písmenem A až D podle připojení k napěťové hladině.
GCR_6
Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_7
Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě)
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_13
Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN pro technologickou vlastní spotřebu
Odběr elektřiny z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu (GCR_3) na příslušné napěťové hladině.
GCR_15
Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE.

 


Výrobce elektřiny z druhotného zdroje se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Druhotné zdroje
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
Druhotné zdroje
SC_23A
Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu)
Množství elektřiny vyrobené spalováním druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu), na které je nárokována podpora.
SC_23B
Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování degazačního plynu. Tento operand je od 1.1.2015 nahrazen operandem SC_23E
SC_23E
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování důlního plynu. Operand je platný od 1.1.2015 a je nepovinný.
SC_23D
Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie
Množství elektřiny vyrobené spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie, na které je nárokována podpora.
SC_24
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
SC_25
Referenční účinnost výroby elektřiny
Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.

 

Příklad formuláře pro tento typ zdroje:

19_vyplnovani_vykazu_druhotne_zdroje.png