Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

KVET

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) se řídí zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie v platném znění a vyhláškou č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů. Pro stanovení harmonizovaných referenčních účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla se použije Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402.

 

V případě podpory KVET se údaje o výrobě zadávají do CS OTE podle zvoleného období vykazování ÚPE.

Období může být:

měsíční - výkazy KVET se vyplňují do 15. dne po skončení kalendářního měsíce v rámci měsíčního výkazu.

roční - výkaz KVET se vyplní souhrnně za celý kalendářní rok jako součást měsíčního výkazu za prosinec. Měsíčně musí výrobce vyplňovat pouze základní bilanci výroby elektřiny, kterou zadává desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později, případně další části výkazu týkající se jiné podpory než KVET.

Jednotlivá políčka, která výrobce KVET bude vyplňovat v měsíčním výkaze, jsou závislá na typu zdroje.


Příklad vzhledu formuláře pro podporu KVET

kvet.png

Formulář ve větší kvalitě je k dispozici ZDE.

 

 

Vyplňování výkazu KVET

Technologie kombinované výroby elektřiny a tepla – určení technologie KVET podle vyhlášky č. 37/2016 Sb., načítá se z registrace nároku na podporu. Pokud ještě nebyla uvedena, vybere se ve výkaze ze seznamu uvedených technologií.

 1. Účinnost výroby energie (řádek CHP_26)- účinnost výroby energie stanovená podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 37/2016 Sb. Do výpočtu vstupují jako parametry: svorková výroba elektřiny (GCR_2), množství užitečného tepla (CHP_22D) a celkové množství energie v palivu. Všechny parametry musí být buď přímo měřeny, nebo stanoveny z měřených hodnot. Výrobce musí používat pouze stanovená měřidla, která podléhají pravidelnému ověřování (kalibraci) a kontrole.
 2. Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22A, CHP_28A, CHP_28B)- pokud je účinnost výroby energie kogenerační jednotky vyšší nebo rovna stanovené hodnotě podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 37/2016 Sb., považuje se za elektřinu z KVET celková svorková výroba elektřiny (GCR_2). Při nesplnění podmínky se množství elektřiny z KVET stanoví podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
  Podle typu zdroje a použitého paliva vyplňuje výrobce nárok na podporu elektřiny z KVET do jedné z položek CHP_22A, nebo CHP_28A, nebo CHP_28B. Tyto položky není možné na výkaze kombinovat. Pokud výrobce bude vyplňovat pokaždé stejnou položku (např. CHP_28B), je možné výkaz nastavit pomocí klíče v pravém horním rohu výkazu, aby se zobrazoval jen příslušný řádek. Toto nastavení lze kdykoliv změnit.
 3. Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22B)- množství energie v palivu v MWh připadající na KVET. K výpočtu se využijí údaje o množství spotřebovaného paliva a jeho výhřevnosti. Pro měření musí být použita stanovená měřidla, výhřevnost se stanoví podle přílohy č. 23 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
 4. Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny (CHP_22C)- stanoví se podle přílohy I k Nařízení Komise 2015/2402. Uvádí se výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny .
 5. Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22D)- změřené množství užitečného tepla v MWh. Pro měření musí být použito stanovené měřidlo. Užitečné teplo definuje § 2, odst. 1 bod h) zákona č. 165/2012 Sb.
 6. Referenční účinnost oddělené výroby tepla (CHP_22E)- stanoví se podle přílohy II k Nařízení Komise 2015/2402. Uvádí se výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla.
 7. Úspora primárních paliv (ÚPE) v daném období (CHP_22)- vypočítá se podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 37/2016 Sb. Pro stanovení hodnoty je možné použít informativní výpočet po stisknutí tlačítka „Dopočítat“ na měsíčním výkaze.

  Pro splnění podmínek podpory KVET musí každý zdroj uplatňující podporu dosahovat minimální poměrné úspory primární energie. Pro zdroj s instalovaným výkonem ≤ 1 MWe musí být ÚPE > 0 %, pro zdroj s instalovaným výkonem > 1 MWe je podmínkou pro získání podpory ÚPE ≥ 10 %.

 8. Počet provozních hodin v daném měsíci (CHP_21G)- vyplňují jen výrobny KVET o instalovaném výkonu do 5 MW v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Provozní hodiny za vykazované období se podle vyhlášky č. 166/2022 Sb. počítají jako podíl svorkové výroby elektřiny a instalovaného výkonu zdroje. Tyto hodiny jsou postupně odečítány ze zvoleného tarifu KVET. V případě překročení maximálních provozních hodin lze postupovat dvěma způsoby.

a) výrobce vyplní počet provozních hodin za celé období a systém při zúčtování proporčně sníží výši podpory,

b) výrobce vyplní jen provozní hodiny zbývající do vyčerpání tarifu a k nim odpovídající množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22A, CHP_28A, CHP_28B), množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22D) a spotřebu energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP_22B).

9. Poměr elektřiny a tepla Cskut (CHP_22H)– poměr elektřiny a tepla stanovený podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.