Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Obnovitelné zdroje

Přehled Obnovitelných zdrojů:

 1. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
 2. VĚTRNÁ ELEKTÁRNA
 3. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
 4. VELKÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
 5. SPALOVÁNÍ ČISTÉ BIOMASY
 6. SPALOVÁNÍ BIOPLYNU
 7. GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA
 8. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – ODBĚRNÉ MÍSTO S VÍCE ZDROJI
 9. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – HODINOVÉ HODNOTY

 

Vykazování pro účely čerpání provozní podpory se řídí vyhláškou č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

Údaje z výkazů o výrobě elektřiny se zadávají v CS OTE v souladu s ustanovením § 49 vyhlášky č. 408/2015 Sb. měsíčně vždy do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Pouze výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává údaje oddílu KVET do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie.

Pro vyplnění výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE a v menu POZE => Elektřina => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ zvolit měsíc, za který si přeje hodnoty zadat. Dále je třeba kliknout na tlačítko Hledat zdroj, vybrat zdroj dle označení CS OTE a kliknout na tlačítko Nový výkaz. Po vyplnění výkazu, jeho podepsání a odeslání bude výrobci na e-mail zaslána opisová zpráva k zadaným hodnotám.

 

Obecný postup zadání měsíčního výkazu je tedy následující:

 

1) Přihlásíte se do systému

2) V Menu POZE vyberete položku Elektřina => Měsíční výkaz – výroba elektřiny

3) Zobrazí se obrazovka pro správu měsíčních výkazů.

4) Výběrem měsíce a stisknutím tlačítka „Hledat zdroj“ se uživateli nabídne výrobní zdroj.

vykaz_mesic.png

5) Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka „Nový výkaz“ je možné zadávat technická data výkazu pro zvolené období.

6) Po zadání položek v měsíčním výkazu uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem „OK“ . Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva „Požadavek byl úspěšně uložen“.

04_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

Výkaz je možné následně dohledat v POZE => Elektřina => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ kliknutím na první modře podbarvený řádek s názvem Zadané výkazy – Vyhledávání. Výsledek vyhledávání již zadaných měsíčních výkazů se po stisknutí tlačítka „Hledat“ zobrazí v sekci Data.

05_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

Poznámka: Výkazy je nutné zadávat postupně a za všechny měsíce samostatně, i kdyby v daném měsíci byla výroba nulová. V případě, že nejsou zadány výkazy za předchozí měsíce, aktuální výkaz nelze zadat.

Tip: Jelikož má distributor 5 pracovních dní na zaslání konečných hodnot do řádku GCR_6 a GCR_7, je ideální doba na vyplnění měsíčního výkazu mezi 5. pracovním a 10. kalendářním dnem (ačkoliv data mohou být distributorem zaslána i dříve). Obsahuje-li výkaz červené hodnoty v řádcích GCR_6 nebo GCR_7 i po pátém pracovním dni, doporučujeme výrobcům obrátit se na e-mail poze@ote-cr.cz s požadavkem na prověření dat zaslaných ze strany distributora.

Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce:

 

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro všechny typy zdrojů
GCR_1
Instalovaný elektrický výkon
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
GCR_2
Svorková výroba elektřiny
Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1.
GCR_2C
Stav měřidla vyrobené elektřiny
Uvede se údaj z měřidla v MWh na konci posledního dne vykazovaného období.
GCR_3
Technologická vlastní spotřeba elektřiny
Technologickou vlastní spotřebou elektřiny se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Pro fotovoltaické elektrárny může být hodnota v některých případech nulová.
GCR_4
Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny
Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7. V případě více zdrojů v jednom předávacím místě je u hlavního zdroje hodnota za celé předávací místo dohromady, pro ostatní zdroje se nevyplňuje.
GCR_5
Z toho lokální spotřeba elektřiny
Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_5 = GCR_2 - (GCR_3 - GCR_13) - GCR_6, kde položka GCR_13 se na výkaze zobrazuje s písmenem A až D podle připojení k napěťové hladině.
GCR_6
Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_7
Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě)
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_13
Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN pro technologickou vlastní spotřebu
Odběr elektřiny z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu (GCR_3) na příslušné napěťové hladině.
GCR_17
Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové
Odběr elektřiny z distribuční soustavy spotřebovaný na příslušné napěťové hladině při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové.  
GCR_15
Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE.

 

Informace ke změně měřidla vyrobené elektřiny
GCR_2D
Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny
Vyplňuje se pouze v případě, že ve vykazovaném období došlo ke změně měřidla vyrobené elektřiny.
GCR_2E
Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny Vyplňuje se pouze v případě, že ve vykazovaném období došlo ke změně měřidla vyrobené elektřiny.
GCR_2F
Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny
Vyplňuje se pouze v případě, že ve vykazovaném období došlo ke změně měřidla vyrobené elektřiny.
GCR_2G
Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny
Vyplňuje se pouze v případě, že ve vykazovaném období došlo ke změně měřidla vyrobené elektřiny.
GCR_2H
Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny
Vyplňuje se pouze v případě, že ve vykazovaném období došlo ke změně měřidla vyrobené elektřiny

1. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z fotovoltaické elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Fotovoltaická elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
RES_18
Fotovoltaická elektrárna
 

Množství elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18 = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu. V případě povinného výkupu je RES_18 = GCR_6 - GCR_13.

 

DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa.

1) Nejprve se vyplní výkaz za vnořený zdroj a to:

 1. Pouze hodnoty GCR_2, GCR_3RES_18(=GCR_2 – GCR_3) za tento zdroj
  b. Ostatní hodnoty budou nulové

2) Poté vyplníte výkaz za hlavní zdroj, a to:

 1.   GCR_2za hlavní zdroj
  b.   GCR_3 = za hlavní zdroj
  c.   GCR_13= za oba zdroje (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko „Dopočítat“ u řádků GCR_4 a GCR_5)
  d.   GCR_4= kliknout na tlačítko „Dopočítat“
  d.   GCR_5= výrobce manuálně spočítá jako rozdíl GCR_2 (za oba zdroje)-GCR_3 (za oba zdroje) - GCR_6 nebo kliknout na tlačítko „Dopočítat“
  f.    RES_18= GCR_2 - GCR_3 (obě hodnoty se týkají pouze hlavního zdroje)

 zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

2. VĚTRNÁ ELEKTÁRNA

Výrobce elektřiny z větrné elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Větrná elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_16
Větrná elektrárna
Množství elektřiny vyrobené z větrné elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_16 = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu, nebo RES_16 = GCR_6 - GCR_13 v případě povinného výkupu.

 

Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje:

 

DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa.

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

3. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z malé vodní elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora – MVE
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_9A
Malá vodní elektrárna
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora při jednotarifním pásmu provozu vodní elektrárny. Hodnota může být maximálně RES_9A = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu, nebo RES_9A = GCR_6 - GCR_13 v případě povinného výkupu. 
RES_9B
Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu
Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu.
Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 – GCR_13 pro povinný výkup.
RES_9C
Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu
Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu.
Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 – GCR_13 pro povinný výkup.

 

Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje:

08-vyplnovani-vykazu-obnovitelne-zdroje-mala-vodni-eletrarna.png

Poznámka: Rozsah tabulky pro rekonstruovanou malou vodní elektrárnu je stejný jako v případě malé vodní elektrárny.

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

4. VELKÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z velké vodní elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Velká vodní elektrárna
RES_9
Velká vodní elektrárna
Množství elektřiny vyrobené z velké vodní elektrárny, na které ale podpora není nárokována.
Hodnota může být maximálně RES_9 = GCR_2 - GCR_3
Povinná hodnota.

 zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

5. SPALOVÁNÍ ČISTÉ BIOMASY

Výrobce elektřiny spalováním čisté biomasy se navíc týkají tato pole, která výrobce vyplňuje podle kategorie použitého paliva (viz vyhláška č. 110/2022 Sb.):

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování čisté biomasy
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_10A
Spalování čisté biomasy - kategorie O1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy.
RES_10B
Spalování čisté biomasy - kategorie O2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy
RES_10C
Spalování čisté biomasy - kategorie O3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy.
RES_10
Spalování komunálního odpadu nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie
Množství elektřiny vyrobené z komunálního odpadu, na které je nárokována podpora.
SC_23A
Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu)
Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu), na které je nárokována podpora.
SC_23E
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování důlního plynu. Operand je platný od 1.1.2015 a je nepovinný.
RES_15
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV.
Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_10A, RES_10B, … až RES_15 může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3
RES_19
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
RES_20
Referenční účinnost výroby elektřiny
Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
Hodinové hodnoty vyrobené elektřiny
GB1
Spalování čisté biomasy - kategorie O1
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolenu formu podpory výkupní cena. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10A. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.
GB2
Spalování čisté biomasy - kategorie O2
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolen u formu podpory výkupní cena. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10B. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.
GB3
Spalování čisté biomasy - kategorie O3
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolen povinný výkup. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10C. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.

 zpátky na Přehled Obnovitelných zdroj

6.SPALOVÁNÍ BIOPLYNU

Výrobce elektřiny spalováním bioplynu se navíc týkají tato pole:

Základní údaje pro všechny typy zdrojů
GCR_2B
Z toho množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva
Množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva (jiného než bioplyn).

 

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování bioplynu
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_13B
Bioplyn - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování bioplynu nesplňujícího podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie.

Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_14B
Spalování bioplynu
Množství elektřiny vyrobené z bioplynu, na které je nárokována podpora.
Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v jiném roce než 2012.
RES_13A
Bioplyn - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování bioplynu splňujícího podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie.

Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_14A
Uplatněné užitečné teplo
Povinná položka při vyplnění výroby elektřiny v řádku RES_13A. Množství uplatněného užitečného tepla při výrobě elektřiny z bioplynu.
Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_14C
Poměr uplatnění užitečného tepla v kalendářním roce
Kontrola splnění podmínky využití tepla min 10 % podle cenového rozhodnutí ERÚ. Počítá se za všechny zadané měsíce v roce po uložení výkazu.
RES_19
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
RES_20
Referenční účinnost výroby elektřiny

Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.

Vyplňuje uživatel.

V případě kogeneračních jednotek se vstřikem jiného zapalovacího paliva, než je bioplyn (např. LTO), je nutné od množství elektřiny naměřeného na svorkách generátoru (GCR_2) odečíst množství elektřiny vyrobené z tohoto zapalovacího paliva  (GCR_2B postupem podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

 

V případě bioplynové stanice, kdy je výroba elektřiny možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva, než je bioplyn, se technologická vlastní spotřeba bioplynové stanice (GCR_3) snižuje o množství technologické vlastní spotřeby připadající na výrobu elektřiny ze zapalovacího paliva. Množství technologické vlastní spotřeby připadající na výrobu elektřiny ze zapalovacího paliva se stanoví ve stejném poměru, jakým se podílí množství elektřiny ze zapalovacího paliva (GCR_2B) na množství elektřiny naměřeném na svorkách generátoru (GCR_2)

Maximální nárokované množství elektřiny z bioplynu lze pak stanovit jako

RES* <= GCR_2 – GCR_2B – GCR_3 x (1 – (GCR_2B / GCR_2))

pro podporu v režimu zeleného bonusu a

RES* <= (GCR_6 – GCR_13*) x (1 – (GCR_2B / GCR_2))

pro podporu v režimu výkupní ceny.


Zdroje uvedené do provozu v roce 2012 mají ve výkaze pole RES_13A i RES_13B (splňující / nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie dle cenového rozhodnutí ERÚ) a vložené pole RES_14A – Uplatněné užitečné teplo. Pakliže výrobce efektivně využije minimálně 10 % tepla vůči vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů v daném kalendářním roce, může si nárokovat sazbu pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie (RES_13A).

 

Zdroj uvedený do provozu v roce 2012:

 

 

Ostatní zdroje:

Ostatní zdroje:

 zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

 

7. GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z geotermální elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Geotermální elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_17
Výroba elektřiny využitím geotermální energie
Množství elektřiny vyrobené využitím geotermální energie, na které je nárokována podpora.
Podpora decentralizované výroby

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

8. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – ODBĚRNÉ MÍSTO S VÍCE ZDROJI

Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníme výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje.

Přímo připojený zdroj poznáme následujícím způsobem. Pod záložkou „POZE“ v sekci Elektřina => „Nárok pro podporu/registrace zdroje - elektřina“ zobrazíme údaje pro nárok na podporu u daného zdroje, a pokud je v oddíle „Výrobní zdroj“ položka „Výkaz za OPM“ „ANO“, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v této položce „NE“ a jsou „vnořené“.

 

15_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

Pokud bychom chtěli odeslat měsíční výkaz pro přímo připojený zdroj, aniž bychom dříve odeslali výkazy pro všechny ostatní zdroje, objeví se následující chybová zpráva.

16_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

 

Po výběru jednoho z vnořených (nepřímo připojených) zdrojů a stisknutí tlačítka „Další“ se dostaneme na formulář pro vnořený zdroj. Na tomto formuláři bude vždy předvyplněná nulová hodnota v polích pro dodávku/odběr do/z distribuční soustavy. Vnořený zdroj není připojen přímo do distribuční soustavy, proto se za něj nevykazuje žádná dodávka ani odběr. Tyto hodnoty se souhrnně vyplní až pro přímo připojený zdroj. Ve výkazu za vnořený zdroj vyplňujeme pouze pole pro svorkovou výrobu elektřiny, technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pole pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora. Do ostatních polí vyplníme nuly.

Hodnota v poli pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora by měla odpovídat poměrnému množství celkové dodávky elektřiny (všech zdrojů) do distribuční soustavy, v jakém daný zdroj přispěl svou svorkovou výrobou. Takto vyplněný výkaz odešleme. Obdobně vyplníme výkazy pro ostatní vnořené, nepřímo připojené, zdroje. Nakonec vybereme zdroj, který je připojen přímo. Formulář pro takový zdroj již obsahuje předvyplněná pole pro množství elektřiny dodané/odebrané do/z distribuční soustavy. Hodnota odpovídá souhrnnému množství za odběrné místo, tedy všechny připojené zdroje. Ve výkazu za přímo připojený zdroj pak vyplňujeme stejná pole jako v předešlých výkazech a navíc pole pro celkovou konečnou spotřebu za předávacím místem a pole pro lokální spotřebu elektřiny.

Hodnoty v těchto polích musí odpovídat souhrnnému množství elektřiny spotřebované za předávacím místem, přičemž do lokální spotřeby se počítá pouze elektřina vyrobená všemi připojenými zdroji a spotřebovaná za předávacím místem.

Ukázkový příklad vyplnění výkazů v případě existence vnořeného zdroje pro fotovoltaickou elektrárnu v režimu Zeleného bonusu:

1) Nejprve se vyplní výkaz za vnořený zdroj a to:

 1. Pouze hodnoty GCR_2, GCR_3 a RES_18(=GCR_2 – GCR_3) za tento zdroj
  b. Ostatní hodnoty budou nulové

2) Poté vyplníte výkaz za hlavní zdroj, a to:

 1. GCR_2= za hlavní zdroj
  b. GCR_3 = za hlavní zdroj
  c. GCR_13 = za oba zdroje (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko „Dopočítat“ u řádků GCR_4 a GCR_5)
  d. GCR_4 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
  e. GCR_5 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
  f. RES_18 = GCR_2 - GCR_3 (obě hodnoty se týkají pouze hlavního zdroje)

 

9. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – HODINOVÉ HODNOTY

V případě vyplňování měsíčního výkazu u zdroje s podporou formou zeleného bonusu hodinového je potřeba vyplnit také sloupec GCR_27 s hodinovými údaji o výrobě elektřiny za daný měsíc.

Připravené hodnoty za všechny hodiny v měsíci je možné přímo zkopírovat do sloupce GCR_27 (Ctrl+C a Ctrl+V), nebo nahrát do výkazu soubor s hodnotami.

Soubor se nahraje kliknutím na tlačítko „Zvolit soubor“, uživatel vybere požadovaný soubor, klikne na tlačítko „Nahrát“ a následně na „Přepočítat sumy“.

Hodinové hodnoty tabulka.png

Hodinové hodnoty je možné nahrát ze souboru ve formátu *.txt. Vyrobená energie se zadává ponížená o případnou technologickou vlastní spotřebu v kilowatthodinách (kWh) a hodnoty výroby za jednotlivé hodiny se v souboru uvádějí na samostatných řádcích, viz ilustrativní obrázek. Soubor musí obsahovat právě jeden sloupec hodnot, nesmí obsahovat řádek se záhlavím sloupce nebo například řádek se součtem hodnot.

Hodinové hodnoty txt formát.png

Součet hodinových hodnot nahraných do řádku GCR_27 musí odpovídat celkovému množství elektřiny, na které je nárokována podpora v řádcích RES_*. Pokud součet hodnot nesouhlasí, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn níže uvedenou chybovou hláškou.

Hodinové hodnoty chyba.png

Údaje o hodinové výrobě daného zdroje by měl výrobce získat ideálně přímo z vlastního měřicího zařízení u tohoto zdroje. Pokud výrobce údaje nemá, lze v některých případech využít data dostupná na portálu OTE v sekci POZE → Měřená průběhová data. Zde výrobce vybere období, za které chce zobrazit měřená průběhová data (hodinové hodnoty) a klikne na tlačítko „Hledat“. Zobrazené hodnoty je možné buď zkopírovat přímo ze stránky, nebo vyexportovat do samostatného souboru. Pro export souboru klikněte na příslušnou ikonu vpravo nad tabulkou hodnot, viz obrázek níže.

hodinové hodnoty průběžná průhěhová data.png

hodinové hodnoty průběžná průhěhová data1.png

hodinové hodnoty upozornění.png

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů