Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obnovitelné zdroje

Přehled Obnovitelných zdrojů:

  1. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
  2. VĚTRNÁ ELEKTÁRNA
  3. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
  4. VELKÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
  5. SPALOVÁNÍ BIOMASY
  6. SPALOVÁNÍ ČISTÉ BIOMASY
  7. SPALOVÁNÍ BIOPLYNU
  8. GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA
  9. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – ODBĚRNÉ MÍSTO S VÍCE ZDROJI

 

Vykazování podpory se řídí vyhláškou 145/2016 Sb. o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů).

Výkazy se zadávají v systému CS OTE měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného měsíce. Vyúčtování a výplata zeleného bonusu na teplo probíhá po skončení čtvrtletí. Pro zúčtování podpory tepla musí být ve výkazech vyplněny všechny tři měsíce daného čtvrtletí.

Pro vyplnění výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE a v menu POZE => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ zvolit měsíc, za který si přeje hodnoty zadat. Dále je třeba kliknout na tlačítko Hledat zdroj, vybrat svůj zdroj dle označení CS OTE a kliknout na tlačítko Nový výkaz. Po vyplnění výkazu, jeho podepsání a odeslání bude výrobci na e-mail zaslána opisová zpráva k zadaným hodnotám.

Obecný postup zadání měsíčního výkazu je tedy následující:

1) Přihlásíte se do systému

2) V Menu POZE vyberete položku Měsíční výkaz – výroba elektřiny

01_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

 

3) Zobrazí se obrazovka pro správu měsíčních výkazů.

02_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

 

4) Výběrem měsíce a stisknutím tlačítka „Hledat zdroj“ se uživateli nabídne výrobní zdroj.

03_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

 

5) Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka „Nový výkaz“ je možné zadávat technická data výkazu pro zvolené období.

6) Po zadání položek v Měsíčním výkazu, uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem „OK“ . Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně systému CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva „Požadavek byl úspěšně uložen“.

04_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

Výkaz je možné následně dohledat v POZE => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ kliknutím na první modře podbarvený řádek s názvem Zadané výkazy – Vyhledávání. Výsledek vyhledávání již zadaných Měsíčních výkazů se po stisknutí tlačítka „Hledat“ zobrazí v sekci Data.

05_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png

Poznámka: Výkazy je nutné zadávat postupně a za všechny měsíce samostatně, i kdyby v daném měsíci byla výroba nulová. V případě, že nejsou zadány výkazy za předchozí měsíce, aktuální výkaz nelze zadat.

Tip: Jelikož má distributor 5 pracovních dní na zaslání konečných hodnot do řádku GCR_6 a GCR_7, je ideální doba na vyplnění měsíčního výkazu mezi 5. pracovním a 10. kalendářním dnem (ačkoliv data mohou být distributorem zaslána i dříve). Obsahuje-li výkaz červené hodnoty v řádcích GCR_6 nebo GCR_7 i po pátém pracovním dni, doporučujeme výrobcům obrátit se na e-mail poze@ote-cr.cz s požadavkem na prověření dat zaslaných ze strany distributora.

Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce:

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro všechny typy zdrojů
GCR_1
Instalovaný elektrický výkon
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
GCR_2
Svorková výroba elektřiny
Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1.
GCR_3
Technologická vlastní spotřeba elektřiny
Technologickou vlastní spotřebou elektřiny se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Pro fotovoltaické elektrárny může být hodnota v některých případech nulová.
GCR_4
Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny
Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7. V případě více zdrojů v jednom předávacím místě je u hlavního zdroje hodnota za celé předávací místo dohromady, pro ostatní zdroje se nevyplňuje.
GCR_5
Z toho lokální spotřeba elektřiny
Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_5 = GCR_2 - (GCR_3 - GCR_13) - GCR_6, kde položka GCR_13 se na výkaze zobrazuje s písmenem A až D podle připojení k napěťové hladině.
GCR_6
Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_7
Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě)
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_13
Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN pro technologickou vlastní spotřebu
Odběr elektřiny z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu (GCR_3) na příslušné napěťové hladině.
GCR_15
Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE.

 

1. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z fotovoltaické elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Fotovoltaická elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
RES_18
Fotovoltaická elektrárna
 

Množství elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18 = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu. V případě povinného výkupu je RES_18 = GCR_6 - GCR_13.

 

06_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_fotovoltaricka_eletrarna.png  

DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa.

Příklad vyplnění měsíčního výkazu pro fotovoltaickou elektrárnu v režimu Zeleného bonusu:

a.   GCR_2 = 0,352 (výrobcem naměřená hodnota celkové měsíční výroby elektřiny)
b.   GCR_3 = 0
c.   GCR_13 = 0 (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko „Dopočítat“ u řádků GCR_4 a GCR_5)
d.   GCR_4 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
e.   GCR_5 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
GCR_6 = 0,125 (šedé políčko, vyplňuje distributor)
GCR_7 = 0,550 (šedé políčko, vyplňuje distributor)
GCR_15 = 75 (šedé políčko, vyplňuje distributor)
RES_18 = 0,352 (výrobce manuálně spočítá jako rozdíl GCR_2 – GCR_3)

 

V případě existence vnořených zdrojů se výkaz pro fotovoltarickou elektrárnu v režimu Zeleného bonusu vyplňuje následovně:

1) Nejprve se vyplní výkaz za vnořený zdroj a to:

a. Pouze hodnoty GCR_2, GCR_3 a RES_18 (=GCR_2 – GCR_3) za tento zdroj
b. Ostatní hodnoty budou nulové

2) Poté vyplníte výkaz za hlavní zdroj, a to:

a.   GCR_2 za hlavní zdroj
b.   GCR_3 = za hlavní zdroj
c.   GCR_13 = za oba zdroje (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko „Dopočítat“ u řádků GCR_4 a GCR_5)
d.   GCR_4= kliknout na tlačítko „Dopočítat“
d.   GCR_5= výrobce manuálně spočítá jako rozdíl GCR_2 (za oba zdroje)-GCR_3 (za oba zdroje) - GCR_6 nebo kliknout na tlačítko „Dopočítat“
f.    RES_18= GCR_2 - GCR_3 (obě hodnoty se týkají pouze hlavního zdroje)

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

2. VĚTRNÁ ELEKTÁRNA

Výrobce elektřiny z větrné elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Větrná elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_16
Větrná elektrárna
Množství elektřiny vyrobené z větrné elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_16 = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu, nebo RES_16 = GCR_6 - GCR_13 v případě povinného výkupu.

 

Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje:

07_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_vetrna_eletrarna.png

DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa.

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

3. MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z malé vodní elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora – MVE
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_9A
Malá vodní elektrárna
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora při jednotarifním pásmu provozu vodní elektrárny. Hodnota může být maximálně RES_9A = GCR_2 - GCR_3 v režimu zeleného bonusu, nebo RES_9A = GCR_6 - GCR_13 v případě povinného výkupu. 
RES_9B
Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu
Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu.
Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 – GCR_13 pro povinný výkup.
RES_9C
Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu
Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu.
Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 – GCR_13 pro povinný výkup.

 

Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje:

08_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_mala_vodni_eletrarna.png

Poznámka: Rozsah tabulky pro rekonstruovanou malou vodní elektrárnu je stejný jako v případě malé vodní elektrárny.

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

4. VELKÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z velké vodní elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Velká vodní elektrárna
RES_9
Velká vodní elektrárna
Množství elektřiny vyrobené z velké vodní elektrárny, na které ale podpora není nárokována.
Hodnota může být maximálně RES_9 = GCR_2 - GCR_3
Povinná hodnota.

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

5. SPALOVÁNÍ BIOMASY

U zdrojů se spalováním biomasy se postupuje standardně, jako u ostatních zdrojů. V případě výrobny v režimu Zeleného bonusu tedy součet jednotlivých kategorií (položky RES_XX) musí být menší nebo roven svorkové výrobě elektřiny bez technologické vlastní spotřeby (GCR_2 – GCR_3), v případě režimu Povinného výkupu musí součet být menší nebo roven hodnotě v poli GCR_6.

Výrobce elektřiny spalováním biomasy se navíc týkají tato políčka, která výrobce vyplňuje podle kategorie použitého paliva (viz vyhláška č. 477/2012 Sb.): 

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování biomasy
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_11A
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_11B
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_11C
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_12A
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_12B
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_12C
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_D11A
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D11B
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D11C
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D12A
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_D12B
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_D12C
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_10D
Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu)
Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora.
SC_23B
Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování degazačního plynu. Tento operand je od 1.1.2015 nahrazen operandem SC_23E
SC_23E
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování důlního plynu. Operand je platný od 1.1.2015 a je nepovinný
Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_11A, RES_11B, … až RES 10D může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3
RES_15
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV.
RES_19
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
RES_20
Referenční účinnost výroby elektřiny
Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla
CHP_20
Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok)
Celkové množství elektřiny z KVET s tarifem podpory pro 8400 hod/rok. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_23H
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23I
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23F
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23G
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23A
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na jiný druh paliva, než je biomasa.
CHP_21G
Počet provozních hodin
Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci.
Povinná hodnota.
CHP_21GS
Provozní hodiny KVET – roční
 
CHP_24
Dosažená skutečná celková účinnost KVET
Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. §4 odst. 2. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_25
Referenční celková účinnost KVET
Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. §4 odst. 3
Povinná hodnota. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_22F
Způsob výpočtu úspory primárních paliv ÚPE (kód: 1 - měsíční, 2 - roční 10 až 15% ,3 - roční vyšší než 15% )
Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_22A
Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22B
Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22C
Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny
 
CHP_22D
Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22E
Referenční účinnost oddělené výroby tepla
 
CHP_22G
Množství mechanické energie
Nepovinný údaj
CHP_22
Úspora primárních paliv (ÚPE) v daném měsíci
Od 1.1.2014 zadává výrobce .
CHP_21E
Roční úspora primárních paliv ÚPE
Celková úspora primárních paliv za vykázané měsíce v daném roce. Přepočítává se po uložení měsíčního výkazu.

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

6. SPALOVÁNÍ ČISTÉ BIOMASY

Výrobce elektřiny spalováním čisté biomasy se navíc týkají tato políčka, která výrobce vyplňuje podle kategorie použitého paliva (viz vyhláška č. 477/2012 Sb.):

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování čisté biomasy
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_10A
Spalování čisté biomasy - kategorie O1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy.
RES_10B
Spalování čisté biomasy - kategorie O2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy
RES_10C
Spalování čisté biomasy - kategorie O3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy
RES_11A
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_11B
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_11C
Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem.
RES_12A
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_12B
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_12C
Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem.
RES_D11A
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D11B
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D11C
Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem.
RES_D12A
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_D12B
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_D12C
Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3
Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem.
RES_10
Spalování komunální odpadu nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie
Množství elektřiny vyrobené z komunálního odpadu, na které je nárokována podpora.
SC_23A
Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu)
Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu), na které je nárokována podpora.
SC_23B
Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování degazačního plynu. Tento operand je od 1.1.2015 nahrazen operandem SC_23E
SC_23E
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování důlního plynu. Operand je platný od 1.1.2015 a je nepovinný.
Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_10A, RES_10B, … až SC_23A může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3
RES_15
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV
RES_19
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
RES_20
Referenční účinnost výroby elektřiny
Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla
CHP_20
Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok)
Celkové množství elektřiny z KVET s tarifem podpory pro 8400 hod/rok. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_23E
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu O
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na spalování čisté biomasy.
CHP_23L
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy.
CHP_23H
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23I
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23F
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23G
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
CHP_23A
- z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu
Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na jiný druh paliva, než je biomasa.
CHP_21G
Počet provozních hodin
Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci.
Povinná hodnota.
CHP_21GS
Provozní hodiny KVET – roční
 
CHP_24
Dosažená skutečná celková účinnost KVET
Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. §4 odst. 2. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.2013
CHP_25
Referenční celková účinnost KVET
Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. §4 odst. 3
Povinná hodnota. Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_22F
Způsob výpočtu úspory primárních paliv ÚPE (kód: 1 - měsíční, 2 - roční 10 až 15% ,3 - roční vyšší než 15% )
Vyplňuje se pouze do konce roku 2013.
CHP_22A
Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22B
Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22C
Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny
 
CHP_22D
Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
CHP_22E
Referenční účinnost oddělené výroby tepla
 
CHP_22G
Množství mechanické energie
Nepovinný údaj
CHP_22
Úspora primárních paliv (ÚPE) v daném měsíci
 Od 1.1.2014 zadává výrobce.
CHP_21E
Roční úspora primárních paliv ÚPE
Celková úspora primárních paliv za vykázané měsíce v daném roce. Přepočítává se po uložení měsíčního výkazu.
Hodinové hodnoty vyrobené elektřiny
GB1
Spalování čisté biomasy - kategorie O1
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolen povinný výkup. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10A. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.
GB2
Spalování čisté biomasy - kategorie O2
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolen povinný výkup. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10B. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.
GB3
Spalování čisté biomasy - kategorie O3
Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu nebo má zvolen povinný výkup. Hodnoty se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kWh. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako „Za období“) musí odpovídat zadané měsíční hodnotě RES_10C. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem je možno zobrazit v záhlaví sloupce po stisknutí tlačítka „Přepočítat sumy“.

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

  • VÝKAZ PALIV

Jedná se o výkaz, ve kterém výrobci POZE s palivovými zdroji uvádí údaje o spotřebovaném palivu. Tento výkaz se vyplňuje jedenkrát za měsíc a předpokládá se, že v době vyplňování údajů již existuje na dané období zadaný měsíční výkaz. Formulář se nachází se v menu „POZE“, položka „Výkaz paliv“.

Vyplnění výkazu paliv je povinné pro všechny zdroje typu „Spalování biomasy“ a dále pro všechny zdroje, u kterých bude výrobce požadovat vydání záruky původu. Postup zadání výkazu paliv, je po přihlášení do systému a volbě „výkaz paliv“ z menu POZE, následující:

09_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_spalovani_ciste_biomasy_vykaz_paliv.png

1. Nejprve klikněte na tlačítko „N“

2. Zadáte data do políčka Datum od

3. Zadáte data do políčka Datum do

4. Vyberete ID zdroje

5. Vyberete konkrétní typ paliva a přidáte do výkazu

6. Vyberete nejpřesnější popis paliva

7. Vyplníte údaje o palivu
(body 5-7 opakovat, dokud nebudou za dané období přidány všechny typy paliv)

8. Uložíte a odešlete výkaz

10_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_spalovani_ciste_biomasy_vykaz_paliv.png

Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ před vlastním uložením dat ještě proběhnou kontroly zadaných hodnot podle paliva na možné minimální a maximální hodnoty výhřevnosti, spáleného tepla a obsahu vody. V případě, že je hodnota zadaná výrobcem mimo povolený interval, je na to upozorněn a data nejsou uložena – je nutno provést opravu a znovu uložit data.

Dále proběhne kontrola na konzistenci dat mezi Výkazem paliv a Měsíčním výkazem – podporované/nepodporované výroba. Pokud hodnoty ve výkaze paliv neodpovídají hodnotám zadaným v měsíčném výkaze, data není možno uložit.

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

7. SPALOVÁNÍ BIOPLYNU

Výrobce elektřiny spalováním bioplynu se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování bioplynu
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_13B
Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování bioplynu nesplňujícího podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie.

Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_14B
Spalování bioplynu
Množství elektřiny vyrobené z bioplynu, na které je nárokována podpora.
Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v jiném roce než 2012.
RES_13A
Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora v případě spalování bioplynu splňujícího podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie.

Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_14A
Uplatněné užitečné teplo
Povinná položka při vyplnění výroby elektřiny v řádku RES_13A. Množství uplatněného užitečného tepla při výrobě elektřiny z bioplynu.
Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu v roce 2012.
RES_19
Dosažená účinnost výroby elektřiny
Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.
RES_20
Referenční účinnost výroby elektřiny
Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Vyplňuje uživatel.

U výkazů bioplynových stanic se postupuje obdobně, jako u biomasy. Součet položek RES_XX musí být menší nebo roven GCR_2 – GCR_3, resp. GCR_6 v případě povinného výkupu, účinnosti se řídí vyhláškou č. 441/2012 Sb.


Zdroje uvedené do provozu v roce 2012 mají ve výkaze rozdělené pole na RES_13A a RES_13B (splňující /nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie dle cenového rozhodnutí) a vložené pole RES_14A – Uplatněné užitečné teplo. Pakliže výrobce efektivně využije minimálně 10 % tepla vůči vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů v daném kalendářním roce, může si nárokovat lepší sazbu (RES_13A - Bioplyn splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie).
Zdroj uvedený do provozu v roce 2012:

 

1.png 

Ostatní zdroje:

2.png

 

 3.png

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

8. GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA

Výrobce elektřiny z geotermální elektrárny se navíc týkají tato políčka:

Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Geotermální elektrárna
RES_8
Zvolená forma podpory
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému.
RES_17
Výroba elektřiny využitím geotermální energie
Množství elektřiny vyrobené využitím geotermální energie, na které je nárokována podpora.
Podpora decentralizované výroby

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů

9. VYPLŇOVÁNÍ VÝKAZU – ODBĚRNÉ MÍSTO S VÍCE ZDROJI

Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníme výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje.

Přímo připojený zdroj poznáme následujícím způsobem. Pod záložkou „POZE“ v sekci „Nárok pro podporu“ zobrazíme údaje pro nárok na podporu u daného zdroje, a pokud je v oddíle „Výrobní zdroj“ položka „Výkaz za OPM“ „ANO“, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v této položce „NE“ a jsou „vnořené“.

15_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

Pokud bychom chtěli odeslat měsíční výkaz pro přímo připojený zdroj, aniž bychom dříve odeslali výkazy pro všechny ostatní zdroje, objeví se následující chybová zpráva.

16_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

 

Po výběru jednoho z vnořených (nepřímo připojených) zdrojů a stisknutí tlačítka „Další“ se dostaneme na formulář pro vnořený zdroj. Na tomto formuláři bude vždy předvyplněná nulová hodnota v polích pro dodávku/odběr do/z distribuční soustavy. Vnořený zdroj není připojen přímo do distribuční soustavy, proto se za něj nevykazuje žádná dodávka ani odběr. Tyto hodnoty se souhrnně vyplní až pro přímo připojený zdroj. Ve výkazu za vnořený zdroj vyplňujeme pouze pole pro svorkovou výrobu elektřiny, technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pole pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora. Do ostatních polí vyplníme nuly.

17_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

 

Hodnota v poli pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora by měla odpovídat poměrnému množství celkové dodávky elektřiny (všech zdrojů) do distribuční soustavy, v jakém daný zdroj přispěl svou svorkovou výrobou. Takto vyplněný výkaz odešleme. Obdobně vyplníme výkazy pro ostatní vnořené, nepřímo připojené, zdroje. Nakonec vybereme zdroj, který je připojen přímo. Formulář pro takový zdroj již obsahuje předvyplněná pole pro množství elektřiny dodané/odebrané do/z distribuční soustavy. Hodnota odpovídá souhrnnému množství za odběrné místo, tedy všechny připojené zdroje. Ve výkazu za přímo připojený zdroj pak vyplňujeme stejná pole jako v předešlých výkazech a navíc pole pro celkovou konečnou spotřebu za předávacím místem a pole pro lokální spotřebu elektřiny.

18_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_odberne_misto.png

Hodnoty v těchto polích musí odpovídat souhrnnému množství elektřiny spotřebované za předávacím místem, přičemž do lokální spotřeby se počítá pouze elektřina vyrobená všemi připojenými zdroji a spotřebovaná za předávacím místem.

Ukázkový příklad vyplnění výkazů v případě existence vnořeného zdroje pro fotovoltaickou elektrárnu v režimu Zeleného bonusu:

1) Nejprve se vyplní výkaz za vnořený zdroj a to:

a. Pouze hodnoty GCR_2, GCR_3 a RES_18 (=GCR_2 – GCR_3) za tento zdroj
b. Ostatní hodnoty budou nulové

2) Poté vyplníte výkaz za hlavní zdroj, a to:

a. GCR_2 = za hlavní zdroj
b. GCR_3 = za hlavní zdroj
c. GCR_13 = za oba zdroje (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko „Dopočítat“ u řádků GCR_4 a GCR_5)
d. GCR_4 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
e. GCR_5 = kliknout na tlačítko „Dopočítat“
f. RES_18 = GCR_2 - GCR_3 (obě hodnoty se týkají pouze hlavního zdroje)

 

zpátky na Přehled Obnovitelných zdrojů