Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Nepodporované zdroje

Vyplňování výkazu za nepodporovaný výrobní zdroj se řídí přílohou č. 9, vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Ze zadaných měsíčních výkazů se následně účtují poplatky za systémové služby připadající provozovateli distribuční soustavy a poplatky na financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Jejich výše je stanovena každoročně cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 

Výkazy se zadávají v systému CS OTE měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného měsíce. Vyúčtování a případná výplata bonusu za decentrální výrobu probíhá vždy v závislosti na instalovaném výkonu výrobního zdroje, a to buď po skončení daného měsíce nebo čtvrtletí.

Pro vyplnění výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE a v menu POZE => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ zvolit měsíc, za který si přeje hodnoty zadat. Dále je třeba kliknout na tlačítko Hledat zdroj, vybrat svůj zdroj dle označení CS OTE a kliknout na tlačítko Nový výkaz. Po vyplnění výkazu, jeho podepsání a odeslání bude výrobci na e-mail zaslána opisová zpráva k zadaným hodnotám.

Obecný postup zadání měsíčního výkazu je tedy následující:

1) Přihlásíte se do systému
2) V Menu POZE vyberete položku Měsíční výkaz – výroba elektřiny

mesicni_vykaz.png


3) Zobrazí se obrazovka pro správu měsíčních výkazů:

vykaz_mesic.png
4) Výběrem měsíce a stisknutím tlačítka „Hledat zdroj“ se uživateli nabídne výrobní zdroj:

nazev_zdroje.pnghttps://www.ote-cr.cz/cs/poze/vyplnovani-vykazu/nazev_zdroje.png/image_view_fullscreen
5) Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka „Nový výkaz“ je možné zadávat technická data výkazu pro zvolené období.

6) Po zadání položek v Měsíčním výkazu, uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem „OK“. Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně systému CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva „Požadavek byl úspěšně uložen“.

04_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje.png


Výkaz je možné následně dohledat v POZE => „Měsíční výkaz – výroba elektřiny“ kliknutím na první modře podbarvený řádek s názvem Zadané výkazy – Vyhledávání. Výsledek vyhledávání již zadaných Měsíčních výkazů se po stisknutí tlačítka „Hledat“ zobrazí v sekci Data.

Poznámka: Výkazy je nutné zadávat postupně a za všechny měsíce samostatně, i kdyby v daném měsíci byla výroba nulová. V případě, že nejsou zadány výkazy za předchozí měsíce, aktuální výkaz nelze zadat.

Tip: Jelikož má distributor 5 pracovních dní na zaslání konečných hodnot do řádku GCR_6 a GCR_7, je ideální doba na vyplnění měsíčního výkazu mezi 5. pracovním a 10. kalendářním dnem (ačkoliv data mohou být distributorem zaslána i dříve). Obsahuje-li výkaz červené hodnoty v řádcích GCR_6 nebo GCR_7 i po pátém pracovním dni, doporučujeme výrobcům obrátit se na e-mail poze@ote-cr.cz s požadavkem na prověření dat zaslaných ze strany distributora.

Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce:

 

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro všechny typy zdrojů
GCR_1
Instalovaný elektrický výkon
Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE.
GCR_2
Svorková výroba elektřiny
Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1.
GCR_3
Technologická vlastní spotřeba elektřiny
Technologickou vlastní spotřebou elektřiny se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Pro fotovoltaické elektrárny může být hodnota v některých případech nulová.
GCR_4
Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny
Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7. V případě více zdrojů v jednom předávacím místě je u hlavního zdroje hodnota za celé předávací místo dohromady, pro ostatní zdroje se nevyplňuje.
GCR_5
Z toho lokální spotřeba elektřiny
Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Hodnota se počítá jako GCR_5 = GCR_2 - (GCR_3 - GCR_13) - GCR_6, kde položka GCR_13 se na výkaze zobrazuje s písmenem A až D podle připojení k napěťové hladině.
GCR_6
Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_7
Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě)
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz.
GCR_13
Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN pro technologickou vlastní spotřebu
Odběr elektřiny z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu (GCR_3) na příslušné napěťové hladině.
GCR_15
Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN/VN/VVN
Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE.
Podpora decentralizované výroby
DG_25
Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora
Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6.
V případě napájení do více napěťových se v měsíčním výkazu budou zobrazovat
DG_25A - Decentrální výroba dle napěťové hladiny NN


Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje:

25_vyplnovani_vykazu_nepodporovane_zdroje.png