Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezjištěno VO VYR MOP MOO nezjištěno
Leden 124 110 2 730 8 659 112 124 597 31 4 231 119 256 592 2 858 916 61 936 51 645 6 755
Únor 29 338 59 514 28 758 7 0 76 29 255 7 54 77 5 500 23 000 707
Březen 31 806 46 447 31 306 7 0 64 31 739 3 50 79 4 918 25 763 996
Duben 32 198 48 507 31 633 10 0 79 32 109 10 54 80 4 707 26 508 849
Květen 30 066 40 393 29 630 3 0 59 30 005 2 50 68 4 564 24 834 550
Červen 31 000 81 445 30 467 7 0 99 30 895 6 78 81 5 525 24 755 561
Červenec 29 875 95 424 29 344 12 1 124 29 743 7 115 81 5 942 23 231 506
Srpen 25 306 68 352 24 879 7 0 64 25 235 7 42 67 4 812 19 924 461
Září 27 305 61 431 26 804 9 0 74 27 227 4 56 66 5 585 21 125 473
Říjen 27 785 98 568 27 113 6 3 142 27 636 4 77 68 4 882 22 353 405
Listopad 29 366 49 584 28 727 6 4 81 29 275 6 61 69 5 636 23 138 462
Prosinec 27 926 58 339 27 520 9 4 84 27 831 7 71 51 5 184 22 237 383
Celkem rok 446 081 3 433 13 663 428 305 680 43 5 177 440 206 655 3 566 1 703 119 191 308 513 13 108
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele (v případě, že je na jednom EAN OPM k jednomu dni více paralelních vyhodnocených změn dodavatele, je toto považováno za jednu změnu dodavatele),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření dle vyhlášky 82/2011 Sb. na:
  A = průběhové měření s denním odečtem,
  B = průběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření,
  dopočtová=místa určená k evidenci ztrát v síti,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin:
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezjištěno = OPM, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (číslo je shodné s počtem změn na dopočtových OPM v rozdělení dle typu měření),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie odběru:
  VO = velkoodběr,
  VYR = výroba,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7,
  nezjištěno = dopočtová OPM a dále OPM, u kterých distributor neuvedl kategorii odběru a distribuční sazbu, ztoho důvodu u OPM není možné kategorii odběru určit.
Poznámka: Údaje v tabulce nezohledňují případy, kdy po dokončení procesu změny dodavatele je u OPM původní a nový dodavatel identický, kromě případů, kdy odběrné místo přešlo z režimu „dodavatel poslední instance“ do režimu „standardní dodávka“, přičemž dodávku elektřiny v obou režimech zajišťuje stejný dodavatel elektřiny. Případy, kdy došlo ke změně subjektu zúčtování, aniž by došlo ke změně dodavatele, případně kdy došlo k prodloužení dodávky stávajícího dodavatele, nejsou považovány za změnu dodavatele a v tabulce nejsou zahrnuty.